Kirkelandskaber: retningslinjer

6.4.1. Kirkelandskaber

I kirkelandskabet kan der kun opføres bygninger eller tekniske anlæg m.v., hvis  byggeriet eller anlægget ikke visuelt slører eller forringer indblikket til kirken eller virker forstyrrende på kirkens nære omgivelser.

Beplantning, der visuelt slører og forringer indblikket til kirkerne, skal undgås.

Kirkelandskaberne fremgår af kortet, der kan ses her.

Definitioner og vejledning

Kirkelandskabet er kirkens nære omgivelser og består af en indblikszone og en baggrundszone. Indblikszoner er arealerne mellem kirken og den vejeller sti, hvorfra indblik er muligt. Baggrundszoner er arealerne, som i forhold til den vej eller sti, hvorfra der er indblik, danner baggrund for kirken.  

Kirkernes betydning som værdifulde kulturhistoriske monumenter og markante kendingsmærker i landskabet må ikke forringes.

I indblikszoner kan selv lave bebyggelser og beplantninger medføre, at indblikket til kirken visuelt sløres eller forringes.

I baggrundszoner vil lavt byggeri i mange tilfælde ikke virke forstyrrende  i forhold til kirken. Høje bygninger, vindmøller og antenner m.v. kan derimod forringe oplevelsen af kirkerne i landskabet. Som baggrund vil beplantning normalt ikke virke forstyrrende på kirken.

Hvis Byrådet vurderer, at en lokalplan, der omfatter arealer i landzone, eller en landzonesag vil påvirke kirkeomgivelserne, vil Byrådet foranledige, at stiftsøvrigheden høres til brug for sagens afgørelse.

Retningslinjen skal ses i sammenhæng med naturbeskyttelseslovens § 19, kirkebeskyttelseslinjen, hvorefter også landbrugets bygninger kræver dispensation fra Byrådet, såfremt bygningerne ønskes opført med en større højde end 8,5 meter inden for en afstand af 300 meter fra kirken.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____