Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Byrådets fokusområder Sundhed og bæredygtighed

Printervenlig side


Sundhed og bæredygtighed

En sund og bæredygtig kommune

 

Byrådet ønsker at Haderslev Kommune er en sund, tryg og bæredygtig kommune at leve og bo i. Kommunens miljø og naturværdier indgår i, bruges og respekteres i en sund og bæredygtig bosætning, erhvervs- og rekreativ udnyttelse.

Byrådet ønsker at kommunen er kendt for en klar og stærk profil i forbindelse med energirigtigt byggeri. Det gælder både i forbindelse med erhvervsstruktur, uddannelse og konkret planlægning, byggeri og renovering.

Hvor står vi?

I 2011 blev resultaterne af den landsdækkende sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” offentliggjort. Undersøgelsen viser, at vi i Haderslev Kommune generelt har udfordringer på folkesundhedsområdet. 11,3 % af borgerne i Haderslev Kommune har et dårligt fysisk helbred og 10,6 % har et dårligt mentalt helbred.

I figuren nedenfor er udvalgte indikatorer for borgerne sundhedstilstand i Haderslev Kommune og Region Syddanmark angivet. 

Indikatorer på sundhed

Udvalgte sundhedsindikatorer, Haderslev Kommune og Region Syddanmark, 2010, andel af borgere +15 år.

I Haderslev Kommune løftes arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs. Det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde sker således i et tæt samarbejde mellem de enkelte fagudvalg. I 2012 vedtog Haderslev Byråd kommunens anden sundhedspolitik. Sundhedspolitikken indeholder de enkelte fagudvalgs målsætninger og konkrete handlingsplaner i forhold til at understøtte den sundhedsfremmede og forebyggende indsats. I Haderslev Kommune tager arbejdet med forebyggelse udgangspunkt i KRAMS-områderne (kost, rygning, alkohol, motion samt stress, sol og seksuel sundhed).

Gennem puljen Haderslev i Bevægelse er der blandt andet arbejdet med udvikling af faciliteter, der skal forbedre borgernes muligheder for at være mere fysisk aktive. Der er etableret udendørs fitnesspladser samt anlagt sundhedsspor, orienteringsspor og skovfitness, ligesom der er givet støtte til anlæg af stiforløb og små broer rundt om i kommunen. Kendetegnet for arbejdet er, at det i høj grad er gennemført i samarbejde med frivillige.

Siden 2010 har Haderslev Kommune arbejdet med etablering af sundhedscentre. På nuværende tidspunkt arbejdes på en model, hvor der etableres sundhedscentre i Haderslev, Vojens og Gram.

Den brede sundhedsindsats handler om at gøre det sunde valg til det lette valg, og borgeren skal i dagligdagen have gode rammer til at træffe et sundt valg. Sundhed bliver således også et spørgsmål om bæredygtighed. Tingene skal hænge sammen og understøtte hinanden. Bæredygtighed er for eksempel at bruge og forbruge under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer og det miljømæssige kredsløb. Miljø, klima og energi er ikke alene et anliggende for samfundet, men i høj grad en konsekvens af den måde, vi hver især tænker og handler på.

Klimaændringer medfører, at vi i fremtiden vil få et varmere og vådere vejr med flere ekstremer i form af for eksempel kraftigere regnskyl og storme. Det forventes også at grundvandet stiger og at der sker en generel vandstandsstigning i havene omkring os. 

Klimaændringer medfører mindst to strategiske udfordringer for Haderslev Kommune. Vi skal sikre en hensigtsmæssig lokal tilpasning til uundgåelige konsekvenser af klimaændringer. Ved at sænke CO2-udledningen kan Haderslev Kommune medvirke til at undgå fremtidens klimaændringer.

Aktuelle lokale tiltag, der kan henføres til klimaudfordringen i Haderslev Kommune, har indtil nu bestået af:

  • Haderslev Kommune har i 2013 vedtaget en energipolitik for kommunens ejendomme. Politikken indeholder blandt andet en målsætning om, at forbruget af energi og vand skal nedbringes med minimum 15 % inden 2019 set i forhold til 2014. Denne målsætning bygger blandt andet på en succesfuld indfrielse af mål, formuleret i den forrige energipolitik fra 2009
  • Kurveknækkeraftalen
  • Fokus på klimaudfordringen i det af byrådet nedsatte indsatsudvalg Energirigtig Byggeri, som i 2012 er fremkommet med en række anbefalinger
  • Inddragelse af lokal regnvandsbortskaffelse og lavenergibyggeri i arbejdet med lokalplaner
  • Inddragelse af klimahensyn ved større kloakrenoveringsprojekter.

Udflugt i Stenbæk Plantage

Udflugt i Stensbæk Plantage (foto: Dorte Evald)

Til toppen

 

Det vil Haderslev Byråd arbejde for:

  • Sikre rammer for det gode og sunde liv. Der skal være fokus på såvel den fysiske som den mentale sundhed. Den forebyggende indsats skal styrkes, blandt andet for at sikre at flest mulige – også i den tredje alder - kan være maksimalt selvhjulpne og med overskud til at deltage aktivt i medborgerskabets muligheder og tilbud. Forebyggelse er et nøgleord, og de koordinerede tilbud og kvalitet er vigtige
  • Samværs-, aktivitets- og udfoldelsesmuligheder for forskellige aldersgrupper og kulturer/livsformer. Der vil være fokus på den gode opvækst for børn og unge, og de ældre og udsatte grupper skal støttes i deres muligheder for at udfolde og udnytte deres potentialer og sammenhæng med det øvrige samfund
  • Understøtte borgerne i et aktivt, engageret og sundt liv
  • Gennem planlægning og indretning at tilpasse os de klimamæssige ændringer og i videst muligt omfang udnytte dem som fremtidige kvaliteter i såvel byområder som i landskabet
  • I planlægning og handlinger arbejde for en markant nedbringelse af den nuværende udledning af drivhusgasser til atmosfæren. Som udgangspunkt sigter vi mod en reduktion af CO2 udledningen, der svarer til de landspolitiske målsætninger

Til toppen 

Hvordan når vi derhen?

Kommunen vil i sin planlægning og sit virke arbejde for at skabe de samarbejdsmæssige, mentale og fysiske rammer for en sund og klimaparat kommune. Herunder skal det være let for alle at få adgang til natur, udendørs bevægelse og motion. Sundhed og bæredygtighed skal udgøre grundlaget for det gode levested og en attraktiv og varieret bosætning i hele kommunen.

Vi skal understøtte borgerne i et aktivt, engageret og sundt liv med fokus på medborgerskabets muligheder og de forskellige aldersgruppers særlige muligheder og behov. Kommunens sundhedspolitik skal omsættes, og der skal sættes fokus på indsatser, der forebygger livsstilssygdomme gennem hele livet. Dette kan blandt andet ske ved at arbejde med anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne skal bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Pakkerne indeholder anbefalinger til indsatser på grundniveau og udviklingsniveau.

Haderslev Kommune vil fortsat indgå i samarbejder med henblik på at udvikle det nære sundhedsvæsen med fokus på forebyggelse, rehabilitering og specialiseret sygepleje. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommunen, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre bedre sammenhæng i patientforløb. Flere borgere skal fremadrettet kunne behandles i og nær eget hjem. 

Sundhedscentre/tilbud i Haderslev, Vojens og Gram skal understøtte udviklingen af det nære sundhedsvæsen ved at lette adgangen til sundhedstilbud for kommunens borgere.

Tillige vil vi udarbejde en cyklisthandlingsplan med henblik på at skabe tilgængelighed, sikkerhed og fremme bevægelse og motion.

Haderslev Kommune vil arbejde for at skabe en klar og stærk profil med fokus på energirigtigt byggeri.

Endvidere vil vi udforme og vedtage en klimastrategi, der sigter mod at reducere den lokale udledning af drivhusgasser. I klimastrategien fastsætter vi vores lokale visioner og målsætninger samt beskriver, hvilke kort- og langsigtede lokale handlemuligheder der skal til for at realisere målene. Strategiens fokus vil i første omgang være på kommunens egen virksomhed samt forsyningsvirksomheder.

Haderslev Kommune vil udforme og vedtage en lokal handleplan for klimatilpasning. Planen skal afdække eventuelle umiddelbare konsekvenser for Haderslev Kommune som følge af klimaændringen. Den skal også indeholde forslag til konkrete handlemuligheder for, hvordan vi kan tilpasse os sådanne mulige udfordringer. Handleplanen udarbejdes som et tillæg til Kommuneplan 2013.

Solcelleanlæg i Vojens

Solcelleanlægget i Vojens (foto: Anders Sanderbo)

Til toppen 

Eksempler på virkemidler gennem kommuneplanen og fysisk planlægning

I vores planlægning er der fokus på sundhed og tryghed i forbindelse med indretning af eksisterende og nye byrum og boligområder. Byrummene indrettes, så de giver tryghed og inspirerer og opfordrer til fysisk udfoldelse og socialt samvær.

Lokal afledt regnvand (LAR) kan anvendes rekreativt, som miljøforbedrende foranstaltning og i en mere systematisk tilgang også som konkrete elementer i klimatilpasningen.

Havnepromenaden i Haderslev – herunder "Kulturøen" med blandt andet SkateCity – indrettes som aktivitetsområde med særlig fokus på bevægelse og motion. En mulig cykelstiforbindelse mellem havnen og midtbyen langs det nedlagte banetracé skal kunne anvendes til flere formål som for eksempel motionsløb, skating og lignende.

Vi kan stille særlige krav til energiform, miljøtilpasning og bebyggelsen i nye bolig/byområder.

En energi- og varmeplan vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2014. Desuden deltager Haderslev Kommune i et partnerskab om strategisk energiplanlægning, hvilket sker i samarbejde med Region Syddanmark, en række af regionens kommuner samt flere energi- og forsyningsselskaber. Partnerskabet forløber i 2014-2015 og vil blandt andet oparbejde erfaringer og analyser for at afdække reelle muligheder for og potentialer i en egentlig strategisk planlægning.

fitnessplads i Haderslev

Fitnessplads i Haderslev Dampark (foto: Joan Løgstrup)

Til toppen  Haderslev Kommunes Sundhedspolitik

Haderslev i Bevægelse

Naturstyrelsens Sundhedsspor

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker