Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Klima Klimatilpasning Klimatilpasning: redegørelse

Printervenlig side


Klimatilpasning: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold
Baggrund for klimatilpasningsplanen

Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at landets kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner. Planerne skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skabe overblik og prioritere en fremtidig indsats.

Haderslev Kommunes Klimatilpasningsplan er udarbejdet som et tillæg til, og integreret i kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde med Provas (Haderslev Kommunes forsyningsselskab).

Kortlægning af oversvømmelsesområder - generelt

Med henblik på at finde frem til, hvilke områder der er truet af oversvømmelser i Haderslev Kommune, er hele kommunen blevet kortlagt i forhold til risiko for oversvømmelser.

Der er vurderet på oversvømmelser, som følge af ekstrem nedbør (regn eller sne), som giver forøgede mængder af vand i kloakker og vandløb med oversvømmelser til følge. Endvidere er vurderet på højvandshændelser, hvor havvandet stiger op og forårsager oversvømmelser i langs Haderslev Fjord og langs kysten.

Der henvises for specifik viden til pdf baggrundsrapporten (31.5 MB), som også fremgår af Haderslev Kommunes hjemmeside, hvor det enkelte lokalområde kan findes ved hjælp af digitale kort.

Oversvømmelser fra kloak

Med hjælp fra Provas er der foretaget modelberegninger, der viser oversvømmelser fra kloakken i byområderne ved forskellige nedbørshændelser, svarende til 5, 10, 20, 50 og 100 års regn. Der er ikke foretaget modelberegninger for det åbne land.

Kort udarbejdet på baggrund af modelberegninger viser, at der i Haderslev og Vojens er mindre udfordringer med vand over terræn ved en 100 års regnhændelse. Kortene indeholder dog ikke kun oversvømmelser, men også de regnvandsbassiner og vandløb, hvor overfladevandet ledes til.

Ved 5-20 års regnhændelser er der kun få oversvømmelser på kortene. Dette stemmer overens med det fastlagte serviceniveau.

Se oversigtskort ved en 100-års nedbørshændelse.

Oversvømmelser med havvand

Oversvømmelser forårsaget af højvandshændelser er vurderet ud fra Naturstyrelsens tal, hvor man regner med højvandshændelser i år 2050 på 180- 190 ved en 50 års hændelse og op til 195 cm ved en 100 års hændelse ved Haderslev Kommunes kyster og i Haderslev Fjord. Disse tal er inklusive den forventede generelle vandstandsstigning på 30 cm.

Frem mod år 2100 regner man med en generel vandstandsstigning på 80 cm (+/- 60 cm), hvorved en 100 års højvandshændelse vil være op mod 245 cm.

Der er minimale forskelle på de oversvømmelser, der risikeres ved en vandstandsændring på 190 cm og på 200 cm. Se oversigtskort over vandstandsstigning på 200 cm, og hvordan det vil påvirke den østlige del af kommunen.

Der er ikke taget højde for landhævning. Da Haderslev Kommune er beliggende meget tæt på “vippepunktet”, hvor Jylland gradvist hæver sig over tid, vurderes landhævning ikke at have en særlig betydning for screeningen.

Oversvømmelser fra vandløb

Risikoen for oversvømmelser forårsaget af ekstrem nedbør, som resulterer i højere vandstand i vandløbene, er vurderet ud fra de klimafaktorer som Naturstyrelsen har oplyst. Denne klimafaktor er hernæst anvendt på vandstanden i de kommunale vandløb, hvorved der fremkommer en fremtidig forventet stigning i vandløbene på mellem 20 og 30 cm ved 5, 10, 20, 50 og 100 års hændelser. Dog op til 40 cm ved Møllestrøm i Haderslev Midtby. 

Af kortet her fremgår hvilke oversvømmelser en vandstandsstigning på 30 cm i de kommunale vandløb vil give.

I klimahandleplanerne, som konkretiserer hvilke projekter der skal gennemføres i fokusområderne, vil der ske en mere detaljeret kortlægning af de lokale vandløb forud for projektering. Dette da kun få målinger ligger til grund for beregningerne af vandstandsstigningerne i vandløbene.

Oversvømmelser fra grundvand

Naturstyrelsen har stillet kortmateriale til rådighed, som kortlægger, hvilke forandringer i grundvandsstanden, der kan forventes i fremtiden som følge af øget nedbør. Det kortmateriale, der er stillet til rådighed i forhold til den nuværende grundvandsstand er dog ikke fyldestgørende og stemmer ikke overens med de lokale målinger, som Haderslev Kommune har. Der bliver derfor en opgave i, at få kortlagt grundvandsspejlet i Haderslev Kommune frem mod en revision af klimatilpasningsplanen.

I forbindelse med udpegning af de fire fokusområder har Haderslev Kommune set konkret på grundvandsstanden i områderne. Der er vurderet på, om denne faktor ville være en yderligere belastning for lokalområderne udover de oversvømmelser, som de risikerer som følge af ekstrem nedbør med vandstandsstigninger i vandløb til følge og som følge af højvandshændelser, med oversvømmelse af havvand til følge.

Kortlægning af værdier

Ovenstående kortlægning af kloakkens og vandløbenes påvirkning af ekstrem nedbør sammen med kortlægningen af oversvømmelser som følge af højvandshændelser kan samlet set betragtes som et oversvømmelseskort, der beskriver hvilke områder, der er i risiko for oversvømmelse.

Dette oversvømmelseskort skal ses i forhold til om der er værdier, som tager skade af oversvømmelser. Resultatet heraf kan ses af risikokort. Til dette formål har Haderslev Kommune dels anvendt Naturstyrelsens værdikort, der kortlægger de bygningsmæssige værdier. Værdierne er her gradueret fra ingen farve, som lav værdi, via blå og til orange, som værende de lokalområder, med den højeste koncentration af værdier.

Konkret har Haderslev Kommune set på en bruttoliste af 10 potentielle fokusområder og vurderet hvilke værdier hvert område indeholdte i forhold til nedenstående fem vægtningskriterier, og på denne baggrund er følgende fire fokusområder udvalgt:

  1. Haderslev Midtby
  2. Hoptrup - Diernæs
  3. Aarø - Aarøsund
  4. Hejsager - Kelstrup

Følgende kriterier er anvendt for vægtning af værdier, hvor 1 er højest prioriteret og 5 er prioriteret lavest.

  1. Områder hvor oversvømmelse vil være til fare for mennesker, forårsage omfattende forurening og/eller have betydelige konsekvenser for samfundsøkonomien.
  2. Områder, hvor en oversvømmelse vil forårsage forurening og/eller have betydelige konsekvenser for samfundsøkonomien - eksempelvis vores el- og vandforsyning
  3. Områder, hvor en oversvømmelse er forbundet med mindre risiko for forurening og kan have betydning for samfundsøkonomien - eksempelvis store veje og ledninger.
  4. Områder, hvor en oversvømmelse vil være forbundet med lokale gener og udelukkende har økonomiske konsekvenser for enkeltpersoner - eksempelvis landbrugsjord
  5. Områder, hvor en oversvømmelse kan give lokale gener, men vil have ingen eller kun begrænsede økonomiske konsekvenser - eksempelvis private kældre.
Klimatilpasning i Haderslev Midtby

I det indre Haderslev er der flere problemstillinger, som bør håndteres i forbindelse med klimatilpasningsplanen.

Ekstrem nedbør vil give forøget vandstand i de vandløb, der har udløb i Haderslev Fjord. Endvidere vil der ske en øget afstrømning til Haderslev Dam med en højere vandstand her og i Mølle-strømmen til følge.

Et rørlagt vandløb, der løber parallelt med Parkvej i Haderslev forventes ikke at være dimensioneret til en 100 års nedbørshændelse, hvilket kan give oversvømmelser i midtbyen.
Samtidig vil en generel forøgelse af vandstanden i havet kombineret med højvandshændelser betyde, at der er forøget risiko for oversvømmelse af de havnenære arealer med havvand.
Langs havnen, Haderslev Inderdam og Haderslev Dam er der flere steder mindre end én meter ned til det regionale grundvandsspejl. De områder kan i fremtiden og især i forbindelse med ekstrem nedbør opleves som våde og sumpede.

Udover disse naturskabte forhold kendes der også til problemer med oversvømmelse på Jomfrustien, Teaterstien med videre i det indre Haderslev, som skyldes den nuværende dimensionering af kloakken, der ikke kan håndtere de stigende vandmængder.

Se fokusområde "Haderslev Midtby".

Klimatilpasning i Diernæs - Hoptrup

Problemstillingerne omkring Hoptrup og Diernæs er samlet som et fokusområde, da de direkte påvirker hinanden.

Omkring Hoptrup ses der først og fremmest udfordringer vest for hovedvejen, som skyldes at grundvandsspejlet her ligger meget tæt på terræn og der endvidere er risiko for oversvømmelser fra vandløbet i forbindelse med nedbør. Særligt ved ekstrem nedbør.

Denne problemstilling er ikke stor i sig selv, da ganske få boliger risikerer at opleve oversvømmelse tæt på. Syd for Hoptrup ligger dog Slivsø og yderligere sydpå ligger Diernæs Strand.
En generel højvandsstigning kombineret med en 100 års højvandshændelse vil kunne give en oversvømmelse af hele sommerhusområdet omkring Diernæs og Vilstrup Strand.

Vandet ville formentlig kunne stige op på terræn langs Slivsø, hvor Bræråvej ligger og vil således kunne påvirke helt op til Hoptrup, hvor blandt andet Hoptrup Efterskole ligger. Vandet kan herfra løbe igennem viadukten under hovedvejen og til engarealet foran Hoptrup Kirke på den vestlige side af hovedvejen.

Se fokusområde "Diernæs - Hoptrup".

Klimatilpasning på Aarø – i Aarøsund

Problemstillingerne omkring Aarø og Aarøsund er først og fremmest den generelle vandstandsstigning i havet.

I Aarøsund er der herudover områder, hvor der er kort afstand ned til grundvandsspejlet, hvilket betyder, at disse områder ved kraftig nedbør og som følge af generelle grundvandsændringer kan opleves som mere sumpede og våde.

I øjeblikket foregår der tekniske forundersøgelser på Aarø. Disse undersøgelser sker på baggrund af et længe ønsket naturgenopretningsprojekt på det nordlige Aarø, som blandt andet indbefatter at Landindvindingslauget for Aarø nedlægges / ændres, at pumpningen indstilles og digerne fjernes i videst muligt omfang. Den nyeste viden omkring klimaforandringernes effekt på vandstanden vil indgå i den videre proces. Der er endnu ikke regnet på konsekvenserne, hvis digerne fjernes helt eller delvist. Dette vil skulle indgå ved en revision af klimatilpasningsplanen.

Se fokusområde "Aarø - Aarøsund".

Hejsager - Kelstrup

Området omkring Hejsager og Kelstrup strande er udvalgt som det sidste fokusområde i klimatilpasningsplanen. Området er truet af oversvømmelser på grund af flere forhold, hvilket også gør området til et godt pilotprojekt for andre kystbyer, som ikke er udpeget som fokusområder.

Den generelle stigning af vandstanden i havet kombineret med en 100 års højvandshændelse forventes at give risiko for oversvømmelser. I området ligger der endvidere flere vandløb, som ved ekstrem nedbør kan gå over deres bredder. Det er vandløb der løber tæt imellem husene. Disse vandløb påvirkes endvidere af vandstanden i havet, da de har deres udløb her. Dette betyder, at hvis vandstanden i havet er høj, så vil vandet i vandløbet stuve sig yderligere op imellem husene.

Terrænet er meget lavt i området og grundvandsspejlet ligger mindre end én meter under jordoverfladen, hvilket betyder, at ved ekstrem nedbør og/eller gennem ændringer i grundvandsstanden er der risiko for, at større dele af området vil komme til at opleves som vådt eller sumpet.

Se fokusområde "Hejsager - Kelstrup".

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen