Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Byrådets fokusområder Erhverv og uddannelse

Printervenlig side


Erhverv og uddannelse 

Udvikling gennem partnerskaber og samarbejder mellem erhvervsliv, uddannelser og kommune

 

Byrådet ønsker gennem samarbejde med erhvervsliv og uddannelser at styrke områdets position. Gennem partnerskaber og en fornyet samarbejdskultur vil byrådet udvikle Haderslev Kommunes omdømme til et område med vækst og innovation. Ved etablering af fyrtårne vil byrådet markere og synliggøre vores kvaliteter som bosætnings-, erhvervs- og uddannelseskommune.

Hvor står vi?

Erhvervsstrukturen forandrer sig konstant såvel nationalt som lokalt. I det tæt forbundne hjemlige og udenlandske marked er der en direkte sammenhæng i udviklingen. Således vil udviklingen i og de generelle konkurrencevilkår i forhold til produktionserhverv også fremover lægge et stort pres på de private virksomheder. Ændringerne har for Haderslev Kommune betydet et tab af 2.750 private arbejdspladser i perioden 2008-2011 (Kontur 2009 og Kontur 2012 for Haderslev). Dertil kommer et væsentligt tab af offentlige arbejdspladser som følge af politi- og domstolsreformen, flytning af Fødevarekontrollen samt omstruktureringer og centralisering af arbejdspladser inden for sygehussektoren og statsskovene.  

Landbrugserhvervet er også under løbende forandring, og samtidig er det et af de erhverv, der er rammesat af en omfattende lovgivning. Endvidere sættes rammen nationalt såvel som internationalt i sammenhæng med for eksempel miljøhensyn, fødevareproduktion og finansiering.

Forandringerne stiller krav om omstilling og uddannelse, og i Haderslev Kommune er arbejdsstyrken generelt uddannet for dårligt til fremtidens job. Der er i stigende omfang efterspørgsel på viden og særlige kompetencer.  I den sammenhæng er kommunens placering tæt på Trekantområdet både en styrke og en svaghed. En styrke fordi kommunens borgere og virksomheder kan drage fordel af et stort og varieret erhvervs- og uddannelsestilbud, og en svaghed fordi en lang række investeringer og udviklingstiltag vil være rettet mod det i forvejen arbejdspladsintensive og attraktive nordlige naboområde.

Haderslev har vel at mærke nogle oplagte kvaliteter i kraft af en mangfoldighed i kulturarv, natur- og landskabsoplevelser og livligt kultur-, idræts- (både elite- og breddeidræt) og fritidsliv. Alle kvaliteter der er oplagte turismepotentialer.

Haderslev Kommune står med nogle uddannelsesmæssige udfordringer, der viser sig på flere måder. Dels er der en kønsmæssig forskel ved, at piger overvejende tager en uddannelse, mens der er et uddannelsesmæssigt efterslæb, hvad angår drengene. Dels medvirker konkurrencen mellem uddannelsesinstitutioner til, at uddannelsestilbuddene koncentrerer sig og placerer sig centralt, hvormed afstand og vanskelig fremkommelighed for nogle unge kan stå i vejen for at uddanne sig. For kommunens vedkommende eksisterer der konkret et spændende og meget sammensat uddannelsestilbud bestående af ungdomsuddannelser og mellemlange uddannelser, som vel at mærke alle er koncentreret i Haderslev by. Sammenhængen mellem omdømme som attraktiv uddannelsesby og kultur- og fritidsliv er særdeles stærk, og koblingen til bykvaliteter og hverdagsliv er således klar!

Samlet set er der tale om løbende forandringer, der kræver stor opmærksomhed og aktiv kommunal indsats. Men den kommunale indsats gør det ikke alene. Der vil være behov for at afstemme indsatser på tværs af en række forskellige aktører, som dækker både offentlige, private og frivillige organisationer.

Dette forudsætter samarbejdskultur og partnerskaber i tæt dialog og velforgrenede netværk.

I højre spalte kan du se yderligere nøgletal for udviklingen i kommunen fx via Region Syddanmarks årlige udgivelse, Kontur Haderslev.

Skoleelever bidrager til planstrategien

Skoleelever på 10. klasses skolen i Haderslev involveres i kommunens planlægning (foto: Klavs Thomsen)

Til toppen

 

Det vil Haderslev Byråd arbejde for:

 • Skabe et forbedret erhvervsklima med fokus på bedre rammevilkår for erhvervslivet, styrke Haderslevs erhvervsposition og omdømme. Der skal være kommunalt fokus på etablering af ny servicetilgang, da vi ved, at kommunen har en stor rolle som myndighed og katalysator for udvikling generelt
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at sikre uddannelsesdækning, viden- og kompetenceudvikling. Der skal være fokus på en generel højnelse af uddannelsesniveauet i kommunen
 • Udvikle et stærkt samarbejde med erhvervsliv og uddannelse om en målrettet uddannelses- og efteruddannelsesindsats inden for energirigtigt byggeri. Der skal være fokus på sammenhænge og på synergier, for eksempel mellem energirigtigt byggeri og energioptimering, arbejdspladser, miljø og husstandsøkonomier
 • Samarbejde med erhvervsliv og uddannelse om en målrettet indsats på job og uddannelse inden for sundhed og velfærdsløsninger
 • Sikre en professionalisering af turisme- og oplevelsestilbuddene. Dette skal ske i samarbejde med og understøttet af det lokale og ildsjæles engagement
 • Arbejde for flere praktikpladser – målrettet de lokale og nære uddannelser i og omkring kommunen gennem samarbejder mellem uddannelser og erhvervsliv
 • Sikre flere lærepladser for de unge, blandt andet med henblik på at fastholde dem i området i nogle år og for fortsat at have en tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Satse på små og mellemstore virksomheder i området og udvikle på lokale muligheder og udfordringer. For eksempel i forbindelse med virksomheder og uddannelser inden for byggeri og håndværk i forhold til bæredygtighed, energiudnyttelse/optimering og bevaringsinteresser/-kvaliteter
 • Arbejde målrettet på en videreudvikling af nichevirksomheder/produktioner, energinørder, innovation og iværksætteri
 • Arbejde for etablering af et konferencecenter og overnatningsfaciliteter i tilknytning hertil.

Til toppen

Hvordan når vi derhen?

Erhvervsklima og Haderslevs omdømme som bosætnings-, uddannelses- og erhvervskommune styrkes gennem forpligtende og fornyende dialog og samarbejde med erhvervsliv og uddannelser. Dette sker med udgangspunkt i den nyetablerede (2013) model for erhvervsservice- og fremme, ved Haderslev Erhvervsråd .

Udvikling i erhvervsklimaet understøttes ved nyetablerede tiltag som:

 • 24-timers erhvervsservice
 • virksomhedskontaktordning med kontaktpersoner for kommunens 40 største virksomheder
 • dialog og udviklingssamarbejde med erhvervslivet gennem Dialog- og koordinationsforum
 • dialog og samarbejdsforum med landbruget.

Der vil blive udarbejdet en erhvervspolitik i samarbejde med erhvervslivet og andre interessenter. Erhvervspolitikken vil blandt andet sigte på etablering af fyrtårne på erhvervsområdet.

Desuden vil der blive etableret en kommunal Task Force, der varetager henvendelser fra erhvervslivet. Hurtig sagsbehandling kan have afgørende betydning for handlerum og muligheder i erhvervslivet.

Kommunen vil vedvarende være opmærksom på nye samarbejdsrelationer og -muligheder med henblik på en helhedsorienteret indsats omkring uddannelse og beskæftigelse. Blandt de fora, vi kender i dag i den sammenhæng, kan blandt andet nævnes Syddansk EU-kontor, Udviklings Råd Sønderjylland, Væksthus Syddanmark, Vækstforum, Haderslev Erhvervsråd, Haderslev Ungdomsråd, Haderslev Uddannelsesråd, Haderslev Dialog og Koordinationsforum med flere og Haderslev Kommune vil være bevidst om og opmærksom på værdien af disse samarbejder.

Haderslev Kommune har indgået en partnerskabssaftale med UC Syddanmark, som dækker en række forskellige områder. Dette indebærer blandt andet en understøttelse af UC Syddanmarks campusudvikling, forskningssamarbejde, udvikling af samarbejde om sundhedsfremme, udvikling af nye uddannelser og erhvervsfremmeinitiativer, der kan understøtte jobmuligheder for eksisterende og ikke mindst kandidater fra de nyere uddannelser inden for sundhed og ernæring, sono og visuel kommunikation.

I forhold til at fastholde og udbygge Haderslev som en uddannelsesby er der flere væsentlige faktorer. I et samlet attraktivt ungdomsmiljø indgår blandt andet gode, billige ungdomsboliger og lejligheder, hvor unge kan trives. I det samlede miljø indgår tillige foreninger, ungdomsskole, ungdomsklubber, bibliotek, caféer og aktivitetssteder.

I den fortsatte planlægning vil der derfor være fokus på at udvikle og planlægge udbygning af kultur-, idræts- og fritidstilbud samt muligheder for naturoplevelser. SkateCity kan som en del af et samlet studiemiljø medvirke til at tydeliggøre og understøtte Haderslev som uddannelsesby. Endvidere skal disse tilbud være med til at give de unge en god ballast til et liv videre i et demokratisk og tolerant samfund.

I forhold til uddannelse vil Haderslev Kommune løbende arbejde på at fastholde og tiltrække attraktive grund- og mellemuddannelser.

Haderslev Havn

Havnen i Haderslev er under omdannelse til en levende bydel med boliger, erhverv, uddannelse og SkateCity - et kraftcenter for selvorganiserede fritidsaktiviteter (foto: Anders Sanderbo)  

Til toppen

Eksempler på virkemidler gennem kommuneplanen og fysisk planlægning

Gennem tilvejebringelse af nødvendigt plangrundlag at fremme mulighed for etablering af motorvejsnært konferencecenter med overnatningsmuligheder.

I kommunens planlægning vil der til stadighed være fokus på mulige synergieffekter ved placering og om muligt samlokalisering af virksomheder, uddannelser samt fritids- og byrumsfaciliteter.

Erhvervspark 3

Motorvejsnære erhvervsarealer i Erhvervspark 3 mellem Hammelev og Haderslev (foto: Anders Sanderbo)  

Til toppenKontur 2012 Haderslev

Haderslev Erhvervsråd

Udviklings Råd Sønderjylland

UC Syddanmark