Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Byrådets fokusområder Sammenhæng og tilgængelighed

Printervenlig side


Sammenhæng og tilgængelighed 

Samarbejde, fælles identitet og tilgængelighed

 

Byrådet vil den åbne, lyttende og samarbejdende kommune hvor det aktive medborgerskab er i centrum. Byrådet vil gennem samarbejder synliggøre Haderslev Kommunes kvaliteter og sikre tilgængelighed.

Byrådet vil udnytte den særlige placering vi har imellem Trekantområdet og grænseregionen i forbindelse med bosætning, arbejdspladser og turismeudvikling.

Hvor står vi?

De bedste og mest autentiske formidlere af Haderslev-områdets kvaliteter er vores egne beboere og brugere. De er med til at forme områdets identitet, og det er gennem deres aktiviteter og livsudfoldelse, at de medvirker til at skabe god opmærksomhed om området. Det er som gode ambassadører for lokalsamfundet, området, interessefællesskabet, at der skabes et øget kendskab til – og forventeligt en øget interesse for – ’hvad der sker’ i Haderslev Kommune, i Sønderjylland etc.

Haderslev Kommunes store geografiske udstrækning er en særlig udfordring i forhold til at sikre sammenhæng og tilgængelighed. Det gælder ikke kun i forhold til fysisk fremkommelighed, men i lige så høj grad i forhold til den mentale opfattelse af tilhørsforhold til hele ”kommunen”.

Udover de større byer med deres servicetilbud og arbejdspladser har borgerne tilknytning til mange forskellige steder, såvel inden for som uden for kommunens grænser.

Tilgængelighed til dagligdagens ærinder og gøremål – arbejde, skole, uddannelse, indkøb, service, rekreation – kultur og fritid med videre - er derfor af central betydning. Det handler helt konkret om at sikre forbindelser som veje, stier, buslinjer og adgangsforhold, også for befolkningsgrupper med særlige behov, herunder både ældre og handicappede. Sammenhæng og tilgængelighed handler ligeledes om at sikre ældre og andre borgere med særlige behov adgang til plejecentre og bo- og væresteder, så de i videst muligt omfang fastholder kontakten til deres sociale liv og omverden. Sammenhæng i trafikforbindelser er vigtige, men trafiksikkerhed spiller samtidig en væsentlig rolle i forhold til, om den enkelte borger oplever sammenhæng i sin dagligdag og tilgængelighed. En usikker skolevej kan betyde, at forældre oftere kører børnene til skole i stedet for at lade dem cykle.

Tilgængelighed handler samtidig om, at de enkelte borgere og ikke mindst kommunen gør sin viden, erfaringer og holdninger tilgængelige for hinanden. Men information alene sikrer ikke sammenhængskraft. Det er dialogen mellem borgerne imellem og kommunen, der oparbejder og udvikler viden og skaber grundlag for en fælles forståelse for vores potentialer og for fremtidens vilkår. Det er her grundstenen lægges til samarbejde for løsning af vores udfordringer. Det kræver sammenhold og ”at trække på fælles hammel” for at stå sig bedre i forhold til løsningen af fremtidens opgaver.

Sammenhæng drejer sig således også om at kunne se sammenhæng i alle vores aktiviteter og udnytte fordelene heraf. Som kommunal virksomhed er det vigtigt til stadighed at have opmærksomhed på økonomiske gevinster gennem effektivisering. Udfordringen ligger her i at kunne fastholde og gerne forbedre vores service over for vores borgere, virksomheder med flere. Gennem medborgerskab og samarbejde kan vi i fællesskab være med til at sikre en hensigtsmæssig fremtid for kommunen.

Tiden siden kommunesammenlægningen i 2007 har bragt Haderslev Kommune et stykke af vejen i forhold til sammenhæng og tilgængelighed, men der vil fortsat gå et stykke tid, før ordet ”kommunen” opfattes som en fælles identitetsskabende betegnelse.

Samlingen af vores uddannelsesinstitutioner giver større afstand og vanskelig fremkommelighed for unge i yderdistrikterne. Det giver os en udfordring med at kunne få flere unge til at tage en uddannelse. Den kollektive trafik skal tilpasses for at spare penge, men samtidig er det  nødvendigt at være opmærksom på både de uddannelsesmæssige og bosætningsmæssige udfordringer og konsekvenser, når vi planlægger den fremtidige kollektive trafik.

Videnserhverv og den højtuddannede arbejdskraft har tendens til at søge mod byer og områder, som er synlige, som kan udfordre, og som rummer væsentlige kulturelle, oplevelsesmæssige muligheder og tilbud. De større byer står her stærkt i forhold til de mindre, men hvad angår de oplevelsesmæssige muligheder står Haderslev på mange områder stærkt, problemet er, at vi ikke i tilstrækkelig grad magter at sætte os selv på landkortet og synliggøre tilbuddene.

I samarbejde med vores nabokommuner og med støtte fra Region Syddanmark kan vi afsøge muligheder, udvikle og gennemføre fælles strategier for markedsføring af områdets potentialer såvel erhvervs- og uddannelsesmæssigt som bosætningsmæssigt over for både det øvrige Danmark og over for den nordtyske region.

Motorvejen E45

Nærheden til motorvej og jernbanenettet medvirker til områdets position som pendler- og bosætningskommune (Foto: Anders Sanderbo).

Vores placering i ”Det østjyske Bybånd” og i direkte tilknytning til motorvej E45 gør, at vi har let og hurtig tilgængelighed til resten af Danmark. Vi har heller ikke langt til jernbanenettet, og det har bidraget til vores betydning som pendlerkommune. Den nemme adgang til E45 kan vi fortsat udnytte, når vi skal finde nye erhvervs- og bosætningssteder.

Vi er en af de største turistkommuner, når det drejer sig om overnatningskapacitet i sommerhuse og på campingpladser. Vi har muligheder for at udnytte dette potentiale i langt højere grad, hvis vi samtidig er i stand til at synliggøre og formidle vores mange unikke natur- og landskabstilbud, samt ikke mindst vores stærke historie og kulturhistoriske arv, som vores sønderjyske bånd har medvirket til at tildele os med rund hånd. Rekreative stiforbindelser kan medvirke til at binde oplevelsestilbuddene sammen, gør dem tilgængelige og sikre en helhedsoplevelse.

Også i forhold til vores ønske om at være ”bosætningskommune” og med målet om at tiltrække flere borgere er synligheden af oplevelsesmæssige tilbud og deres tilgængelighed af væsentlig betydning.

Når det drejer sig om at fastholde ”liv på landet” og at tiltrække nye beboere til landsbyerne, er det identitetsskabende arbejde vigtigt for ejerskabet. Her er det især de nuværende beboere, der må indtage ambassadørrollen i formidlingen af tilbuddene. 

Til toppen

 

Det vil Haderslev Byråd arbejde for:

  • Skabe den åbne, lyttende og samarbejdende kommune, herunder samarbejde med borgere, virksomheder, institutioner med flere for løsning af fremtidens udfordringer
  • Skabe bedre sammenhæng og tilgængelighed, såvel i forhold til arbejdspladser / virksomheder, uddannelsestilbud, natur-, kultur- og fritidstilbud, som i forhold til adgang til informationer
  • Opbygge en fælles identitet som sammenholds- og sammenhængskraft, og som synlighedsskabende indadtil som udadtil
  • Skabe sikre skoleveje og forbedringer af den kollektive trafik, især for unge og ældre borgere
  • Understøtte dialog med borgere, lokalsamfund, interessegrupper med henblik på at opretholde og udvikle lokale aktiviteter og tilbud
  • Nytænke og udvikle offentlige serviceydelser og tilbud, herunder undersøge samspil mellem lokalt udbud af henholdsvis offentlig service og service leveret af civilsamfundet.

 

Til toppen

Hvordan når vi derhen?

Frivilligt arbejde og det aktive medborgerskab vil blive understøttet af forskellige initiativer. Blandt andet er der i 2013 udarbejdet en politik for det aktive medborgerskab og samarbejde med frivillige som ramme for dialogen og samspillet mellem kommune, borgere og øvrige aktører.

Desuden vil det aktive medborgerskab blive understøttet og udviklet ved hjælp af faste kontakter i den kommunale administration, og via møde- og netværkssteder med sundhedscentre og biblioteker som indgang til frivillighedsområdet.

Kommunen vil konstant afsøge og afprøve nye muligheder for at samarbejde, såvel med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner som borgere, herunder indgå partnerskabsaftaler, hvor det giver mening for alle parter.

Vi vil udvikle og anvende en dialogmodel med henblik på at indgå partnerskabsaftaler. Dette samarbejde mellem kommunen og lokalsamfundet har til hensigt at udvikle og opretholde aktiviteter i bygninger, på anlæg med mere. Vi skal også udvikle nye partnerskaber om aktiviteter for børn, unge og ældre.

Markedsføring af Haderslev Kommune vil foregå på baggrund af en fælles platform og i en form for borger- og brugerbåret identitetsbeskrivelse af området med udgangspunkt i, hvad de sætter pris på i forbindelse med det at bruge, leve, bo og arbejde i Haderslev Kommune.

I kommunens bestræbelser på at nå ud til alle borgere og gøre borgerne tilgængelige, vil vi afsøge og afprøve nye informationsmedier. For at understøtte tilgængelighed i bred forstand vil Haderslev Kommune anvende tiltag som projektværksteder, digital kanalstrategi, samt støtte, vejledning og uddannelse i informationssøgning.

Samtidig skal den kommunale administration geares til at understøtte medborgerskabet.

Dialogmøde 2011 i Hammelev

Dialogmøde i Hammelev med frivillige ildsjæle (Foto: Line Lind).

Vi vil ved prioritering have fokus på den offentlige service, hvor Haderslev by understøttes og udbygges som fyrtårn. Byens særlige kvaliteter og potentialer skal udnyttes til at udvikle byen, herunder skabe en øget bosætning og tiltrække nye arbejdspladser i såvel regionalt som nationalt perspektiv.

Sammen med borgerne vil Haderslev Kommune afdække vores mange oplevelsesmæssige tilbud, fra natur og landskab til historie og kulturhistorie og formidle dem ved markedsføring, målrettet potentielle nye borgere, virksomheder og turister. Desuden vil kommunen udarbejde en plan for rekreative stier til forbindelse mellem oplevelsestilbud, målrettet turisterne.

I samarbejde med beboere i de små lokalsamfund vil kommunen løbende udforme strategier for inddragelse, samarbejde, medbestemmelse, medansvar og delagtiggørelse i udviklingsøjemed – idégenerering, identitetsskabelse og ejerskab 

Vi vil til stadighed arbejde for, at Hærvejsmotorvejens forløb får en placering og tilkobling så det fremmer og tilgodeser udvikling af Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune vil fortsat arbejde for, at der i alle lokalområder er mulighed for kollektiv trafikbetjening til centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram. Den kollektive trafik skal således medvirke til at skabe tilgængelighed til lokale såvel som regionale uddannelser samt kommunale servicetilbud.

Til toppen

Eksempler på virkemidler gennem kommuneplanen og fysisk planlægning

Inddragelse af borgere i forbindelse med lokalplanlægning, hvor det findes hensigtsmæssigt, kan medvirke til at kvalitetssikre i forhold til behov og ønsker til områdernes indretning. En involvering har samtidig en positiv effekt på identitets-og ejerskabsfølelse til lokalområdet.

Når lokalplaner udarbejdes, skal vi have fokus på fysisk tilgængelighed for alle. Det gælder i en række forskellige sammenhænge, herunder når vi planlægger for trafiksikre vej- og stiforbindelser i by og på land. God infrastruktur og tilgængelighed mellem bolig og arbejdssted, skole, institution, privat/offentlig service og det overordnede vejnet er afgørende. Det gælder også, når vi vil sikre forbindelser til rekreative områder og oplevelsesmæssige tilbud.

Med henblik på at forbedre sit potentiale som bosætningskommune vil Haderslev Kommune have fokus på motorvej E45 ved udlæg af fremtidige bolig- og erhvervsarealer.

Regentparret besøger Haderslev 2013

Den fysiske og den kulturelle historie levendegøres i Haderslev, her ved regentparrets besøg i juni 2013 (Foto: Klavs Thomsen).

Til toppenHaderslev Kommune

Det sker i Haderslev.dk

Det Østjyske Bybånd