Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Bosætning og boligudvikling Bosætning og boligudvikling: redegørelse

Printervenlig side


Bosætning og boligudvikling: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

I Haderslev Kommune er der i perioden 1.1. 2008 til 31.12. 2012 blevet opført 612 boliger svarende til et gennemsnit på 122 boliger pr. år. I perioden 2003 til 2007 blevet opført 946 boliger svarende til et gennemsnit på 189 boliger pr. år. Der har således været tale om en nedgang i nyopførte boliger på hele 67 boliger pr. år svarende til 35 % i forhold til den forrige 5 års periode. Behovet for udlæg af nye arealer til boligformål er således tilsvarende reduceret i planperioden (12 år). 

Med et befolkningstal på 56.412 ved udgangen af 2007 og et befolkningstal på 56.058 i 2013 kan der konstateres et fald på 354 personer svarende til 0,6 %.

Ifølge Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2013-2021, ventes der en fortsat nedgang i befolkningstallet på 415 personer svarende til 0,7 % frem til 2021 hvor befolkningstallet forventes at være på 55.643 personer. På landsplan forventes der i samme periode en stigning på 2,8 %.
Med hensyn til lokalområderne forventes der befolkningsfremgang i området Hammelev (2 %). For resten af områderne er der tale om stagnation eller tilbagegang, med Bevtoft (-5 %), Gram (-4 %) og Nustrup (-4 %), som de mest markante.

Befolkningsprognosens tal matcher fint forventningerne til det fremtidige behov for boligbyggeri i de enkelte områder.

Ligeledes i tråd med tidligere prognosers forventninger, så forventes der en markant stigning for aldersgrupperne over 64 år frem mod 2021, herunder særligt markant for gruppen over 80 år, hvilket fremadrettet peger mod et stigende behov for boligtilbud til ældre med særlige behov.

Rækkefølge for udlæg og ibrugtagning af nye boligområder

I henhold til retningslinje 1.3.1 Boligområder i center- og lokalbyer fastlægger kommuneplanen en rækkefølge for udlæg af nye boligområder i forbindelse med centerbyer og lokalbyer.

Der er tale om en rækkefølge, som er tilrettelagt i forhold til ønsket om en afpasset og jævn udnyttelse af fx skoler og andre institutioner, tekniske anlægs kapacitet, økonomi og investeringer i forbindelse med såvel den overordnede tekniske infrastruktur som den mere konkrete byggemodning.

Skemaet angiver også den aktuelt sandsynlige opdeling mellem boligtyperne åben lav (parcelhuse) og tæt lav (rækkehuse).

Den 12 årige planperiode er opdelt i 4 perioder på hver 3 år.

Rækkefølge: 1: 2013-2015, 2: 2016-2018, 3: 2019-2021, 4: 2022-2024.

Rækkefølgeplan - boligområder 2013-2024 

By Område

Eksisterende og nye planlagte byudviklingsområder (ha)

Bebyggelse Rækkefølge
Haderslev Erlev 51,2 åben -/tæt lav 75/25 1 - 2 - 3
Haderslev Vesterris 20 åben -/tæt lav 75/25  2 - 3 - 4
Haderslev Ejsbølvej 5,9 åben -/tæt lav 75/25 4
Starup

Starup

Skole/vest

10,4 åben -/tæt lav 75/25 1 - 2
Hammelev Vest 11 åben -/tæt lav 75/25 1 -2 - 3
Hammelev Hammelev by 4,2 åben -/tæt lav 75/25  1 - 2
Vojens Vojens Øst 13,5 åben -/tæt lav 75/25 2 - 3 - 4
Bevtoft Galstedvej 1 åben lav 3 - 4

 

Behov for arealudlæg til boligformål

Der er udarbejdet et arealregnskab med henblik på at skabe overblik over det skønnede behov for nye arealudlæg til byudvikling indenfor bymønsterets byer i planperioden som dækker perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2024, dvs. 12 år. Se pdf arealregnskabet for byer i Haderslev Kommune (56.3 KB).

Det samlede behov for arealudlæg til boligformål i planperioden er 146,9 ha. Aktuelt er der med de eksisterende arealudlæg fra tidligere kommuneplan en rummelighed på 190,7 ha.

Med en udvikling de næste 12 år baseret på de sidste 5 års byggeri udviser arealregnskabet for boliger et overskud for bymønsterbyerne (centerbyer og lokalbyer) på 64,9 ha efter fratræk af det prognosticerede behov på 146,9 ha i planperioden (12 år). Overskuddet er i det væsentlige placeret i lokalbyerne med 37,6 ha, hvor kun Sdr. Vilstrup udviser et underskud (0,4 ha).

Det skal her særligt bemærkes, at byggeriet de seneste 5 år har været meget begrænset set i forhold til tidligere år, hvorfor det prognosticerede behov i planperioden er tilsvarende lavt vurderet.

I kommuneplan 2009 blev behovet i planperioden beregnet til 208,5 ha på baggrund af byggeriet i perioden 2003 – 2007. Ved en behovsberegning på baggrund af de seneste 10 års forbrug ville overskuddet på 64,9 ha således være reduceret til det halve. 

Centerbyen Haderslev udviser med et behov på samlet 99 ha svarende til ca. 1.000 boliger, et overskud på 14,9 ha.

Østbyen topper med et behov på 54,2 ha, hvilket vil sige ca. 540 boliger, og et underskud på små 26,7 ha. Årsagen hertil skal findes i det store etagehusbyggeri som har fundet sted indenfor de seneste år, og som fremskrevet udgør de 430 af de 540 boliger.

Sydbyen udviser et behov på 19 ha svarende til ca. 190 boliger, og et overskud på 32,5 ha. Vestbyen udviser et behov på 13,5 ha svarende til ca. 135 boliger, og et overskud på 9,9 ha efter nyudlæg på 5,9 ha. Starup udviser et behov på 11,3 ha svarende til ca.110 boliger og balancerer efter 12 års forbrug. Og endelig er der kun et behov i bymidten på 1 ha svarende til ca. 10 boliger, og et underskud på 0,8 ha.

Centerbyen Vojens udviser sammen med Skrydstrup og Jegerup et behov på 20,2 ha svarende til ca. 200 boliger, og et overskud på 12,9 ha.

Centerbyen Gram udviser med et behov på 6,7 ha svarende til ca. 67 boliger et meget begrænset underskud på 0,5 ha.

I lokalbyerne er der beregnet et samlet behov på 21 ha hvilket vil sige godt 200 boliger på 11 lokalbyer, og der figurerer herefter en overskud på 37,6 ha. Det største behov findes i Hammelev med ca. 60 boliger, og efter 2 nyudlæg hhv. i midtbyen og i den vestlige udkant figurerer der et overskud på 19,6 ha efter 12 års forbrug.

Behovet i Sdr. Vilstrup, Marstrup og Sommersted udgør hver især ca. 30 boliger. Resten er fordelt nogenlunde ligeligt dog med Arnum, Nustrup, Hoptrup og Bevtoft med meget begrænset behov.

Den separate opgørelse for landdistriktet, det vil sige landsbyerne, udviser et samlet overskud på 40,5 ha svarende til ca. 400 boliger. Her er der kun beregnet et samlet behov på 2,9 ha, svarende til ca. 30 boliger over 12 år, hvilket viser at der i perioden 2008 - 2012 har været meget ringe interesse for bosætning i landsbyerne.

Med afsæt i målet om at have fokus på de mindre byers udviklingsmuligheder og understøtte lokale initiativer med det formål at sikre attraktiv bosætningsmulighed, vil kommunen fortsat være opmærksom på behov i de små lokalsamfund.

Se kort nedenfor over landsbyer samt samlede bebyggelser uden kommuneplanrammer.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningenSøg adresse:


Se desuden definition af landsbyer under retningslinjer

Nye arealudlæg til boligformål

De nye arealudlæg til boligformål er beskrevet herunder.

Haderslev vestby - Ejsbøl

Der udlægges et tidligere perspektivareal på 5,9 ha syd for Ejsbøl sø.

Se arealet på dynamisk kort her

Områdets status og placering

Området ligger i den vestlige del af Haderslev by, mellem Rosenbakken/Rosenvænget og Ejsbølgård.

Området ligger i landzone, er privatejet og noteret som landbrugsejendom.

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen, og spildevandshåndteringen vil være et særligt fokusområde.

Området ligger i oplandet til Ejsbøl Sø og i oplandet til et større vandhul, samt i oplandet til Skallebækken som udmunder i Haderslev Fjord. Der er derfor særlige forhold som skal tilgodeses med hensyn til regnvandsudledning, herunder udledning af næringssalte og  specielt fosfor.

Området ligger landskabeligt som en naturlig forlængelse af og afrunding på et eksisterende boligområde tilgrænsnede mod øst. Naturmæssigt er det et intensivt landbrugsområde.

Området ligger inden for kystnærhedszone, som dog ikke  vurderes  som begrænsende begrundet i den store afstand og placering ”bagved” byen.

Der er registreret søbeskyttelseslinje, som dog kun berører en meget lille del af området mod nord.

Baggrund og redegørelse

Området blev ved kommuneplan 2009 udlagt som perspektivareal med henblik på senere inddragelse. Området er bynært beliggende og vurderes at være attraktivt bosætningsmæssigt og understøtte målet om at lade natur og landskabelig ressource indgå som attraktive bosætningskvaliteter.

Arealet og dets beliggenhed i nordvestlige del af Haderslev kan desuden medvirke til at understøtte målet om at skabe bosætningsmuligheder med nem adgang til motorvej og dermed eksempelvis  større arbejdsmarked.

Trafikbetjening

Vejbetjening bør ske via stamvejen til boligområde øst for området.

Der bør etableres gode stiforbindelser til området. Der er en natursti vest for området som kunne udbygges og udgøre grundstammen i et nyt stisystem fra Simmerstedvej til området og videre til Ejsbølvej. Desuden bør der etableres en stiforbindelse til Rosenbakken.

Busbetjeningen kan ske fra Lænkebjerg og eventuelt et nyt busstoppested på Simmerstedvej. 

 

Hammelev - midtby

Der udlægges et areal på 4,2 ha i Hammelev midtby.

Se arealet på dynamisk kort her.

Områdets status og placering

Området ligger i Hammelev midtby syd for Hammelev Bygade , imellem Kirkestræde, Kirkeforte og Christiansdalvej.

Området ligger i landzone, er privatejet og noteret som landbrugsejendom.

Området er delvist omfattet af spildevandsplanen.

Området er beliggende i oplandet til Hindemaj og Haderslev Dam – kræver specielle hensyn til udledningen af næringssalte, især på grund af Hindemaj som er Natura 2000 – område, og hvor der ikke må ske en merbelastning. Der vil være behov for en konsekvensvurdering i fht. Natura 2000-område Pamhuleskov og Stevning Dam)

Der er registreret Kirkebyggelinje, som skal respekteres ved lokalplanlægningen, ligesom der skal tages hensyn til nærheden til kirke og kirkegård som er nabo til området.

Baggrund og redegørelse

Arealet er medtaget efter konkret ønske fra ejeren.

Området er centralt beliggende i Hammelev bymidte og vurderes at være attraktivt bosætningsmæssigt bl.a. fordi det er tæt på skole og motorvejsnært.

Beliggenheden matcher fint målet om at skabe bosætningsmuligheder med nem adgang til motorvej og dermed fx større arbejdsmarked.

Trafikbetjening

Vejbetjeningen af området vil fordrei en udbygning af eksisterende veje, og der skal etableres et godt sammenhængende stisystem.

Busbetjeningen kan ske fra Hammelev Bygade. 

 

Hammelev - vest

Der udlægges et areal på samlet ca. 11 ha i den vestlige udkant af Hammelev.

Se arealet på dynamisk kort her.

Områdets status og placering

Området ligger i den vestlige udkant af Hammelev, syd for Ribevej.

Området kan betragtes som  2 delområder med hensyn til planstatus. Det sydligste areal udgør ca. 4,5 ha og er udlagt som perspektivområde i Kommuneplan 2009. Det nordlige delområde er ikke omfattet af tidligere planlægning og udgør ca. 6,5 Ha, hvoraf et bælte langs Ribevej, af hensyn til støjafskærmning, udgør ca. 3,5 ha.

Samtidig med udlægget udtages ca. 2,5 ha som en resterende del af perspektivområdet, begrundet i beskyttelsesinteresserne i området.

Området ligger i landzone, er privatejet og noteret som landbrugsejendom.

Der har været foretaget idéhøring i forbindelse med en forestående lokalplanlægning for området, hvorunder der har været fokus på beskyttelsesinteresserne i området.

Området ligger i oplandet til Stevning Dam – Natura 2000 område, og det skal sikres at der ikke sker en  merbelastning med næringssalte.

Området ligger i naturlig forlængelse af eksisterende boligudlæg og holder sig ligesom omgivende bebyggelse på plateauet ovenfor tunneldal og kløfter i området.

Der er registreret skov- sø- og åbeskyttelseslinje, hvilke skal håndteres i forbindelse med lokalplanlægningen.

Der skal ved lokalplanlægningen respekteres en støjkonsekvenszone fra Ribevej på 100 m.

Der er behov for konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 område (Pamhuleskov og Stevning Dam).

Baggrund og redegørelse

Hammelev vurderes som et attraktivt bosætningsområde, bl.a. fordi det er tæt på skole og motorvejsnært. Det konkrete område rummer desuden natur og landskabelige kvaliteter.

Arealet og dets beliggenhed matcher fint målet om at skabe bosætningsmuligheder med nem adgang til motorvej og dermed fx større arbejdsmarked.

Trafikbetjening

Vejadgang til området kan ske fra Tørningvej. Vejen er dog smal og der er ingen fortov eller sti langs vejen. Derfor er det vigtigt at der etableres gode stiforbindelser til den eksisterende sti nord for området og mod vest til Hammelev by.

Busbetjeningen kan ske via busstoppested i Styding, som pt. er det nærmeste stoppested og hvor der er en tunnel under Ribevej. Der kan eventuelt laves et ekstra stoppested i Hammelev Bygades vestlige ende.

Udtag af  arealudlæg til boligformål

Der udtages et areal på 0,7 ha i den centrale del af landsbyen Hajstrup. Området er udlagt til blandet bolig og erhverv og udtages efter ejers ønske.

Se arealet på dynamisk kort her.

Udtag af  perspektivarealer til boligformål

Der udlægges ikke nye perspektivarealer. Perspektivarealer som udlagt ved Kommuneplan 2009 fastholdes med undtagelse af 2 arealer som udgår helt og delvist.

Starup 

I Starup udtages et tidligere perspektivareal på 18 ha syd for Skolevej i Starup.

 

Se arealet på dynamisk kort her.

Ved kommuneplan 2009 blev udlagt et perspektivareal syd for Skolevej på 18 ha. Arealet udgjorde en del af en 70 ha stor landbrugsejendom som var erhvervet af kommuen. En anden del af ejendommen blev samtidig medtaget i kommuneplanrammerne med 10,4 ha. Perspektivarealet blev udlagt på baggrund af en forventet boligtilvækst i Starup. Med nuværende prognosticerede boligtilvækst i planperioden (12 år) viser regnskabet, at der er tilstrækkelig rummelighed inden for eksisterende arealudlæg.

Med kommuneplan 2009 blev peget på behovet for at se på planlægningsmulighederne i Starup-området som helhed og i den sydlige del omkring Starup Skole i særdeleshed. Dette behov ses fortsat som aktuelt, herunder med henblik på en afklaring af de trafikale forhold. I forhold til en samlet plan for Starup vurderes perspektivarealet som fragmenteret i forhold til en hensigtsmæssig sammenhængende byudvikling.

Hammelev

I Hammelev udtages 2,5 ha som en del af et perspektivareal i forbindelse med nyudlæg af nyt boligområde i Hammelev – vest. Arealet udtages som led i lokalplanlægningen for området og af hensyn til naturbeskyttelsesinteresserne i forhold til Natura – 2000 området (Pamhule Skov og Stevning Dam).

Se arealet på dynamisk kort her.

Haderslev Havn

Udviklingen af området Haderslev Havn som en ny bydel med både boliger, arbejdspladser og forskellige service- og kulturtilbud vil fortsætte i planperioden. Der lægges vægt på, at der sker en koordineret udbygning og færdiggørelse af de enkelte afsnit, således at nuværende og kommende beboere og brugere vil opleve området som en levende og sammenhængende del af det øvrige byområde. Boligudbygningen består aktuelt af både privat byggeri (ejerboliger) og udlejningsbyggeri.

Hidtidig kommuneplanlægning

Retningslinjerne fra Kommuneplan 2009 er videreført.

Planstrategi

Med planstrategien som blev vedtaget i Byrådet i 2011, blev sat fokus på byernes udviklingsmuligheder, herunder afdækning og understøttelse af deres potentialer.

Der ønskes ført en aktiv og fremtidssikret jordpolitik, herunder afsættes de nødvendige penge til jordkøb og kommende infrastruktur. Kommunen vil arbejde for at der er grunde / boliger overalt, vægtet i forhold til efterspørgslen.

Som særligt indsatsområde ønskes udarbejdet en langsigtet strategi for centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram, som skal danne grundlag for en fortsat udvikling og styrkelse af byernes særlige kvaliteter og muligheder.

Regional Udviklingsplan

Den regionale udviklingsplan "Det gode liv som vækstskaber" har som initiativ nr. 1 at videnopbygge og videndele gennem en række analyseinitiativer, dels under anvendelse af "Kontur" som formidler af kommunale og regionale nøgletal som fundament for diskusioner om udvikling og udfordringer, dels "Byanalyser" af store som små byer, hvorved øges kendskabet til egne og andres styrker og svagheder, tydeliggør roller og identificerer behov for indsats. Initiativet vil udbygge og vedligeholde den opbyggede viden for at understøtte lokale indsatser og udforme byudviklingsstrategier. 

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013, Miljøministeriet, Naturstyrelsen. De statslige mål og krav, som blandt andet kan relateres til bosætning og boligudvikling, fremgår af oversigtens kapitel 3. Byudvikling.

Der er tale om en lang række mål hvoraf kan nævnes nedenstående:

Byerne skal rustes til fremtidens udfordringer, og det er et mål, at planlægningen skaber og bevarer levendeog varierede bymidter med blandet arealanvendelse til boliger, erhverv, handel, service mv.

Det er et mål, at kommunerne gennem deres planlægning etablerer bæredygtige bystrukturer i relation til
detailhandel, trafik, erhvervs- og boliglokalisering. Planlægningen skal bidrage til at mindske energiforbruget og miljøbelastningen.

Det er et mål, at boliger, arbejdspladser, institutioner og andre rejsemål placeres sådan, at behovet for transport reduceres, og således, at der sikres en sammenhæng mellem kommunernes planlægning og investeringer i infrastruktur.

Det er bl.a. et mål, at fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så det tilskynder til brug af kollektiv trafik.

Det er et mål, at der skal være forskel på land og by, og at der er en klar grænse mellem by og land. Spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. Det er således også et mål, at udlæg af nye erhvervsarealer ved motorveje i det åbne land begrænses, og at sådanne arealer primært reserveres til transporttunge virksomheder. Hvis byerne udvikler sig langs motorvejen ud i det åbne land, forsvinder åbne landskaber og grønne kiler.

Til toppen