Fortidsmindeområder: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

De udpegede fortidsmindeområder i kommuneplanen er videreført fra kommuneplan 2009 og identiske med udpegningen i Regionplan 2005-16 for Sønderjyllands Amt. Udpegningen stammer fra en baggrundsregistrering som Sønderjyllands Amt, sammen med de Sønderjyske museer, udarbejdede i år 2000. Baggrundsregistreringen dannede grundlag for regionplanens tema om kulturhistoriske enkeltelementer og kulturmiljøer.

Udpegede fortidsmindeområder

Der er udpeget følgende fortidmindeområder i kommuneplanen:

 • Simmersted Mose (bopladser)
 • Ejsbøl Mose (mosepotter/offerfund)
 • Hejsager Strand (højklynge)
 • Vilstrup Vestermark (bopladser)
 • Kelstrup Strand (højklynge)
 • Sønderballe/Diernæs (bo- og gravpladser)
 • Brdr. Gram (klynge af enkeltgravshøje)
 • Slotseng (bopladser)
 • Jels Oversø (bopladser)
 • Fyrskov/Billund Bæk (gravhøje/vadested)
 • Jegerup Mark (gravhøje)
 • Syvhøje (gravhøje)
 • Nustrup Plantage (gravhøje)
 • Lundsbæk (ressourceområde)
 • Uldal (gravhøje/gravplads)
 • Over Jerstal (jættestuer)
 • Ottingsager (digevoldinger)
 • Lysing (digevoldinger)
 • Gramfoldgård (boplads og gravplads)
 • Lunden (gravhøje)
 • Lindet Skov (gravhøje)
 • Lindetgård (gravhøje)
 • Allerup Høje (gravhøje)
 • Rudbæk (bopladser & ressourceområde)
 • Brogård Plantage/Enderupskov (gravpladser, bopladser & ressource)
 • Vedsted/Arnitlund/Abkær (gravhøje og bopladser)
 • Stursbøl Plantage (gravhøje)
 • Stenhøj (gravhøje)
 • Lønt (megalitgrave/samlingsplads)
 • Aarø (økosystem)
Hidtidige kommuneplanlægning

Formålet med udpegningerne af værdifulde kulturspor i kommuneplanen er at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske spor i landskabet fra hele menneskets udviklingshistorie. Udpegningerne skal sikre, at fx ny bebyggelse, byudvikling, anlægsarbejder, skovtilplantninger og naturgenopretning samt forvaltning af landskabet i øvrigt sker i respekt for de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser.

Retningslinjerne har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet. Til det formål er der udarbejdet  kulturhistoriske baggrundsregistreringer, der danner basis for udpegningen af de udpegede værdifulde kulturværdier og kulturmiljøer i kommuneplanen. Haderslev Kommune vil i sin administration og planlægning varetage de kulturhistoriske interesser, der fremgår af baggrundsregistreringerne. Se mere her Kulturhistorisk baggrundsregistrering.pdf (79 KB).

Den almindelige landbrugsdrift kan som hovedregel fortsætte som hidtil, og der kan således stadig opføres erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, som er i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Kommunen vil dog, i det omfang det er muligt, varetage kulturhistoriske hensyn gennem administration af byggelovgivningen.

Fortidsmindeområder er omfattet af områdeudpegningen retningslinie 5.7.2 Områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Planstrategi

Byrådet har i planstrategien udpeget kulturarven som et centralt element til at synliggøre og udvikle Haderslev Kommunes mange kvaliteter i forhold til bosætning og til turisme.

Kommuneplanens mål og retningslinier for fortidsmindeområder understøtter planstrategien.

Regional Udviklingsplan

Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015 omtaler ikke direkte fortidsmindeområder og kulturarv, men det regionale initiativ "Kultur, natur og oplevelser som løftestang" rummer også muligheden for at kulturarven og kulturhistorien anvendes som platform for synliggørelse og udvikling af områdets ressourcer og særlige kvaliteter. 

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i  Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet.

Det fremgår af oversigtens kapitel 8.3 Kulturarv, at det bl.a. er Miljøministeriets mål, at kommunerne gennem udpegningerne i kommuneplanen fremmer en formidling af kulturarven med vægt på kulturmiljøer, bygninger og andre kulturhistoriske bevaringsværdier, der retter sig mod sporene efter menneskers virksomhed i forskellige perioder.

I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplanerne indeholde retningslinier for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Kommuneplanen skal indeholde en redegørelse for den arkæologiske kulturarv.

Til toppen  Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen