Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Bosætning og boligudvikling Bosætning og boligudvikling: retningslinjer

Printervenlig side


Bosætning og boligudvikling: retningslinjer

1.3.1 Boligområder i center- og lokalbyer

Der skal være mulighed for byggeri til boligformål i alle centerbyer og lokalbyer.

Ved udbygning af de enkelte boligområder tilstræbes en varieret boligsammensætning og forskellige ejerforhold for at opnå varierede og oplevelsesrige områder. I eksisterende boligområder skal der også tilstræbes eller opretholdes en varieret boligsammensætning. Det kan ske gennem ombygning, huludfyldning eller byfornyelse.

Det visuelle og æstetiske skal tillægges en større værdi. Det gælder for såvel det enkelte byggeri som for byrummene som helhed. Se mere om dette under afsnittet Byrådets fokusområder Bosætning og levesteder 

Boligområdernes friarealer skal udformes, så de fremmer fælles udendørs aktiviteter og fysisk udfoldelse blandt andet med sundhedsfremme som mål.

Nye større boligområder skal udformes med højest mulig trafiksikkerhed for de bløde trafikanter og kunne betjenes af den kollektive trafik.

Boligudbygningen skal koordineres med skole- og daginstitutionsstrukturen for at opnå en hensigtsmæssig udnyttelse af kapaciteten på området; heri indgår en rækkefølge for udbygning af nye boligområder.

Det skal være muligt at blive boende i lokalområdet uanset handicap og alder. Der skal derfor være centralt beliggende boligtilbud til bevægelses- og synshæmmede og ældre med særlige behov.

Der foretages følgende nyudlæg til boliger:

  • i Haderslev vestby – Ejsbøl på 5,9 ha.
  • i Hammelev midtby på 4,2 ha.
  • i Hammelev vest på 11 ha.

Beliggenheden af de eksisterende og nye boligområder fremgår af kortbilaget, der kan ses her 

Nærmere beskrivelse af de enkelte arealer fremgår af redegørelsen.

1.3.2 Nye boliger i landsbyer

I landsbyer skal nye boliger hovedsagelig indpasses som huludfyldning.

Landsbyer fremgår af følgende kort:Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse:


Landsbyerne Aarøsund, Moltrup, Bramdrup og Vedsted tillægges mulighed for boligbyggeri, der i begrænset omfang går ud over huludfyldningsbyggeri - dog ikke i et omfang af egentlig byudvikling. I disse landsbyer kan der peges på arealer, som evt. på baggrund af en handlingsplan for den enkelte landsby og efterfølgende lokalplanlægning, kan danne grundlag for et mindre antal boliger.  

Jordbrugsparceller ved landsbyerne Vonsbæk, Vedsted og Vester Lindet kan kun anvendes til formålet på baggrund af en landzonelokalplan.  

Beliggenheden af jordbrugsparceller fremgår af kortbilaget, der kan ses her 

1.3.3 Nye boliger i lokal- og landsbyer med bevaringsværdige by- og bygningsmiljøer

Lokalbyerne Sdr. Vilstrup og Hoptrup samt landsbyerne Over Aastrup, Kastrup, Ørby, Grarup, Fole og Aarøsund er omfattet af udpegningen for bevaringsværdige by- og bygningsmiljøer. Inden for de afgrænsede områder må byggeri til boligformål kun ske, såfremt de bevaringsværdige interesser ikke tilsidesættes. Læs mere under Bebyggelser og anlæg. 

1.3.4 Kulturarv

Haderslev Kommunes kulturarvsstrategi skal inddrages som et aktivt element i udnyttelsen af kommunens bosætningspotentiale. Kulturarven skal være et fyrtårn i markedsføringen af Haderslev Kommune som bosætningskommune. Læs mere i afsnittet om Byudvikling og Byrådets fokusområder, Bosætning og levesteder

1.3.5 Udtag af arealer

I landsbyen Hajstrup udtages et 0,7 ha stort areal af kommuneplanrammerne.

Nærmere beskrivelse fremgår af redegørelsen

Definitioner og vejledning
Nye boligområder i center- og lokalbyer

Der er i Haderslev Kommuneplan 2013 enkelte nyudlæg til boligformål. Nyudlæg er arealer, som ikke er omfattet af hidtidig kommuneplanlægning.  

Landsbyer og bebyggelse

Byrådet ønsker at styrke landsbyerne som attraktive og sunde bomiljøer. Ud fra en samlet afvejning af interesserne i det åbne land skal der derfor fastholdes mulighed for byggeri af et mindre antal boliger i kommunens landsbyer. Se endvidere retningslinje 1.2.3 Landsbyer og landområder under afsnittet om Byudvikling.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2009 blev udpeget landsbyer med kommuneplanrammer baseret på afvejninger omkring den enkelte landsbys karakter (fx kulturmiljø og særlige bevaringsinteresser), landsbyens afgrænsning til det åbne land, hensyn til beskyttet natur samt beliggenheden af større aktive landbrugsbedrifter. Landsbyer er således mindre byer beliggende i landzone og som helt eller delvist er omfattet af kommuneplanrammer.

Jordbrugsparceller

Jordbrugsparceller er arealer til opførelse af beboelsesbygninger kombineret med hobbyprægede jordbrugsmæssige forhold.

I Vonsbæk, Vedsted og Vester Lindet kan etableres jordbrugsparceller i overensstemmelse med lovgivningens krav. Det samlede arealforbrug må ikke overstige 1 ha pr. bolig.

Jordbrugsparceller kan ikke etableres som isolerede enklaver i landskabet, men kan kun udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende landsbyer. Det skal tilstræbes, at udbygningen tilgodeser principperne om sammenhængende bebyggelse. Inden for en afstand på 5 km fra byzonegrænsen til Haderslev by kan der ikke udlægges arealer til jordbrugsparceller.

Til toppen