Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Klima Klimatilpasning Klimatilpasning: retningslinjer

Printervenlig side


Klimatilpasning: retningslinjer

8.1.1. Klimatilpasning i planer

Klimatilpasningsløsninger skal i hensigtsmæssigt omfang inddrages i fremtidige planer.

8.1.2. Klimatilpasningsløsninger

Klimatilpasningsløsninger der etableres som følge af ekstremregn skal så vidt muligt kunne udnyttes rekreativt.

Når bygningsmæssige værdier skal sikres i forhold til øget vandstand skal dette ske under hensyntagen til en æstetisk og funktionel sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse og landskab.

8.1.3. Placering af byggeri og anlæg

Nye byggerier og anlæg skal opføres i fastlagte minimums koter for at sikre mod oversvømmelse og deraf følgende værditab, som følge af højvandshændelser og ekstrem nedbør.

Minimumskoten er 2,40 m langs fjorden og 2,45 meter langs kysten. Den nøjagtige skillelinje fremgår af kortet. Alternativt skal bygherre godtgøre, at der ikke vil ske oversvømmelser på stedet.

Tilsvarende krav stilles ved udarbejdelsen af lokalplaner inden for fokusområderne jf. kort.

8.1.4. Kloakfornyelse

Nedbørs- og risikokortlægningen skal inddrages i prioriteringen af og planlægningen for kloakfornyelsen i kommunen.

Definitioner og vejledning
Minimumskote for byggeri

Minimumskoten angiver den højde over den naturlige vandstand i havet, som overkanten af soklen på nyt byggeri skal være i. Naturlig vandstand angives som kote 0 efter det nationale højdesystem DVR90, som man kan læse mere om på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Højvandshændelse

En højvandshændelse kan være helt almindeligt højvande, som vi regelmæssigt oplever det, eller det kan være en mere ekstrem oversvømmelse, også kendt som stormflod.

En 100 års højvandshændelse vil statistisk set ske hvert 100 år. Det vil sige, at den kan forekomme i morgen eller det kan ske i år 2100 eller på et andet tidspunkt. Statistisk set vil oversvømmelsen således kun ske én gang hvert 100 år. Det kan dog også ske to år i træk, hvorefter der teoretisk set intet sker de næste 200 år.

100 års hændelsen giver en forhøjet vandstand på 165 cm over normalen med deraf følgende oversvømmelser. Der er dog taget som udgangspunkt, at den først indtræffer i år 2100 og ikke i morgen. Problemet ved at hændelsen teoretisk set først sker i år 2100 er, at vandstanden i havet stiger hvert eneste år og i år 2100 er vandstanden steget med 80 cm (+/- 60 cm)jf. Naturstyrelsens scenarie A1B. I Haderslev Kommune regner man derfor med en værst tænkelig situation, hvor vandstanden forhøjes med 245 cm (165 cm + 80 cm) i en 100 års højvandshændelse i år 2100.

Ekstremregn

Ekstremregn kan være en meget lang periode med jævn regn eller en meget kort periode med rigtig meget regn – også kendt som skybrud. I begge tilfælde medfører ekstremregnen lokale oversvømmelser.

I Danmark definerer vi, jævnfør DMI, skybrud som en nedbørintensitet på 15 millimeter eller derover indenfor 30 minutter eller derunder.

Nedbør- og risikokortlægning

Nedbørs- og risikokortlægningen er en samling af kort, som Haderslev Kommune i samarbejde med Provas har udarbejdet som udgangspunktet for de vurderinger og valg, der er foretaget.

Oversvømmelseskortene for kloak vil løbende blive opdateret i takt med at dele af kommunen separatkloakeres, og disse opdaterede kort vil blive inddraget i prioriteringen af og planlægningen for kloakfornyelsen i Haderslev Kommune.

De øvrige kort vil blive revideret i forbindelse med kommuneplanrevisionen såfremt det vurderes, at der er ny viden omkring vandløb, grundvand og havvandsstigninger, som der skal tages højde for.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____