Bygninger: retningslinjer

6.6.1 Kulturhistorie

De fysiske spor af historien skal bevares og beskyttes gennem formidling, planlægning og administration.

De beskyttelsesinteresser, der er beskrevet i efterfølgende retningslinjer skal tilgodeses i den kommunale planlægning og administration og i forbindelse med kommunens anlægsarbejde.

Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugs- og skovejendomme, skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger.

6.6.2 Bevaringsværdige bygninger

Bygninger med bevaringsværdi fra 1 til og med 4 i SAVE-registreringen er udpeget som bevaringsværdige bygninger.

Beliggenheden af fredede og bevaringsværdige bygninger fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

6.6.3 Supplerende bygningsregistrering

Der gennemføres en opdateret og udvidet SAVE-registrering i løbet af den nye planperiode, således at registreringen omfatter bygninger i hele Haderslev Kommune. 

Registreringen lægges til grund for en revision af kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige bygninger, sådan at hele kommunen bliver omfattet.

Definitioner og vejledning
Fredede bygninger

De fredede bygninger repræsenterer det ypperste af dansk bygningskultur og udgør en vigtig del af kulturmiljøet. Det er bygninger af national interesse, og bygningsfredningen er derfor også et statsligt anliggende, der hører under Kulturministeriet. En fredning omfatter såvel det ydre som det indre af en bygning. Der skelnes i dag ikke mellem de tidligere A og B fredninger.

En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren holdes i forsvarlig stand. Det betyder at tag, ydervægge, døre og vinduer som minimum skal være tætte og i orden, så bygningen ikke forfalder. Både indvendige og udvendige ændringer af en fredet bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Bevaringsværdige bygninger

De bevaringsværdige bygninger er bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres bygningstype. Udpegningen af bevaringsværdige bygninger er kommunernes opgave, og der kan udpeges bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen og i lokalplaner. Udpegning af en bygning som bevaringsværdig omfatter kun det ydre af bygningen.

Udpegningen af bevaringsværdige bygninger i Haderslev Kommune sker på grundlag af en såkaldt SAVE-registrering, der er en kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet. Bevaringsværdien hænger sammen med bygningens arkitektur og historie, herunder bl.a. om bygningen er et godt eksempel på periodens arkitektur eller på en særlig byggeskik.  Læse mere om SAVE-registreringerne i Haderslev Kommune i afsnittet Bygninger: Redegørelse.

En bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort og Byrådet har besluttet, om der skal nedlægges forbud mod nedrivning.

En bygning, der er udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, medmindre Byrådet giver tilladelse hertil.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____