Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Kulturhistorie Kulturlandskaber Kulturlandskaber: redegørelse

Printervenlig side


Kulturlandskaber: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

De udpegede kulturlandskaber i kommuneplanen er videreført fra kommuneplan 2009 og identiske med udpegningen i Regionplan 2005-16 for Sønderjyllands Amt. Udpegningen stammer fra en baggrundsregistering, som Sønderjyllands Amt sammen med de Sønderjyske museer, udarbejdede i år 2000. Baggrundregistreringen dannede grundlag for regionplanens tema om kulturhistoriske enkeltelementer og kulturmiljøer.

Hidtidige kommuneplanlægning

Formålet med udpegningen af kulturlandskaber har til hensigt at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet. Til det formål er der udarbejdet kulturhistoriske baggrundsregistreringer, der danner basis for udpegningen af værdifulde kulturspor og kulturmiljøer. Haderslev Kommune vil i sin administration og planlægning varetage de kulturhistoriske interesser, der fremgår af baggrundsregistreringerne. Se mere her Kulturhistorisk baggrundsregistrering.pdf (79 KB).

Den almindelige landbrugsdrift kan som hovedregel fortsætte som hidtil, og der kan således stadig opføres erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, som er i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Kommunen vil dog, i det omfang det er muligt, varetage kulturhistoriske hensyn gennem administration af byggelovgivningen.

Udpegningen har desuden til hensigt at beskytte områdernes kulturlandskabelige fortælleværdi.

Nyt byggeri og anlæg udelukkes ikke, sålænge det etableres med respekt for de bevaringsinteresser, der knytter sig til områderne. I forbindelse med lokalplanlægningen vil de kulturhistoriske museer være behjælpelige med at dokumentere grundlaget for bevaringsinteresserne.

I områder, der er udpeget som bevaringsværdige kulturlandskaber, er skovtilplantning uønsket, jævnfør retningslinje 5.7.2 Områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Planstrategi

Byrådet har i planstrategien udpeget kulturarven som et centralt element til at synliggøre og udvikle Haderslev Kommunes mange kvaliteter i forhold til bosætning og til turisme.

Kommuneplanens mål og retningslinjer for fortidsmindeområder understøtter planstrategien.

Regional Udviklingsplan

Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015 omtaler ikke direkte kulturlandskaber og kulturarv, men det regionale initiativ "Kultur, natur og oplevelser som løftestang" rummer også muligheden for at kulturarven og kulturhistorien anvendes som platform for synliggørelse og udvikling af områdets ressourcer og særlige kvaliteter. 

Statslige interesser

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i  Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet.

Det fremgår af oversigtens kapitel 8.3 Kulturarv, at det bl.a. er Miljøministeriets mål, at kommunerne gennem udpegningerne i kommuneplanen fremmer en formidling af kulturarven med vægt på kulturmiljøer, bygninger og andre kulturhistoriske bevaringsværdier, der retter sig mod sporene efter menneskers virksomhed i forskellige perioder.

I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplanerne indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Kommuneplanen skal indeholde en redegørelse for den arkæologiske kulturarv.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen