Detailhandel: redegørelse

Eksisterende planlagte forhold
Detailhandelsudviklingen

Detailhandelen i Haderslev Kommune er fordelt på bymidterne i Haderslev, Vojens og Gram, 6 bydelscentre i Haderslev og 1 i Starup samt en række lokalcentre og områder til pladskrævende varegrupper. I tilknytning til området til særligt pladskrævende varegrupper i Haderslev Nord ved Sverigesvej indgår endvidere et aflastningsområde. Detailhandelen i kommunen har en relativ central butiksstruktur, hvor hovedparten af butikkerne er lokaliseret i centerbyernes bymidter.

I perioden fra 2009 til 2012 er der ikke sket markante ændringer af detailhandelen i kommunen. Det afspejles i Kommuneplan 2013 ved at der kun er foretaget en mindre justeringer af arealrammen til detailhandel, og ved at der ikke bliver udlagt nye butiksområder. Den analyse af detailhandelen i kommunen som blev udarbejdet i 2008 udgør derfor fortsat grundlaget for vurderingen af detailhandelens udviklingsmuligheder. Analysens væsentligste konklusioner er indarbejdet i målsætningerne for detailhandelen. Detailhandelsanalysen kan ses her Detailhandelsanalyse_2008.PDF (2601 KB).

Afgrænsning af bymidter, bydelscentre, aflastningscenter, lokalcentre samt områder til særlig pladskrævende varegrupper er overført uændret fra Kommuneplan 2009. 

Handel af især udvalgsvarer via internettet har været støt stigende i de senere år. Denne form for e-handel forventes at stige yderligere og kan på sigt få et omfang, der på markant vis vil kunne påvirke detailhandelsstrukturen – også i Haderslev Kommune. Institut for Center Planlægning (ICP) har i 2012 offentliggjort en rapport der omhandler E – handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark. Med rapporten er det forsøgt at kvalificere, hvilke konsekvenser en øget e-handel vil have for omfanget af den fysiske detailhandel.

Haderslev Kommune vil i den kommende planperiode udarbejde en ny detailhandelsanalyse og fortsat samarbejde om nytænkning af attraktive bymidtemijøer og byliv i centerbyerne med henblik på at sikre detailhandelen gunstige vilkår.

Bymidten i Haderslev

Detailhandelen i Haderslev bymidte er koncentreret i Storegade, Bispegade, Apotekergade, Gravene og Nørregade. Udbuddet er attraktivt med mange gode butikker og servicefunktioner.

Haderslev bymidte har, trods konkurrence fra Kolding, en vis betydning i oplandet. Både indenfor dagligvarer og udvalgsvarer har bymidten ifølge detailhandelsanalysen en positiv handelsbalance. Bymidten tiltrækker hermed en del kunder fra resten af Haderslev Kommune.

En af konklusionerne fra detailhandelsanalysen var, at der i Haderslev bymidte var meget begrænsede muligheder for at etablere detailhandelsbutikker med et tidssvarende butiksareal. Løsningen kunne ikke findes gennem omdannelse af eksisterende bolig- eller ejendomsområder. Med Kommuneplan 2009 blev bymidten derfor udvidet med området nord for Laurids Skaus Gade, øst for Bredgade og op til Clausensvej. I dette område ligger et butikscenter med dertil hørende arealer til parkering. Nord for butikscenteret ligger et cirka 12.900 kvm grundareal, som fremadrettet kan indrettes til udvalgsvarehandel.

Bruttoetagearealet for dagligvarebutikker blev i Kommuneplan 2009 opgjort til ca. 20.250 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2009 til udgangen af 2012. Med Kommuneplan 2013 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal fastholdt på 3.500 m2

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker blev i Kommuneplan 2009 opgjort til ca. 28.500 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2009 til udgangen af 2012. Med Kommuneplan 2013 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal fastholdt på 10.000 m2.

Områderne kan ses på kort her.

Bymidten i Vojens

Detailhandelen i Vojens bymidte er spredt geografisk over Østergade, Vestergade samt Rådhuscentret. I forhold til byens størrelse har Vojens bymidte et relativt stort udbud.

Bymidten er det væsentligste udbudspunkt for forbrugerne i Vojens – specielt for indkøb af dagligvarer.

Bruttoetagearealet for dagligvarer blev i Kommuneplan 2009 opgjort til ca. 8.450 m2. Frem til udgangen af 2012 er der etableret to dagligvarebutikker i området 11.10.CE.01, Centerområde Vestergade. Bruttoetagearealet er som følge heraf blevet forøget med ca. 2.000 m2 til samlet 10.450 m2. Med Kommuneplan 2013 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal reduceret fra 3.500 m2 til 2.000 m2, hvor den fremtidige ramme alene henføres til område 11.10.CE.02, Rådhuscentret.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker blev i Kommuneplan 2009 opgjort til ca. 5.650 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2009 til udgangen af 2012. Med Kommuneplan 2013 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal fastholdt på 4.000 m2.

De nuværende bymidter i Vojens by opretholdes i form af Rådhuscentret og Vestergadecentret.  Områderne kan ses på kort her.

Der skal gennemføres en samlet planlægning for Rådhuscentrets fremtidige udviklingsmuligheder som fastlægger hvordan udbygningen af centret kan afrundes, herunder hvordan en tilstrækkelig parkeringskapacitet kan sikres.

Et område umiddelbar syd for Rådhuscentret beliggende mellem Billundvej og Over Jerstalvej fastholdes som perspektivareal. Formålet er at sikre en langsigtet mulighed for at styrke detailhandelen i Vojens ved at sikre muligheden for at anvende området til kontor- og butiksformål. Perspektivarealer kan ikke betragtes som nyudlagte arealer i kommuneplanen. 

Bymidten i Gram

Detailhandelen i Gram bymidte er koncentreret omkring de to rundkørsler ved Torvet, Kongevej, starten af Østergade og Slotsvej.  På den tidligere rådhusgrund i bymidten kan der etableres detailhandel. Dette vil styrke detailhandelen i Gram og understøtte udbuddet af butikker i byen. Samtidig er der mulighed for, at flere kunder fra det lokale opland vil komme til at handle i Gram.

Detailhandelsanalysen fra 2008 vurderede overordnet, at udbuddet i Gram matcher byens og oplandets størrelse. Det blev også vurderet, at Gram Slot, der i kulturarvsstrategien er udpeget som fyrtårn, ikke kun tiltrækker turister, men også giver detailhandelen i byen en ekstra dimension.

Bruttoetagearealet for dagligvarer blev i Kommuneplan 20009 opgjort til ca. 2.500 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2009 til udgangen af 2012. Med kommuneplan 2013 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal fastholdt på 2.000 m2.

Bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker blev i Kommuneplan 2009 opgjort til ca. 2.350 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2009 til udgangen af 2012. Med Kommuneplan 2013 er den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal fastholdt på 1.000 m2.

Områderne kan ses på kort her.

Bydelscentre i Haderslev og Starup

I Haderslev og Starup er der udpeget i alt 7 bydelscentre. Et bydelscenter ved Vilstrupvej i sydlige del af Haderslev er i 2012 blevet nedlagt og området har fået tildelt ændret planstatus til blandet bolig- og erhvervsområde. Baggrunden for denne ændring var en konstatering af, at det hidtidige bydelscenter ved Vilstrupvej over årene var sygnet hen, samt at der i mange år ikke har været grundlag for at drive en dagligvarebutik i den eksisterende butiksbygning.

I bydelscenteret ved Varbergvej blev der i forbindelse med omdannelse af Varbergparken i 2010 etableret ny dagligvarebutik med et brottoetageareal på ca. 970 m2.

Med Kommuneplan 2013 er den maksimale ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal i de enkelte bydelscentre fastholdt på 200 m2 til dagligvarer og 200 m2 til udvalgsvarer.

Områderne kan ses på kort her.

Lokalcentre

Bruttoetagearealet for dagligvarer og udvalgsvarer tilsammen blev i forbindelse med detailhandelsanalysen fra 2008 opgjort til ca. 6.800 m2.

I 2013 blev der fastlagt planmæssige rammer for etablering af et nyt lokalcenter i den sydlige del af Haderslev ved Aabenraavej/Erlev Bjerge. Lokalcenteret skal erstatte det tidligere bydelscenter ved Vilstrupvej.

Med Kommuneplan 2013 er den maksimale ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer og udvalgsvarer i lokalbyerne fastholdt på i alt 6.670 m2 og for lokalcentret ved Aabenraavej/Erlev Bjerge fastholdt på i alt 3.000 m2.

Områderne kan ses på kort her.

Områder til særligt pladskrævende varegrupper

Bruttoetagearealet for særligt pladskrævende varegrupper blev i Kommuneplan 2009 opgjort til ca. 44.500 m2. Bruttoetagearealet er ikke blevet forøget i perioden fra 2009 til udgangen af 2012. Med Kommuneplan 2013 er den samlede ramme for udvidelse og omdannelse af butiksareal fastholdt på 65.000 m2.

Områderne kan ses på kort her.

Øvrige områder

Øvrige områder udpeget til butiksformål opretholdes i Haderslev Kommuneplan 2013.

Sammenhæng med detailhandel i nabokommuner

Ifølge detailhandelsanalysen har Haderslev Kommune samlet betragtet i 2007 haft en negativ handelsbalance på både dagligvare- og udvalgsvaresiden.  Det vil sige at omsætningen i butikkerne i Haderslev Kommune var lavere end forbruget i kommunen. Med andre ord fik forbrugerne i Haderslev Kommune dækket en del af deres forbrug ved køb i butikker udenfor kommunen.

En af forklaringerne herpå er at Kolding Storcenter og den store koncentration omkring Kolding Storcenter trækker kunder fra Haderslev Kommune – især ved køb af udvalgsvarer.

På dagligvaresiden er det især dagligvarebutikkerne syd for grænsen, der tiltrækker mange forbrugere fra Haderslev.

Det vurderes, at oplandet til dagligvarebutikkerne i Haderslev Kommune i høj grad udgøres af kommunens indbyggere samt turister.

Det vurderes også, at maksimalt 10 % af omsætningen i dagligvarebutikkerne og omkring 5 % af udvalgsvareomsætningen kommer fra forbrugere bosat udenfor Haderslev Kommune.  

Hidtidig kommuneplanlægning

Der er vedtaget følgende tillæg til Kommuneplan 2009 med relation til detailhandel:

9 – 2009, Område til centerformål ved Bredgade i Haderslev: Tillægget medfører at der i centerområdet 10.10.CE.14 er mulighed for at opføre bebyggelse i 5 etager mod tidligere 3 etager, og forøger bebyggelsesprocenten fa 60 til 110. Der planlægges tilført funktioner som fx udvalgsvarebutikker, fittness, sundhed og velvære, biograf, café/restaurant samt kontor og undervisningsfaciliteter.

20 – 2009, Centerområde ved Aabenraavej, Erlev Bjerge: Tillægget giver mulighed for at etablere et nyt lokalcenter i den sydlige del af Haderslev. Lokalcenteret skal erstatte et bydelscenter ved Vilstrupvej, og skal forsyne en del af sydbyen med dagligvarer samt evt. udvalgsvarer og serviceydelser.

22 – 2009, Blandet byområde Sdr. Vilstrup: Tillægget medfører bl.a. at den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er blevet ændret fra 400 m2 til 2.670 m2.

Planstrategi

Detailhandelen spiller en indirekte om end vigtig rolle i Planstrategi 2011´s vision, mål, temaer og indsatsområder. I forhold til planstrategiens temaer, der omhandler synlighed, bosætning og levesteder, erhverv og uddannelse samt sammenhæng og tilgængelighed må især følgende fremhæves:

Haderslev Kommune vil indtænke synlighed og markedsføring (branding) i alle sammenhænge – fx skal der udvikles og fastholdes en fokuseret indsats i forhold til kommunen som attraktiv bosætningskommune og ske en målrettet og strategisk markedsføring af enkeltprojekter og arrangementer.

En langsigtet strategi for udvikling af centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram skal danne grundlag for en fortsat udvikling og styrkelse af byernes særlige kvaliteter og muligheder.

Et særligt indsatsområde er turismens muligheder og udvikling både i forhold til den aktivitetsmæssige og den forretningsmæssige side af turismens tilbud og erhvervsmæssige potentiale.

Sammenhæng og tilgængelighed skal understøtte muligheden for at komme hurtigt og sikkert frem til bl.a. arbejdspladser, service og indkøb.

Statslige interesser

I forhold til planlovens § 11 a, omfatter de statslige mål for detailhandelsstrukturen bl.a.:

-at definere byernes rolle i det kommunale bymønster

-at styrke eksisterende bymidter

-at begrænse transportafstande

-at sikre god tilgængelighed for alle trafikarter

Opfyldelsen af de statslige interesser i Haderslev Kommuneplan 2013 tager udgangspunkt i bymidteafgrænsninger i Haderslev, Vojens og Gram samt hierarkiet af centerbyer, lokalbyer og øvrige byer.

Landsplandirektiver

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre har status af landsplandirektiv (BEK nr. 1093 af den 11. september 2007). Bekendtgørelsen er anvendt i detailhandelsundersøgelsen 2008 for at undersøge muligheden for at udvide det centrale byområde i Haderslev by efter den statistiske metode. Bekendtgørelsen er ikke anvendt i kommuneplanen, idet der er taget udgangspunkt i bestående afgrænsninger af bymidter og bydelscentre. Det betyder også, at udvidelsen af bymidten i Haderslev tager udgangspunkt i den bestående bymidteafgrænsning.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter

Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen