Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Byrådets fokusområder Bosætning og levesteder

Printervenlig side


Bosætning og levesteder

Rammen for det gode hverdagsliv

 

Byrådet tror på, at kvaliteter som vores kulturarv, natur, landskabsoplevelser og kultur- og fritidsaktiviteter, samt den gode beliggenhed i forhold til et stort regionalt arbejdsmarked, kan bruges som udgangspunkt for at styrke og sikre en varieret bosætning.

Byrådet ønsker gennem medborgerskab og samarbejder at udvikle lokale tilbud og aktiviteter som rammen om det gode og trygge hverdagsliv og nærmiljø.

Hvor står vi?

Haderslev Kommune er præget af et varieret og bredt udbud af bosætningsmuligheder – både i forhold til boligtyper og i forhold til nærhed til forskellige bymæssige, historiske, landskabelige og kulturelle oplevelser. Kommunens placering i umiddelbar tilknytning til Trekantområdet og med gode trafikale forbindelser mod både nord og syd er kvaliteter, som kan udnyttes og udvikles yderligere. Et lavere prisniveau på ejerboliger end i for eksempel Trekantområdet, og i kombination med god tilgængelighed, kan udnyttes som en styrkeposition.

Det er vigtigt at fastholde og understøtte Haderslev Kommune som en attraktiv bosætningskommune, herunder som en forudsætning for at kunne fastholde og udvikle kommunens serviceydelser. Børnefamilier er i den sammenhæng en vigtig målgruppe at tiltrække, idet de vil sikre en mere langsigtet befolkningstilvækst. For børnefamilierne er gode dagtilbud med kvalitet i såvel fysiske rammer som pædagogisk indhold og en konkurrencedygtig forældrebetaling vigtige forhold, når der skal vælges bosætningskommune. Ligeledes er gode kommunale skoler med attraktive fysiske rammer og gode læringsfaciliteter og veluddannet personale også vigtigt for forældre med skolesøgende børn.

Desuden er bosætning mere end nogensinde afhængig af adgang til jobmuligheder, infrastruktur, bymiljøer og et rigt udbud af kultur- og fritidstilbud. Gode serviceydelser for alle aldre spiller naturligt også en rolle.

Det generelle mønster for danskernes til- og fraflytninger er kendetegnet ved, at flytninger hovedsageligt sker regionalt og som regel i de unge og familiestiftende år. Det er derfor særligt nødvendigt med en fastholdelses- og tiltrækningsindsats over for disse målgrupper. Vil Haderslev Kommune målrette sig potentielle tilflyttere nationalt, er der behov for, at det sker i et samarbejde med landsdelens øvrige aktører. 

Kommunens særlige kendetegn og styrker skal bruges målrettet i forhold til at fastholde nuværende indbyggere og tiltrække fremtidige borgere. I den sammenhæng er kulturarv og kulturmiljø væsentlige omdrejningspunkter og ressourcer. Blandt nogle af områdets stedbundne kvaliteter kan nævnes Teatret Møllen, musiklivet, Tørning Mølle og Gram Slot. Blandt potentialer af nyere dato kan nævnes Isarenaen i Vojens og det kommende SkateCity placeret centralt på Haderslev Havn. Havnen er desuden under omdannelse og revitalisering med en kombination af attraktive erhvervslokaler, uddannelsesinstitution, boliger og kulturfaciliteter. Haderslev som domkirkeby er ligeledes en væsentlig ressource, som yderligere er aktuelt ved markeringen af 500-års jubilæet i 2017 af den Lutherske reformation.

Gram Slot

Gram rummer en række kulturoplevelser som fx slottet og slotskroen (foto: Klavs Thomsen)

Landdistrikterne defineret som de geografiske områder, der ligger uden for centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram, rummer en masse liv og kvaliteter. Landdistrikterne er på mange områder under pres i forhold til både befolknings-, erhvervs- og detailhandelsudviklingen, og det har indflydelse på betingelserne for at opretholde kollektiv trafikbetjening.  Under hensyntagen til fortsat bosætningsmulighed for tilflyttere, ældre og handicappede, og under hensyn til fortsat sikring af skoleveje og forbedringer af den kollektive trafik, især for unge og ældre borgere, er der behov for til stadighed at finde en balance og afveje målgrupper og omkostninger i forhold til hinanden.

På dagtilbuds- og skoleområdet skal der arbejdes videre med at implementere Haderslevreformen med henblik på at gøre børn og unge klar til de udfordringer, som de bliver mødt med senere i livet i forbindelse med deres uddannelsesforløb og senere igen på arbejdsmarkedet. Der er et særligt fokus på at få skabt organisationsformer, der fremmer tidlige, tværfaglige og sammenhængende pasnings- og skoletilbud samt muligheder for at skabe meningsfuld inklusion. Alle børn og unge skal føle sig som en betydningsfuld deltager i fællesskaber, der fremmer mulighederne for, at alle trives og kan gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Denne tilpasning vil fortsætte en række år fremover. Blandt andet derfor er der behov for i fællesskab at udvikle nye, anderledes og tidssvarende forsamlingsfaciliteter og fællesaktiviteter i landdistrikterne.

Landdistrikterne er præget af en mangfoldighed af natur og landskabsværdier og rekreative muligheder til glæde for såvel lokale borgere, byboere og besøgende. Her eksisterer yderligere et potentiale for at styrke og videreudvikle området.

Rammen for det gode hverdagsliv handler dog ikke kun om potentielle nye borgere, men i lige så høj grad om at sikre et godt og trygt hverdagsliv for alle dem, som allerede bor og lever i kommunen. Her vægter vi, at ældre borgere og borgere ramt af sygdom eller handicaps får mulighed for at leve et godt liv. På ældreområdet arbejdes på at øge borgerens livskvalitet og selvværd gennem hjælp til at styrke og udvikle egne ressourcer. For borgere ramt af sygdom eller handicaps skal der sikres mulighed for støtte i forhold til at bevare eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Reformen på området vedrørende førtidspension og fleksjob forventes at kunne understøtte den kommunale indsats. Reformen sætter fokus på tværsektorielt samarbejde på tværs af kommunens serviceområder og afdelinger, samarbejdet med Region Syddanmark og sundhedssektoren. Formålet er at skabe et aktivt arbejdsliv for mennesker med en begrænset arbejdsevne og med fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder.

Naturoplevelser ved Starup Hededam

Naturoplevelser ved Starup Hededam (foto: Erik Tveskov)

Til toppen 

 

Det vil Haderslev Byråd arbejde for:

  • Nytænke og målrette markedsføringen af kommunen, med særligt fokus på Haderslev som fyrtårn
  • Fremme og sikre kommunen som et attraktivt bosætningsområde, med udgangspunkt i den forskellighed hele kommunen rummer og de særlige kvaliteter, som de enkelte områder tilbyder
  • Fokusere på de fremtidige familiestrukturer og livsstile i den kommende planlægning af nye områder og i forbindelse med omdannelsen og fremtidssikring af bestående by- og boligområder
  • Bo- og levestederne i kommunen fremstår som attraktive bosætningssteder med gode fysiske rammer og med adgang til natur og gode og fornuftige trafikforhold
  • Udvikle en langsigtet strategi for centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram, som skal danne grundlag for en fortsat udvikling og styrkelse af byernes særlige kvaliteter og muligheder
  • Styrke og videreudvikle områdets arkitektoniske kvaliteter og bykvaliteter, herunder bevare områdets kulturmiljøer samt kulturhistoriske bygninger og anlæg
  • Udvikle, synliggøre og formidle områdets særlige landskabelige, historiske og kulturelle kendetegn
  • Inddrage og udnytte den righoldige kulturarv i Haderslev i alle relevante planer og projekter, herunder med afsæt i Haderslev Kulturarvsstrategi 2007 (se højre spalte).
  • Anvende kulturarven og den fælles identitet som fundament og motor for udvikling og bosætning i området.

Til toppen 

Hvordan når vi derhen?

I Haderslev Kommuneplan 2013 er der primært fokus på udviklingsmulighederne inden for boliger og erhverv, men også områder til fritid og oplevelser, med hovedvægten på området Haderslev-Hammelev og udgangspunkt i tilgængelighed til E45.

I den kommunale planlægning er der særlig opmærksomhed på bosætningsmuligheder i forhold til Haderslev by, færdiggørelse og omdannelse af nuværende byområder - herunder området ved Haderslev Sygehus (se beskrivelse af udviklingsmuligheder i højre spalte) - samt i de motorvejsnære bosætningsområder som Erlev Bjerge, Hammelev, langs Ribe Landevej samt i tilknytning til motorvejsafkørsel 67, Haderslev Nord.

Der vil blive udarbejdet en strategi for udviklingen af Haderslev, Vojens og Gram med konkrete mål for forskønnelse, bygningskultur, trafik, rekreative områder med mere. Et særligt fokus på Haderslev bys kvaliteter i forhold til arkitektur og kultur indgår heri.

Vi vil have fokus på de mindre byers udviklingsmuligheder og støtte udviklingsprocesser som har til formål at sikre attraktiv bosætningsmulighed for fastholdelse af det befolkningsmæssige underlag. Haderslev Kommune vil i den forbindelse fortsat anvende de udviklings- og handleplaner som borgergrupper bosat i landdistrikterne har udarbejdet, som bidrag til afsøgning af udviklingsmuligheder og behov i kommunens små lokalsamfund (se højre spalte).

Haderslev Kommune vil til stadighed have fokus på særlige markedsføringsgrupper og indsatser, eksempelvis i forhold til store offentlige og private virksomheders strukturændringer, som for eksempel sygehussektoren, ATP/Udbetaling Danmark, forsvarets institutioner med mere.

Multihus i Simmersted

Det stærke sammenhold i de små lokalsamfund giver liv og aktiviteter - her er det området ved multihallen i Simmersted, der bl.a. bidrog til at Maugstrup/Simmersted blev Årets Lokalsamfund 2013 (foto: Klavs Thomsen)

Til toppen

Eksempler på virkemidler gennem kommuneplanen og fysisk planlægning

I planlægning af nye og omdannelse/fremtidssikring af eksisterende by- og boligområder anvendes landskab, natur og miljø til rekreative og oplevelsesprægede omgivelser samt til sikring af klima og drikkevand.

Endvidere stilles der krav om indtænkning af sunde rammer og sammenhæng med nære omgivelser, for eksempel ved stiforbindelser.

Christiansdal vandkraft

I omgivelserne ved Christiansdalværket mellem Haderslev og Vojens mødes naturen og kulturhistorien på flot vis (foto: Anders Sanderbo) 

Til toppen Haderslev Kulturarvskommune.pdf (18 MB)

 Haderslev Sygehus - udviklingsmuligheder.pdf (67.8 KB)


Udviklingsplaner for landdistrikt

 Arnum-Højrup.pdf (1.3 MB)

 Bevtoft-Strandelhjørn.pdf (33.9 MB)

 Gabøl-Nustrup.pdf (2.4 MB)

 Jegerup.pdf (6.9 MB)

 Marstrup.pdf (12.3 MB)

 Maugstrup-Hjerndrup-Simmersted-Kastvrå.pdf (9.3 MB)

 Moltrup.pdf (5.8 MB)

 Oksenvad og omegn.pdf (11.3 MB)

pdf Over_Jerstal.pdf (12.7 MB)

 Sønderballe-Enderupskov.pdf (7.3 MB)

 Vilstrup.pdf (5.5 MB) 

Landdistrikter Haderslev Kommune