Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Miljøvurdering

Printervenlig side


Miljøvurdering


Der er foretaget en miljøvurdering af Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune, gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten fremgår af højre spalte.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

De ændringer af det eksisterende plangrundlag som blev foreslået i Forslag til Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune, blev vurderet at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor miljøvurderingen blev foretaget.

Med forslag til ny kommuneplan blev der foretaget enkelte ændringer og tilføjelser i retningslinjerne og der blev gennemført en række nye/ændrede arealudlæg i forbindelse med byudvikling som alle er konsekvensvurderet i forhold til naturinteresser, arealbindinger, miljømål mv. Der blev udført en gennemgang (miljøscoping) af ændringerne i plangrundlaget, som kan ses i hhv. miljørapportens bilag 1 (retningslinjer) og bilag 2 (arealudlæg), hvor sidstnævnte også vil være med til gøre miljøvurderingen direkte brugbar i den videre lokalplanlægning. Scopingen udgør den konkrete afgrænsning af miljørapportens indhold.

Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket i en intern scopingproces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til § 7, stk. 4.

I sagens natur er konsekvensvurdering af forslag til ny kommuneplan afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle screenes iht. miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen bygger på de ændringer i det daværende plangrundlag som var ønsket gennemført i forbindelse med det nye kommuneplanforslag, og der er således ikke tale om en miljøvurdering af kommuneplanforslagets samlede indhold, idet allerede gældende planlægning ikke blev miljøvurderet her.

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune, blev også godkendt en "Sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen". Denne fremgår også af højre spalte.

Til toppen


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


 Miljørapport_2013.pdf (5.6 MB)

pdf Sammenfattende_rede-gørelse til miljøvurderingen.pdf (63.4 KB)

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer