Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Geologi Geologi: retningslinjer

Printervenlig side


Geologi: retningslinjer

5.2.1 Geologiske bevaringsværdier

Udpegningen af de geologiske, bevaringsværdige lokaliteter er sket ud fra en vurdering af, i hvor høj grad de enkelte områder illustrerer geologiske processer, miljøer og aflejringer i fortid og nutid. Det er derfor områdets fortælleværdi og ikke dets skønhedsværdi, der er afgørende.

Boniteringen (en bedømmelse og vurdering af jordbunden) er opdelt i tre klasser, der lidt forenklet beskrives således:

  • Lokaliteter af enestående værdi er helt unikke og af international interesse.
  • Lokaliteter af særlig værdi, har national interesse
  • Lokaliteter af værdi har især lokal interesse.

Udpegningen af geologiske bevaringsværdier fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

5.2.2 Værdifulde geologiske lokaliteter.

Beskyttelsen af de geologfiske interesser kan ske efter følgende principper:

  • Værdifulde geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge, bør ikke ødelægges eller sløres.
  • Værdifulde geologiske profiler bør holdes åbne. Det kan ske kunstigt eller naturligt ved, at der fx ikke laves kystsikring ved geologisk værdifulde klinter. Hvis og når værdifulde profiler fremkommer ved råstofindvinding, bør der sikres mulighed for at bevare disse.
  • For værdifulde geologiske områder, hvor vandløbet spiller en vigtig rolle, bør forholdene være sådan, at de naturlige vandløbsprocesser kan forløbe frit.
Definitioner og vejledning

De værdifulde geologiske lokaliteter omfatter landskabsformer, profiler samt vandløbsstrækninger, hvor de naturlige processer stadig forløber frit.

Landskabsformer er fx tunneldale, terrænovergange mellem smeltevandssletter fra sidste istid (hedesletter) og morænelandskab fra næstsidste istid (bakkeøer). Erosionsdale og morænebakkeland er andre eksempler på landskabsformer.

Profiler er snit gennem jordlagene, som de typisk optræder i kystklinter og råstofgrave.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____