Bymæssige fritidsanlæg: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

I forhold til de bymæssige fritidsanlæg, så er det især den kommunale Kultur- og Fritidspolitik, Idrætspolitikken og Sundhedspolitikken som indeholder visioner, mål og retningslinjer for den fremtidige udvikling.

Gode fritids- og aktivitetsmuligheder er en vigtig del af velfærden og kan være med til, at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser og aktivitet i naturen, i landskabet eller kulturmiljøet. Udviklingen af rekreative tilbud og aktiviteter kan medvirke til at skabe gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, og Byrådet ønsker, at der i de kommende år sker en styrkelse af turismen, herunder især helårsturismen, som på mange måder kan drage fordel af gode og velbeliggende bymæssige fritidsområder.

I tilknytning til et nyt boligområde i den vestlige udkant af Hammelev udlægges et areal i landzone til rekreative formål. Arealet udgøres af en smeltevandskløft uden landbrugsmæssig værdi, men har stor rekreativ, natur- og landskabsmæssig værdi. Arealet skal drives ekstensivt og friholdes for byggeri og anlæg udover eventuel placering af regnvandsbassin i forbindelse med overfladevandsafledning fra det nye boligområde. 

Hidtidig kommuneplanlægning

Det er karakteristisk for området, at det i kommuneplanlægningen går fra langt overvejende at omfatte de idrætsmæssige og mere organiserede fritidsinteresser, til også i de seneste år at omfatte det organiserede såvel som det uorganiserede fritidsliv, der knytter sig til kultur- og fritidslivet i bred forstand. De kommunale planer og investeringer kan skabe rum og rammer, men virkeliggørelsen og udviklingen bygger i høj grad på lokale initiativer, engagement og ikke mindst opbakningen.

Der er i de senere år planlagt og gennemført en lang række aktiviteter og anlæg i forbindelse med de bymæssige fritidsanlæg. Her skal blot nævnes Haderslev Idrætscenter, Isarenaen i Vojens og senest er SkateCity på Kulturøen i Haderslev ved at blive realiseret, sideløbende med at siloen renoveres og indrettes til klatrevæg.

Planstrategi

Med planstrategien har Byrådet tydeliggjort at faciliteter og aktiviter i forbindelse med fritids-, idræts- og kulturliv er væsentlige elementer i Haderslev Kommune som bosætningskommune. Dette gælder såvel i forhold til at sikre livskvalitet for eksisterende beboere som at tiltrække nye beboere. En væsentlig faktor i den sammenhæng er synlighed og formidling af tilbud, aktiviteter og faciliteter. 

Bymæssige fritidsanlæg kan også indgå som virkemiddel til at understøtte Byrådets mål om at sikre sociale og kulturelle samlingssteder for alle aldre, men også på tværs af aldre, herunder med afsæt i det aktive medborgerskabs medvirke til udvikle og levendegøre aktiviteter. Steder for de unge har et særligt fokus. 

Anden kommunal planlægning

De kommunale politikker Idrætspolitik 2009-2016, Kultur- og Fritidspolitik og Sundhedspolitikken understøtter hinanden i mange forskellige henseender, eksempelvis gennem beskrivelsen af behovet for gode og varierede stiforløb og pladser til forskellige former for aktivitet og oplevelser.

Idrætspolitikken, vedtaget af Byrådet i 2009, er der blandt andet lagt op til, at der skal tilvejebringes fysiske rammer, som understøtter udviklingen og animerer borgerne til at dyrke motion. Det foreslås, at rammerne skal være fremtrædende i bybilledet og de skal fremstå indbydende for borgernes impulsive brug. Flere af de konkret foreslåede faciliteter enten er etableret eller er undervejs, herunder fitnesspladser/træningsredskaber og SkateCity.

Haderslev Kommunes Kultur- og Fritidspolitik vægter lokale samlingssteder højt i såvel bymønsterbyer som i landsbyer. Sikring og udvikling via det aktive medborgerskab er forudsætningen og grundlaget herfor. Der er desuden fokus på kulturarven i form af anlæg, bygninger og formidling, hvorunder etableringen af Kulturøen på Haderslev Havn skal ses som et konkret og godt eksempel på kulturarvens potentiale og udvikling. 

Regional Udviklingsplan

Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015 peger på uddannelse og kvalificeret arbejdskraft som væsentlige forudsætninger for områdets konkurrenceevne i forhold til at fastholde og tiltrække virksomheder, og dermed arbejdspladser. Ud over at egentlige uddannelsesindsatser understreges det også, at kultur og oplevelser spiller en afgørende rolle i forhold til hvor attraktivt et område er. Med "Kultur, natur og oplevelser som løftestang" anspores dermed til at udvikle og synliggøre tilbud og aktiviteter inden for et bredt spektum af kultur-, fritids- og friluftslivet.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

I de statslige udmeldinger til den kommunale planlægning lægges der op til, at der skal arbejdes på at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning og herunder sikre god sammenhæng og forbindelser af alle slags mellem de forskellige områder. Den samlede fysiske planlægning skal dermed være med til at forbedre velfærd, sundhed og livskvalitet.

Det er vigtigt, at der stadig arbejdes med en klar grænse mellem by og land, og da større fritidsanlæg og områder typisk lokaliseres her, skal der være fokus på dette område. Det slås fast, at befolkningens adgang til friluftsområder skal fremmes, både i byerne og i de bynære områder, herunder særligt i forhold til bynær skov. Samtidig skal de natur- og landskabsmæssige værdier sikres.

Konkret omtales behovet for kolonihaver/nyttehaver samt andre rekreative områder, som kan indgå i kommunernes planlægning. Kolonihaver/nyttehaver varetages i Fritidsanlæg, under Turisme og fritluftsliv.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional UdviklingsPlan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen