Kulturmiljøer: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

De udpegede kulturmiljøer i kommuneplanen er videreført fra kommuneplan 2009 og identiske med udpegningen i Regionplan 2005-16 for Sønderjyllands Amt. Udpegningen stammer fra en baggrundsregistrering som Sønderjyllands Amt, sammen med de Sønderjyske museer, udarbejdede i år 2000. Baggrundsregistreringen dannede grundlag for regionplanens tema om kulturhistoriske enkeltelementer og kulturmiljøer.

På baggrund af kulturarvstrategien er også Haderslev bymidte udpeget som kulturmiljø - se afsnittet om Bebyggelser og anlæg.

Hidtidige kommuneplanlægning

Formålet med udpegningen er at sikre historien om samfundets udvikling, som den opleves i de bebyggede områder og i kulturlandskabet. Til det formål er der udarbejdet kulturhistoriske baggrundsregistreringer, der danner basis for udpegningen af kulturværdier og kulturmiljøer i kommuneplanen. Haderslev kommune vil i sin administration og planlægning varetage de kulturhistoriske interesser, der fremgår af baggrundsregistreringerne. Se mere her Kulturhistorisk baggrundsregistrering.pdf (79 KB).

Den almindelige landbrugsdrift kan som hovedregel fortsætte som hidtil, og der kan derfor stadig opføres erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, som er i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Kommunen vil dog, i det omfang det er muligt, varetage kulturhistoriske hensyn gennem administration af byggelovgivningen.

Retningslinjen har også til hensigt at beskytte kultursporenes landskabelige og naturgivne forudsætninger og indbyrdes samspil. Ved planlægning eller godkendelse af nye, store bygninger eller anlæg uden for kulturmiljøerne, skal bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes, hvis bevaringsværdierne inden for kulturmiljøerne vil blive forringet af de nye tiltag.

Retningslinjen udelukker ikke nyt byggeri og anlæg, der etableres med respekt for de bevaringsinteresser, der knytter sig til områderne. I forbindelse med lokalplanlægning vil de kulturhistoriske museer være behjælpelige med at dokumentere grundlaget for bevaringsinteresserne.

Kulturmiljøer er omfattet af områdeudpegningen retningslinje 5.7.2 Områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Planstrategi

Byrådet har i planstrategien udpeget kulturarven som et centralt element til at synliggøre og udvikle Haderslev Kommunes mange kvaliteter i forhold til bosætning og til turisme.

Kommuneplanens mål og retningslinjer for fortidsmindeområder understøtter planstrategien.

Regional Udviklingsplan

Den Regionale Udviklingsplan 2012-2015 omtaler ikke direkte kulturmiljøer og kulturarv, men det regionale initiativ "Kultur, natur og oplevelser som løftestang" rummer også muligheden for at kulturarven og kulturhistorien anvendes som platform for synliggørelse og udvikling af områdets ressourcer og særlige kvaliteter. 

Statslige interesser

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i  Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet.

Det fremgår af oversigtens kapitel 8.3 Kulturarv, at det bl.a. er Miljøministeriets mål, at kommunerne gennem udpegningerne i kommuneplanen fremmer en formidling af kulturarven med vægt på kulturmiljøer, bygninger og andre kulturhistoriske bevaringsværdier, der retter sig mod sporene efter menneskers virksomhed i forskellige perioder.

I henhold til planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplanerne indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

Kommuneplanen skal indeholde en redegørelse for den arkæologiske kulturarv.

Til toppen



Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen