Erhvervsudvikling: mål

Byrådet vil i samarbejde med erhvervslivets interessenter udarbejde en erhvervspolitik, der sætter fælles retning og skaber de bedst mulige rammebetingelser for erhvervslivets udvikling. Erhvervspolitikken skal medvirke til at understøtte Byrådets vision, herunder styrke Haderslev Kommunes erhvervsposition og omdømme (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed og Erhverv og uddannelse).

Udflytning af arbejdspladser og produktion er en udfordring for mange af kommunens virksomheder. Derfor vil Byrådet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet have fokus på lokale uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder (jf. Byrådets fokusområder, fx Erhverv og uddannelse).

Byrådet vil tiltrække flere iværksættere ved at skabe gode vilkår for start og udvikling af egen virksomhed. Herunder også virksomheder, der har fokus på globale muligheder og som kan være med til at tydeliggøre, at Haderslev Kommune er en attraktiv bosætnings- og arbejdskommune (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighedErhverv og uddannelse samt Bosætning og Levesteder). 

Byrådet vil fastholde eller øge antallet af arbejdspladser i kommunen. Placeringen i ”Det Østjyske Bybånd” og den direkte tilknytning til motorvej E45 skal fortsat udnyttes i den sammenhæng. Desuden vil Byrådet i samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner være opmærksom på udviklingsmuligheder indenfor fx energirigtigt byggeri, miljø og bæredygtighed samt sundhed og velfærdsløsninger (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed og Erhverv og uddannelse).

Som led i en strategi for placering af kommunens erhvervsområder ønsker Byrådet at området ved Bramdrup / motorvejsafkørsel 67 indgår som muligt lokaliseringsområde for transporttunge erhverv.

På turismeområdet er det et mål at udvide og udvikle helårsturismen. Byrådet mener, at der er et stort potentiale i en øget erhvervsmæssig aktivitet på dette område, især fordi fremtidens turister vil vælge rejsedestination ud fra oplevelser, aktiviteter, kvalitet og ægthed (jf. Byrådets fokusområder, fx Sammenhæng og tilgængelighed). 

Byrådet vil føre en aktiv jord- og byggemodningspolitik for at sikre, at der er et varieret og attraktivt udbud af erhvervsarealer. Udgangspunktet for kommuneplanens arealudlæg til erhvervsformål vil være, at der skal sikres udlæg til 12 års forbrug. Herudover kan der peges på perspektivarealer på det lange sigt.

Byrådet vil have fokus på udpegning af erhvervsområder til byomdannelsesområder i centerbyerne Haderslev og Vojens. Det traditionelle erhvervsområde med en samling af virksomheder fra samme branche er under forandring. Udpegningen af områderne skal medvirke til at udnytte bestående områders ressourcer og skabe mere bymæssig kvalitet og sammenhæng med det samlede byområde. Bæredygtighed, sundhedsfremme og respekt for kulturarven vil være væsentlige udgangspunkter for arbejdet med byomdannelsesområderne.

Den enkelte virksomhed har et ansvar for at skabe og udvikle en sund arbejdsplads. Byrådet vil gennem planlægning og udformning af nye og bestående erhvervs- og byområder fokusere på at fremme sundheden gennem områdernes placering i forhold til hinanden, ved stianlæg, aktivitets- og rekreationsområder og en række anbefalinger i forhold til virksomhedernes indretning af opholds- og friarealer (jf. Byrådets fokusområder, fx Sundhed og bæredygtighed).

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Det Østjyske Bybånd