Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Bebyggelser og anlæg Bebyggelser og anlæg: redegørelse

Printervenlig side


Bebyggelser og anlæg: redegørelse

Bevaringsværdige bebyggelser og infrastrukturanlæg
Bebyggelser

Udpegningen af bevaringsværdige bebyggelser er foretaget på grundlag af Haderslev Kommunes egne registreringer, herunder bl.a. Kommuneatlas Haderslev, og på grundlag af det nu nedlagte Sønderjyllands Amts kulturhistoriske baggrundsregistrering, der er udført i samarbejde med Museum Sønderjylland.

Den udpegning, der er omfattet af kommuneplanens retningslinjer, skal betragtes som foreløbig. Det er målet at foretage en grundig gennemgang af de foreliggende registreringer, herunder registreringen i kommuneatlasserne af bevaringsværdige sammenhænge på landet, og at foretage en revurdering af de hidtidige udpegninger, der kan give anledning til revidering og til nye udpegninger.

De kulturhistoriske og bybygningsmæssige registreringer, der indgår i grundlaget for de aktuelle udpegninger, er samlet i følgende notat kulturhistorisk_baggrundsregistrering.pdf (69 KB)

Infrastrukturanlæg

Udpegningen af bevaringsværdige infrastrukturanlæg er foretaget på grundlag af den kulturhistoriske baggrundsregistrering fra Sønderjyllands Amt.

I den kommende planperiode er det målet at foretage en grundig registrering af synlige spor af de nedlagte amtsbaner, og at udarbejde en samlet plan for bevaring og eventuel genanvendelse af anlæggene til fx stianlæg.

Det er også målet at afklare, om sporene af forsvarsanlægget Sikkerhedsstilling Nord helt eller delvis skal udpeges som et bevaringsværdigt infrastrukturanlæg i kommuneplanen.

De kulturhistoriske registreringer, der er indgået i grundlaget for kommuneplanens aktuelle udpegninger, er samlet i ovenfor nævnte notat, der kan findes ved hjælp af dette link: kulturhistorisk_baggrundsregistrering.pdf (69 KB)
 

Hidtidig kommuneplanlægning

Der er i den hidtidige kommuneplanlægning kun i begrænset omfang taget stilling til de bevaringsinteresser, der er knyttet til samlede bebyggelser og infrastrukturanlæg.

I Kommuneplan 2001-2012 for Haderslev Kommune er Haderslev bymidte udpeget som et enestående og helstøbt bygningsmiljø med bevaringsinteresser.

I Kommuneplan 2000-2010 for Christiansfeld Kommune og Kommuneplan 2000 for Nørre Rangstrup Kommune er der et generelt ønske om at sikre bevaringsværdige bymiljøer og landsbyer. Men der er i den del af de to kommuner, som nu er en del af Haderslev Kommune, ikke foretaget en konkret udpegning af bebyggelser med bevaringsinteresser.

I forhold til den hidtidige kommuneplanlægning er udpegningen af bevaringsinteresserne konkretiseret i Haderslev Kommuneplan 2009. Bl.a. er udpegningen af Haderslev bymidte som et særligt bevaringsværdigt bymiljø videreført. Bevaringsinteressen er endvidere udvidet til også at omfatte infrastrukturanlæg.

Planstrategi

Kulturarven indgår som et indsatsområde i planstrategien, hvor det fremgår, at Byrådet vil nyttiggøre og bruge kulturarven i forhold til:

  • øget turisme, især helårsturisme i vores område,
  • øget bosætning - i form af tilflyttere - gennem synliggørelse af områdets særlige kvaliteter, og
  • fremme sammenhængskraften i den nye kommuneplan gennem tydeliggørelse af en fælles karakter.

Strategien fokuserer herunder bl.a. på de kulturmiljøområder, der er udpeget i kulturarvsstrategien Haderslev Kulturarvskommune - Strategioplæg, juni 2007.

Denne kommuneplans mål og retningslinjer for bevaringsværdige bebyggelser og anlæg ligger i forlængelse af planstrategien, og der er ved udpegningen af bevaringsværdige bymiljøer bl.a. lagt vægt på, at de er forankret i kulturarvsstrategiens udpegning af kulturmiljøområder.

Kommuneatlas

Der er udarbejdet kommuneatlas for to af de gamle kommuner, som nu - helt eller delvis - er en del af Haderslev Kommune. De to atlas er:

  • Kommuneatlas Haderslev, 1991
  • Kommuneatlas Christiansfeld, 1992

De to atlas indeholder bl.a. en beskrivelse af byhistoriske hovedtræk og arkitektoniske bykvaliteter, herunder en kortlægning og registrering af de bebyggede strukturers og de enkelte bygningers bevaringsværdi. De bebyggede strukturer omfatter såvel byer som landsbyer og andre bebyggelser i landområderne.

Følgende af de byer, landsbyer og bebyggelser, der er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen, er kortlagt og beskrevet i kommuneatlasserne:

  • Haderslev bymidte
  • Sdr. Vilstrup
  • Over Aastrup
  • Hoptrup
  • Ørby

Kortlægningen og beskrivelserne er en del af grundlaget for udpegningen af bevaringsværdige bebyggelser og for udarbejdelse af lokalplaner.

De to kommuneatlas kan ses her: Kommuneatlas_Haderslev.pdf (12107 KB) / Kommuneatlas_Christiansfeld.pdf (23122 KB).

Regional Udviklingsplan

Den Regionale udviklingsplan omhandler ikke dette emne specifikt.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i  Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet.

Det fremgår af oversigtens kapitel 8.3 Kulturarv, at det bl.a. er Miljøministeriets mål, at kommunerne gennem udpegningerne i kommuneplanen fremmer en formidling af kulturarven med vægt på kulturmiljøer, bygninger og andre kulturhistoriske bevaringsværdier, der retter sig mod sporene efter menneskers virksomhed i forskellige perioder.

I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplanerne indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen