Kulturlandskaber: mål

Byrådet ønsker, at de fysiske spor af historien skal bevares, så befolkningen nu og i fremtiden kan opleve, hvordan 10.000 års samfundsudvikling afspejles i kulturlandskabet.

Der skal fortsat være plads til fornyelser i landskabet, men Byrådet ønsker, at fremtidig udvikling skal ske med respekt og forståelse for den fælles kulturarv.

Bevaring af kulturhistorien i landskabet og af den fælles kulturarv er et fælles ansvar. Det er vigtigt at sikre, at befolkningen også i fremtiden kan leve i et landskab, som ikke kun er indrettet efter øjeblikkets krav.

Byrådet ønsker endvidere at sikre de alsidige landskabelige værdier med den righoldige kulturarv fra kystlandet med Aarø i øst, over morænelandskabet med de markante ådale til hedesletterne med de store åløb i Gram-området samt værne om og genskabe kultursporene.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____