Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Bebyggelser og anlæg Bebyggelser og anlæg: retningslinjer

Printervenlig side


Bebyggelser og anlæg: retningslinjer

6.5.1 Kulturhistorie

De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem formidling, planlægning og administration.

De beskyttelsesinteresser, der er beskrevet i efterfølgende retningslinjer skal tilgodeses i den kommunale planlægning og administration og i forbindelse med kommunens anlægsarbejde.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovejendomme, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

6.5.2 Haderslev bymidte

Inden for Haderslev bymidte, der er udpeget som et bevaringsværdigt bymiljø, må bevaringsinteresser ikke tilsidesættes.

Afgrænsningen af bymidten fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Bevaringsværdierne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter.

6.5.3 Bymæssige bebyggelser, landsbyer og bebyggelser

Inden for Sdr. Vilstrup, Over Aastrup, Hoptrup, Kastrup, Ørby, Grarup, Fole, Bæk Strand og Tamdrup, der er udpeget som bevaringsværdige by- og bygningsmiljøer, må bevaringsinteresser ikke tilsidesættes.

Afgrænsningen af bebyggelserne fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Bevaringsværdierne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Haderslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter.

6.5.4 Jernbanen Vojens - Haderslev

Jernbanetraceen Vojens - Haderslev er udpeget som et bevaringsværdigt infrastrukturanlæg.

Beliggenhed og udstrækning fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Bevaringsværdierne skal sikres ved genanvendelse af traceen til stianlæg eller til alternativ kollektiv trafik - fx veterantog.

6.5.5 Amtsbaner

Reminicenser af amtsbanerne i form af banestrækninger og banelinjer er omfattet af bevaringsinteresser. Det er målet, at der udarbejdes en samlet plan for bevaring og eventuel genanvendelse af anlæggene til fx stianlæg.

6.5.6 Havne

Havnen i Aarøsund og på Aarø er udpeget som bevaringsværdige infrastrukturanlæg.

Beliggenheden fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Ved ophør af nuværende funktioner skal relevant alternativ anvendelse tilgodeses. 

Definitioner og vejledning

Haderslev bymidte, der er udpeget som en bevaringsværdig bebyggelse, omfatter den oprindelige middelalderkøbstad omkring domkirken Vor Frue Kirke, de byområder der er lagt til i perioden frem til sidste halvdel af 1800-årene samt Damparken, der er anlagt i 1950'erne.

De bymæssige bebyggelser, landsbyer og bebyggelser, der er udpeget som bevaringsværdige, er fordelt på følgende typer:

Andelsbyer: Sdr. Vilstrup

Stationsbyer: Over Aastrup

Vejbyer: Hoptrup

Forte landsbyer: Kastrup og Ørby

Kirkelandsbyer: Grarup

Andre landsbyer: Fole

Fisker-/skipperhuse: Bæk Strand

Sommerhusbebyggelse: Tamdrup Strand

Se mere i redegørelsen for Bebyggelser og anlæg.

Administration af retningslinjerne

Retningslinjerne har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet. Til det formål er der udarbejdet kulturhistoriske baggrundsregistreringer og registreringer af bevaringsværdige byer og bygninger, der danner basis for udpegningen af værdifulde by- og bygningsmiljøer i kommuneplanen. Haderslev Kommune vil i sin administration og planlægning varetage de kulturhistoriske og bybygningsmæssige interesser, der fremgår af registreringerne.

Retningslinjerne udelukker ikke nyt byggeri og anlæg, der etableres med respekt for de bevaringsinteresser, der knytter sig til områderne.

I forbindelse med udpegning af nye områder og anlæg i kommuneplanen og i forbindelse med lokalplanlægning for områderne skal Museum Sønderjylland inddrages, således at grundlaget for bevaringsinteresserne dokumenteres yderligere.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____