Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Byer og landområder Detailhandel Detailhandel: retningslinjer

Printervenlig side


Detailhandel: retningslinjer

1.5.1 Bymidter

Der er udpeget bymidter i centerbyerne Haderslev, Vojens og Gram, hvor der i den kommende planperiode kan etableres nye butikker inden for følgende rammer:

Ramme for nybyggeri og omdannelse til detailhandel i bymidter (bruttoetageareal)

 

Maksimal ramme for området

Maksimale butiks-størrelser i området

Eksisterende butiksareal

Samlet ramme for fremtidig butiksareal

Haderslev

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

3.500 kvm

10.000 kvm

 

3.500 kvm

 2.000 kvm

 

20.500 kvm

28.600 kvm

 

24.000 kvm

38.600 kvm

Vojens

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

2.000 kvm

4.000 kvm

 

3.500 kvm

 2.000 kvm

 

10.600 kvm

5.800 kvm

 

12.600 kvm

9.800 kvm

Gram

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

2.000 kvm

1.000 kvm

 

3.500 kvm

 2.000 kvm

 

2.500 kvm

2.400 kvm

 

4.500 kvm

3.400 kvm

 

Der henvises til rammebestemmelserne for de konkrete områder, idet der kan forekomme afvigelser fra de maksimale butiksstørrelser i dele af bymidterne af hensyn til bygnings- og bevaringsforhold. Afvigelserne kan alene ske i nedadgående retning. Se bymidterne på kort her.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder  Nybyggeri og omdannelse.pdf.

1.5.2 Bydelscentre

Der er udpeget bydelscentre i Haderslev by i bydelene SimmerstedvejNy Erlevvej, Vilstrupvej, Grønningen, Varbergvej, Hiort Lorenzens Vej, Ladegaardsvej og Starup. Se bydelscentrene på kort her. 

I bydelscentrene kan der i den kommende planperiode etableres nye butikker inden for følgende rammer:

Ramme for nybyggeri og omdannelse til detailhandel i det enkelte bydelscenter (bruttoetageareal) 

 

Maksimal ramme for området

Maksimale butiks-størrelser i området

Eksisterende butiksareal*

Samlet ramme for fremtidig butiksareal

Simmerstedvej

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

 200 kvm

 

1.500 kvm

1.500 kvm

 

800 kvm

0 kvm

 

1.000 kvm

200 kvm

Ny Erlevvej

Dagligvarer

Udvalgsvarer 

 

200 kvm

200 kvm

 

1.500 kvm

1.500 kvm

 

1.000 kvm

0 kvm

 

1.200 kvm

200 kvm

Grønningen

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.500 kvm

1.500 kvm

 

1.050 kvm

0 kvm

 

1.250 kvm

200 kvm

Varbergvej

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.500 kvm

1.500 kvm

 

1.000 kvm

0 kvm

 

1.200 kvm

200 kvm

Hiort Lorenzenz Vej

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

 

200 kvm

200 kvm

 

 

1.500 kvm

1.500 kvm

 

 

800 kvm

0 kvm

 

 

1.000 kvm

200 kvm

Ladegaardsvej

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.500 kvm

1.500 kvm

 

0 kvm

0 kvm

 

200 kvm

200 kvm

Starup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.500 kvm

1.500 kvm

 

750 kvm

0 kvm

 

950 kvm

200 kvm

* Eksisterende butiksarealer er opgjort på baggrund af detailhandelsanalyse for Haderslev Kommune, 2008.

1.5.3 Særligt pladskrævende varegrupper

Der er udpeget områder til særligt pladskrævende varegrupper i følgende bydele og lokalområder:

  • Haderslev Vest, Sverigesvej
  • Haderslev Øst, Christian X’s Vej
  • Haderslev Syd, Hirsevej
  • Vojens Øst, Østergade,
  • Vojens Vest, Skrydstrup
  • Gram Nord, Fabriksvej
  • Nustrup
  • Sommersted

Se områderne til særligt pladskrævende varegrupper på kort her. I områderne til særligt pladskrævende varegrupper kan der i den kommende planperiode etableres nye butikker inden for følgende rammer:

Ramme for nybyggeri og omdannelse til detailhandel i områder til særligt pladskrævende varegrupper (bruttoetageareal)
 

Maksimal ramme

for området

Maksimale butiksstørrelser i området

Haderslev Vest, Øst, Syd

 30.000 kvm

 7.500 kvm

Vojens Øst, Vest og Gram Nord

30.000 kvm

7.500 kvm

Nustrup og Sommersted

 5.000 kvm

2.500 kvm

 

Der henvises til de konkrete rammer for områderne, som konkretiserer den samlede ramme og bruttoetageareal for butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Se oversigt med rammer for omdannelse og udvidelse i de enkelte områder  Nybyggeri og omdannelse.pdf.

1.5.4 Aflastningsområder

Der er udpeget et aflastningsområde beliggende i tilknytning til området til særligt pladskrævende varegrupper i Haderslev Nord, Sverigesvej, med en samlet ramme på 8.000 kvm til nybyggeri og omdannelse. Hovedparten af det udpegede aflastningsområde er en videreførelse af et aflastningsområde udpeget i lokalplan 12.53.1-1 fra 2002.

Der kan ikke etableres nye aflastningsområder i den kommende planperiode, og der kan inden for bestående rammer etableres udvalgsvarebutikker på maksimalt 2.000 kvm. Se aflastningsområdet på kort her.

1.5.5 Lokalcentre

Der er i planperioden i alt 6.630 kvm til nybyggeri og omdannelse til detailhandel i lokalbyerne, heraf er rammen for lokalbyen Sdr. Vilstrup på 2.630 kvm.

For lokalcentret ved Erlev Bjerge i den sydlige del af Haderslev by er der i planperioden en ramme på 3.000 kvm til nybyggeri og omdannelse.

Den samlede ramme gælder både detailhandels- og udvalgsvarebutikker. Se lokalcentre på kort her.

 

Maksimal ramme for området

Maksimale butiks-størrelser i området

Eksisterende butiksareal

Samlet ramme for fremtidig butiksareal

Haderslev

(Erlev Bjerge)

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

 

2.000 kvm

1.000 kvm

 

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

 

0 kvm

0 kvm

 

 

2.000 kvm

1.000 kvm

Sommersted

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

230 kvm

200 kvm

 

430 kvm

400 kvm

Arnum

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

350 kvm

160 kvm

 

550 kvm

360 kvm

Bevtoft

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

650 kvm

0 kvm

 

850 kvm

200 kvm

Fjelstrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

350 kvm

0 kvm

 

5500 kvm

200 kvm

Hammelev

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

0 kvm

500 kvm

 

200 kvm

700 kvm

Hoptrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

950 kvm

565 kvm

 

1150 kvm

765 kvm

Over Jerstal

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

250 kvm

0 kvm

 

450 kvm

200 kvm

Marstrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

500 kvm

0 kvm

 

700 kvm

200 kvm

Sdr. Vilstrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

2.630 kvm

(dagligvarer og udvalgs-varer til-sammen)

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

370 kvm

0 kvm

 

3.000 kvm

(dagligvarer og udvalgs-varer til-sammen)

Øsby

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

1.000 kvm

1.000 kvm

 

325 kvm

0 kvm

 

525 kvm

200 kvm

Nustrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 kvm

200 kvm

 

 1.000 kvm

1.000 kvm

 

 655 kvm

0 kvm

 

855 kvm

200 kvm

 

1.5.6 Øvrige butikstyper

Der kan placeres butikker, som er med til at sikre den lokale forsyning, i en række mindre byer og sommerhusområder. Der henvises til rammebestemmelserne for de konkrete områder. Inden for disse områder kan der etableres nye dagligvare- eller udvalgsvarebutikker på op til 1.000 kvm inden for bestående rammer. Eksisterende lovlige butikker, der er større end den anførte butiksstørrelse, kan opretholdes.

Der kan udlægges arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. I tilknytning til tankstationer, togstationer, lufthavne, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende, der ligger uden for bymidter og bydelscentre, kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

Definitioner og vejledning
Vejledning

Detailhandel omfatter salg til private. Detailhandel kan deles op i dagligvarehandel og udvalgsvarehandel.

Dagligvarer omfatter produkter til den daglige husholdning såsom madvarer, rengørings- og toiletartikler.

Udvalgsvarer omfatter produkter såsom tøj, sko, isenkram, gaveartikler og bøger.

Særligt pladskrævende varegrupper omfatter biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler (omfatter ikke butikker, som både forhandler møbler og indretningstilbehør). Bemærk at køkkenbutikker ikke er en særligt pladskrævende varegruppe.

Handelsbalance - Ved at sætte den realiserede omsætning i butikkerne i Haderslev Kommune i forhold til forbruget i kommunen fås et udtryk for dækningsgraden. Med andre ord, hvor stor en del af det potentielle forbrug i kommunen, der svarer til omsætningen i kommunens butikker i et givet år.

Vejledning

Antallet af indbyggere betyder, at der kan udlægges arealer til bydelscentre i Haderslev by.

Antal indbyggere i Haderslev by 1. januar 2013

Det centrale byområde

3.976

Vestbyen

5.711

Sydbyen

6.574

Østbyen

5.164

I alt ekskl. Starup

21.425

Starup

2.465

I alt inkl. Starup

23.890

(Kilde: Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2013-2021)

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____