Bymønster: mål

Byrådet ønsker, at bymønstret er bredt og dækkende i forhold til borgernes adgang til boliger, privat og offentlig service, arbejdspladser m.v. Bymønsterstrukturen i Haderslev Kommune skal understøtte byernes udviklingsmuligheder og bidrage til at fastholde det offentlige og private serviceudbud i nærheden af borgerne.

Centerbyerne skal styrkes for herigennem at sikre udvikling af kommunen som helhed.

Byrådet vil udvikle en langsigtet strategi for centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram, som skal danne grundlag for en fortsat udvikling og styrkelse af byernes særlige kvaliteter og muligheder (jf. Byrådets fokusområder, fx Bosætning og Levesteder

Inden for center- og lokalbyerne og deres lokalområder ønsker Byrådet overordnet at sikre:

  • attraktive og forskelligartede boligtilbud
  • grundlag for et varieret erhvervstilbud i forhold til virksomheder og arbejdspladser
  • undervisningstilbud og pasningsmuligheder, særligt for de yngste
  • fritidsfaciliteter
  • kollektive trafikforbindelser
  • dagligvare- og udvalgsvareforsyning
  • bynære rekreative områder, herunder stiforbindelser, som sikrer let adgang til udfoldelsesmuligheder af forskellig slags.

Byrådet vil understøtte nye samarbejder om den kommunale service specielt for understøttelse af de mindre bysamfund.

Byrådet ønsker, at der fortsat skal være mulighed for udvikling i kommunens landsbyer, og vil understøtte udviklingsprocesser, som har til formål at sikre attraktiv bosætningsmulighed for fastholdelse af det befolkningsmæssige underlag. (jf. Byrådets fokusområder, fx Bosætning og Levesteder

Alle kommunens byer - store som små - skaber i synergi et potentiale, der fremtidssikrer Haderslev Kommune som attraktiv vækstkommune for bosætning og erhverv.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____