Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Byudvikling Byudvikling: mål

Printervenlig side


Byudvikling: mål

Byrådet ønsker at styrke kommunens position som bosætningskommune, og fokusere på erhvervsmæssig lokalisering og udvikling i tilknytning til E 45 / motorvejen.

Byrådet vil udvikle en langsigtet strategi for centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram, som skal danne grundlag for en fortsat udvikling og styrkelse af byernes særlige kvaliteter og muligheder. Byrådet ønsker ligeledes, at der fortsat skal være mulighed for udvikling i kommunens landsbyer (jf. Byrådets fokusområder, fx Bosætning og Levesteder

Byrådet ønsker, at byer i kommunens bymønster har mulighed for en bæredygtig udvikling. Det betyder i denne sammenhæng, at:

  • Der i og ved byerne er attraktive arealer til rådighed for byudvikling og byvækst
  • Nye arealer til byformål er velbeliggende i forhold til den kollektive trafikbetjening og den offentlige institutionsstruktur
  • Byudviklingen skal understøtte Haderslev Kommunes sundhedspolitik. Det skal ske ved at sikre bymiljøer, hvor grønne områder indgår som forbindelseslinjer og integrerede dele af byområderne.
  • Byudviklingen og sammenhængen med klimaudviklingen skal indgå i den fysiske planlægning for minimering af CO2 udledning til atmosfæren
  • Inddrage og udnytte kommunens righoldige kulturarv, herunder styrke og videreudvikle områdets arkitektoniske kvaliteter og bykvaliteter. 

Byrådet ønsker, at byudviklingen skal ske under hensyntagen til attraktive bynære natur- og landskabelige værdier, grundvandet og kommunens levende by- og landmiljøer.

Byrådet ønsker at udvikle området mellem Haderslev by og motorvejen med afsæt i områdets kvaliteter og med fokus på attraktiv bosætning med adgang til lokale såvel som regionale arbejdspladser. Der udarbejdes en "Helhedsplan for Haderslev Vest" som disponerer området mellem Haderslev og E 45 / motorvejen i forhold til de funktioner området skal indeholde, herunder afdækker infrastrukturelle koblinger og sammenhænge i forhold til nye såvel som eksisterende byområder. Helhedsplanen vil tage afsæt i områdets landskab, natur og kulturhistoriske kvaliteter samt udnytte den særlige mulighed for sammenhæng mellem boligområder og grønne rekreative bånd.

Byrådet ønsker at fremme opførelsen af energirigtigt byggeri, hvilket i praksis vil kunne indtænkes i forbindelse med lokalplanlægningen for såvel eksisterende boligområder (for eksempel Erlev Bjerge, Vesterriis og Nederbyvænge), som for boligområder der udlægges ved denne kommuneplan. Desuden vil "Helhedsplan for Haderslev Vest" kunne afdække nye muligheder for opførelse af alternativt og energirigtigt byggeri.

Til toppen 

 Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____