Kirkelandskaber: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Efter lov om naturbeskyttelse er der om næsten alle kirker en kirkebyggelinje på 300 meter, inden for hvilken der ikke må opføres bebyggelse på over 8,5 meter. Ved mange kirker er der desuden tinglyst fredninger for at friholde kirkernes allernærmeste omgivelser for byggeri m.m. Se uddrag fra bogen "Registrering af kirker og kirkeomgivelser i Sønderjyllands Amt" her kirkebyggelinier.pdf (38151 KB).

Retningslinjen for kirkelandskaberne er lavet for at supplere disse bestemmelser, således at myndighederne kan sikre, at der inden for kirkelandskaberne ikke foretages indgreb, som kan virke forstyrrende på kirkernes visuelle indvirkning i landskabet.

Planstrategi

Kulturarven indgår indirekte stadig i planstrategien, idet der skal være fokus på at gøre haderslev til et attraktivt bosætningsområde med mange variede tilbud og oplevelser i vores område, dvs:

  • øget bosætning - i form af tilflyttere - gennem synliggørelse af områdets særlige kvaliteter,
Sammenhæng med andre kommuner

Kirkelandskabet omkring Lerte kirke omfatter arealer i Kolding Kommune. Kommunen vil medtage de arealer, der er omfattet af den tidligere Regionplan for Sønderjyllands Amt.

Hidtidig planlægning

Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt fastlagde retningslinjer for kirkelandskaber. Retningslinjerne er overført uændret til Kommuneplan 2009 og videreført i Kommuneplan 2013. Udpegningen stammer fra en registrering af kirker og kirkeomgivelser, som Sønderjyllands Amt udarbejdede i år 2000.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet 2011. De statslige mål og krav til den kommunale planlægning for kulturhistorie fremgår af oversigtens kapitel 3.14 Kulturhistorie.

Det er bl.a. Miljøministeriets mål, at kirker og kirkeomgivelser bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet.

I henhold til planlovens § 11 a, nr. 14 skal kommuneplanerne indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Regionplanens kortlægning og udpegning af kulturhistoriske bevaringsinteresser er overført til kommuneplanen sammen med retningslinjer. For kirkeomgivelsernes vedkommende drejer det sig om dokumentation af landkirkernes betydning i landskabsbilledet og kirkeomgivelsernes udstrækning.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen