Jordbrug: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Haderslev Kommune skal i kommuneplanen have retningslinjer for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser for:

 • Områder til særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)
 • Områder til placering af store husdyrbrug (SH)

Haderslev Kommune skal varetage de jordbrugsmæssige interesser. I forhold til landbruget skal kommunen opstille retningslinjer for og udpege områder til særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) og områder til store husdyrbrug større end 500 DE, der kan være jordløse (SH). (Jf. Planloven § 11a, stk. 1, nr. 5 og nr. 10)

Principperne for udpegningen af arealer til jordbruget, beskrives i de følgende afsnit.

Haderslev Kommune erkender, at landbrugsjorden i nogle områder har større landbrugsmæssig betydning end i andre, og at der er flere modsatrettede interesser i det åbne land. Haderslev Kommune har en forståelse af og tror på nødvendigheden af at beskytte og værne om naturen og miljøet. Jordbrugsplanlægningen skal gerne understøtte kommunens Planstrategi.

Alle landbrugsjorde i Haderslev kommune udgør 58.800 ha (Markkort 2010) af kommunens areal på 816 km2. Da landbrugsjorde udgør størstedelen  ca. 70 % af kommunens areal, skal jordbrugsinteresserne ofte ses i sammenhæng med andre interesser i det åbne land. Og der er flere modsatrettede interesser i det åbne land. Der kan nævnes interessemodsætningen mellem jordbrug og byudvikling. Der kan også nævnes interessemodsætningen mellem at drive landbrugsjorden intensivt og hensynet til rent grundvand og overfladevand, idet en del af landbrugsproduktionen kan medføre udvaskning af næringsstoffer til søer, vandløb og kystvand samt forurening af grundvandet. Men der er også modsatrettede interesser ift. naturbeskyttelsen, de landskabelige interesser, beskyttelsen af kulturhistoriske interesser og de rekreative interesser.

Der er foruden planlægning for jordbruget også planlagt for placering af fælles biogasanlæg. Store husdyrbrug og fælles biogasanlæg er nye planemner i kommuneplan 2013.
Særligt værdifulde landbrugsområder har været et planemne i mange år i amtets regionplan og videreført i Kommuneplan 2009. Haderslev Kommune har foretaget en sammenhængende landbrugsplanlæg for Store husdyrbrug (SH), Fælles biogasanlæg (B) og Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL).

Statens Jordbrugsanalyse ligger til grund for udpegning og sikring af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug, suppleret med kommunens egne data.
Her kan ses  Jordbrugsanalyse for Haderslev Kommune.pdf (10.4 MB).

Statens nyeste data fremgår af hjemmesiden jordbrugsanalyser.dk

Af Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår en Oversigt over dyreholdets udvikling i vandoplande fra 2012.

For en mere detaljeret gennemgang af Haderslev Kommunes planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder og store husdyrbrug henvises til et pdf baggrundsnotat.pdf (6.1 MB).

Særligt værdifulde landbrugsområder

Haderslev Kommune skal jf. Planloven udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (Jf. Planloven § 11a, stk. 1, nr. 10)

For at der kan ske en revideret udpegning af de særligt værdifulde landbrugsområder, er der taget udgangspunkt i Statsforvaltningens jordbrugsanalyse.

Særligt værdifulde landbrugsområder er landbrugsområder forbeholdt dyrkning af jorden, og hvor andre nye aktiviteter begrænses. Store husdyrbrug kan placeres indenfor særligt værdifulde landbrugsområder.

De særligt værdifulde landbrugsområder forbeholdes så vidt muligt landbrugsproduktion, og det skal sikres, at hensynet til de jordbrugsmæssige interesser ikke går ud over naturen og miljøet.

Haderslev Kommune erkender, at landbrugsjorden i nogle områder har større landbrugsmæssig betydning end i andre. Der er behov for store arealer til foderproduktion og arealer til udbringning af husdyrgødning eller afgasset biomasset, og til produktion af biomasse.

De lokaliseringsfaktorer, der kan have indflydelse på lokaliseringen af Særligt værdifulde landbrugsområder prioriteres under hensyntagen til jordbrugsinteresser i henhold til jordbrugsanalysen og kommunens egne jordbrugsdata, samt under hensyntagen til natur, miljø, landskab og lokalsamfund. Det er statens udmelding, at der ifm. udbegning af særligt værdifulde landbrugsområder og også skal tages hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Det betyder, at følgende arealer ikke kan indgå som særligt værdifulde landbrugsområder på grund af deres nuværende status og anvendelse:  

 • Byer og byudvikling-buffer
 • Rekrative områder
 • Veje
 • Vej-buffer Vojens-Haderslev
 • Forsvarets øvelsesområde
 • Råstofområder
 • Natur
 • Randzones
 • Lavbundsarealer
 • Lavtliggende arealer
 • Fredsskov
 • Hældning over 6%.
 • Vand- og Naturplaner

Særligt værdifulde landbrugsområder er alle landbrugsjorde i kommunen (Markkort 2010)  fratrukket ovenstående.

Det er et ønske, at landbruget drives på en måde, så tilstanden af kommunens naturområder og det tilknyttede dyre- og planteliv bevares og så vidt muligt forbedres.

Særligt værdifulde landbrugsområder kan som kommunens øvrige landbrugsjord være pålagt dyrkningsrestriktioner gennem udpegninger i kommuneplanen og anden lovgivning samt indsatsplaner, og Natur og Vandplaner.

Der vil også inden for de særligt værdifulde landbrugsområder være beskyttede områder, beskyttelseslinjer, fortidsminder, sten- og jorddiger, kulturhistoriske udpegninger m.m., der vil være omfattet og beskyttet efter anden lovgivning.

Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder, vil placeringsmuligheder for de meget store husdyrbrug større end 500 DE også være optimal med hensyn til nærhed til udbringningsarealer, og fordi disse arealer er forbeholdt jordbrugsinteresser.

De landbrugsjorde, der ikke ligger indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder, er fortsat landbrugsjorde. 

Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder kan ændres som følge af Vand- og Naturplanerne.

En udpegning i forbindelse med kommuneplanen kan revideres hvert 4. år, når der laves ny kommuneplan. Der er således ikke tale om en statisk udpegning.

Resultatet af udpegning af arealer til særligt værdifulde landbrugsområder er vist på kortbilag, der kan ses her.

Områder til store husdyrbrug

Haderslev Kommune skal udpege arealer til lokalisering af driftsbygninger og –anlæg til store husdyrbrug større end 500 DE, der kan være jordløse (Jf. PL § 11a, stk. 1, nr. 11)

Planlægning for nye store husdyrbrug over 500 DE (dyreenheder). Kan være jordløse husdyrbrug - industrilandbrug. Staten pålægger kommunerne at udpege områder og fastlægge retningslinjer for placeringen af nye husdyrbrug på over 500 DE.

Store husdyrbrug kan ligge i områder, der er mest robuste ift. især lugtgner ift. nabobeboelser, ammoniak ift. natur, landskab og vejadgang. Her søges lokalisering af store husdyrbrug tilgodeset ift. anden arealanvendelse.

Områder til Store husdyrbrug behøver ikke blive udpeget indenfor værdifulde landbrugsområder, men kan udpeges på landbrugsområder udenfor de særligt værdifulde landbrugsområder, hvor der er egnede placeringsmuligheder for jordløse brug.

De retningslinjer, der fastlægges i kommuneplanen, kan ikke tilsidesætte den normale miljøgodkendelsesprocedure efter Husdyrgodkendelsesloven. Det betyder, at udpegningen af områder til store husdyrbrug i kommuneplanen skal ses som en positivudpegning, der ligger ud over den normale miljøgodkendelsesprocedure efter husdyrgodkendelsesloven.

Store husdyrbrug kan have et pladskrav på 3-6 ha eller mere. Etablering af store husdyrbrug større end 500 DE af industrilignende kareakter kan forventes at udløse lokalplanpligt. Dette er reguleret af planlovens §13 stk. 2. 

Miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven er den samme uanset om husydrbruget ligger inden for eller uden for de udpegede områder til store husdyrbrug eller indenfor/udenfor de særligt værdifulde landbrugsområder.

Følgende lokaliseringsfaktorer har ligget til grund for udpegningen af områder til store husdyrbrug SH:

 • Statens Jordbrugsanalyse + kommunens egne data
 • Input fra Sønderjysk Landboforening
 • Input fra Naturrådet + repræsentant fra Landdistrikt
 • Max 20 km til fælles biogasanlæg
 • Byudvikling – bufferzoner
 • Rekrative områder – Stier - Vandreruter
 • Landskab
 • Fredede områder og  Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Beboelse – Lugt
 • Følgeerhverv
 • Infrastruktur – Vejadgang
 • Natur – Ammoniak
 • Fredsskov
 • Råstofområder
 • Lavbundsarealer
 • Lavtliggende områder
 • Klima
 • Vand- og Naturplaner (ikke vedtaget)
 • Spildevand – Tagvand – Affald – Gylle
 • Erhvervsområder
 • Set med fremtidens øjne
 • Besigtigelse

Positivudpegningen skal ses som en udstrakt hånd til landbrugserhvervet, som vil investere i nye store jordløse industrielle husdyrbrug. Udpegningen er med til at sikre landbrugets investerings- og udviklingsmuligheder. Positivudpegningen hindrer ikke placering, udvidelse og ændring af store husdyrbrug udenfor disse områder, så længe de ikke strider mod udpegningsgrundlag og anden lovgivning jf. kommunens retningslinjer.

Ved at udpege arealer til store husdyrbrug, signalerer kommunen, hvor henne store husdyrbrug kan ligge med færrest begrænsninger, og dermed kan der forventes en nemmerer gnidningsfri miljøgodkendelsesproces for landmanden og en nemmere og mindre tids- og omkostningstung myndighedssagsbehandling for kommunen.
Med udpegningen samles og synliggøres der, hvor der er færrest lovfæstede  begrænsninger.

I Haderslev Kommune har vi ca. 667 husdyrbrug over 3 DE (2012). I fremtiden (10-20 år) forventes , at her er færre (få) og meget store husdyrbrug, og dette uanset om Haderslev Kommune planlægger for arealer til store husdyrbrug eller ej. Mange vil være eksisterende husdyrbrug, der med fynd og klem har udvidet, der hvor de nu ligger. En del vil være helt nye barmarksprojekter – store jordløse idustrielle husdyrbrug, og det er dem vi planlægger for ved udpegningen af områder til store husdyrbrug.

For hele landet forventes der om 10 år at være 1-2000 husdyrbrug fordelt i 50 kommuner.

Udpegningen af positivområder til store husdyrbrug er også tænkt til at henvise de store husdyrbrug til områder, hvor der allerede er taget stilling til de væsentligste hensyn i modsætning ved enkeltsagsbehandling, samt til etablering hvis der f.eks. ikke kan opnås miljøgodkendelse til yderligere udvidelse på den eksisterende placering.

Med det formål at skabe større investeringssikkerhed i forbindelse med placering af nye store husdyrbrug over 500 DE, og med mulighed for en senere udvidelse udpeges 4 områder til store husdyrbrug i Kommuneplan 2013.

En udpegning i forbindelse med kommuneplanen kan revideres hvert 4. år, når der laves ny kommuneplan.

Udpegning af områder til placering af store husdyrbrug er vist på kortbilag, der kan ses her.

Regionplantillæg

Regionplantillæg for husdyrbrug blev overtaget fra Sønderjyllands Amt i 2007. Arealreservationerne i regionplantillæggene er fortsat gældende for de husdyrbrug, der endnu ikke er miljøgodkendt efter Husdyrgodkendelsesloven. 

Hidtidig kommuneplanlægning

De eksisterende udpegede Særligt værdifulde landbrugsområder var udpeget af Sønderjyllands Amt ud fra bonitet og husdyrtæthed.

Fremover skal kommunen også udpege ud fra flere andre kriterier som vandingsmuligheder og natur og miljøhensyn, og der skal tages udgangspunkt i de statsligt udarbejdede jordbrugsanalyser.

Med kommuneplan 2013 er det første gang, der skal medtages retningsliner for placering af store husdyrbrug jf. § 11a, stk.1, nr.11

Det er nyt i forhold til kommuneplan 2009, at der nu skal ske en sammenhængende landbrugsplanlægning for udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, områder til store husdyrbrug og placering af fælles biogasanlæg. Statens Jordbrugsanalyse skal ligge til grund for planlægningen.

Planstrategi

Byrådet har som insatsområde ønsket at udpege nye områder til særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug.

Der vil i kommuneplanen blive udpeget nye områder som "særligt værdifulde landbrugsområder" på grundlag af de nyeste jordbrugsanalyser.

Der vil blive fastlagt retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg til store husdyrbrug. Der vil endvidere blive fastlagt retningslinjer for biogasanlæg, der hensigtsmæssigt sammentænkes med placeringen af nye store husdyrbrug.

Byrådet har "det aktive medborgerskab" som sammenbindende grundlag for alle temaer herunder Erhverv og Uddannelse samt Bæredygtighed og Sundhed.

Bosætning og levesteder: Der etableres en aktiv og fremtidssikret jordpolitik, herunder afsættes de nødvendige penge til jordkøb og kommende infrastruktur. Kommunen vil arbejde for at der er grunde/boliger overalt - vægtet i forhold til efterspørgslen.´For nye boligområder udlægges grønne områder og stier med fokus på forbindelse til det overordnede stinet.

Erhverv og Uddannelse: Der skal hele tiden samarbejdes mellem erhvervslivet/erhvervsorganisationerne og uddannelserne med henblik på at koordinere muligheder og behov. Ligeledes skal der samarbejdes med landbrugets organisationer omkring muligheder og behov.

Bæredygtighed: Bæredygtighed er fx at bruge og forbruge under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer og det miljømæssige kredsløb. Miljø, klima og energi er ikke alene et anliggende for samfundet, men i høj grad en konsekvens af den måde, vi hver især tænker og handler på. Haderslev Kommune har valgt at fokusere på bæredygtighed, som en væsentlig forudsætning for sundhed - og omvendt. Bæredygtighed praktiseres også i forbindelse med etablering af større byggerier og anlæg i det åbne land, hvor der tilstræbes en indpasning i harmoni med natur, kulturmiljø og landskab.

I forhold til indsatsområderne Bosætning og levesteder, Erhverv og Uddannelse samt Sundhed og Bæredygtighed kan disse inddrages ved behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser, hvor temaerne set i et større perspektiv indgår i den overordnede vurdering.  

Regional Udviklingsplan

Der er ikke noget at notere.

Statslige interesser

Kommuneplanlægningen skal sikre, at de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen forenes og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelse af dyre- og planteliv.

Med "Aftale om Grøn Vækst" i 2010 blev det aftalt at ændre Planloven for at forpligte kommunerne til, som noget nyt, at inddrage lokaliserng af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen. Formålet var på forhånd at forebygge konflikter mellem lokalisering af fælles biogasanlæg og andre arealinteresser samt bl.a. at fremme intensiv husdyrproduktion i nærheden af biogasproduktionen og at fremme lokalisering af fælles biogasanlæg.

I forlængelse af "Aftale om Grøn Vækst" blev der med ændringen af Landbrugsloven åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner samt husdyrproduktioner uden et maksimumkrav til antal dyreenheder, ligesom krav til bopælspligt og uddennelseskrav blev ophævet. Dette kan betyde, at den samlede bygningsmasse for en bedrift vil kunne blive betydeligt større, således at der i det åbne land vil kunne opstå meget store industrilignende byggerier.
Kommunerne skal inddrage beliggenheden af områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug i kommuneplanen for at sikre hensigtsmæssig placering, herunder i forhold til fælles biogasanlæg, som vil skulle aftage gylle fra husdyrbruget. Der vil i den forbindelse kunne tages hensyn til erhvervsudviklingsmuligheder, almindelig byvækst, infrastruktur og en hensigtsmæssig placering i forhold til omgivelserne og beskyttelsesinteresserne i det åbne land.

Statslige mål:

 • At tilstrækkelige arealer må bevares til at sikre et bæredygtigt jordbrug, der fortsat kan producere fødevarer mv. til hjemmemarkedet og til eksport.
 • At der udvises tilbageholdenhed med at inddrage landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål. Det forudsættes derfor, at forbruget af landbrugsjord til andre formål ikke bliver større end højst nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder, bl.a. af hensyn til behovet for arealer til produktion af foder og til udbringning af husdyrgødning.
 • At lokalisering af husdyrbrug sker med henblik på at undgå konflikter med naboer og natur- og landskabsværdier.
 • At sikre, at store, nye husdyrbrug lokaliseres i områder, hvor investeringssikkerheden er stor.
 • At arealer udlagt til jordbrugsdrift i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for  produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder.
 • At jordbruget også i fremtiden giver mulighed for arbejdspladser og bosætning mv. i landdistrikterne.
 • At der fortsat er et bæredygtigt jordbrug, der kan bidrage til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier.
 • At landbrugets rolle og udviklingsmuligheder i landdistrkterne indgår i en helhedsplanlægning.
 • At udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og placeringsmuligheder for nye landbrugsbygninger understøtter udviklings- og investeringsmuligheder i landbruget og samtidig forebygger konflikter til naboer og tager hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser.

I henhold til planlovens § 11a, stk. 1, nr. 5 og nr. 10 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder for udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder og udpegningen af arealer til lokalisering af store husdyrbrug.

I henhold til Fødevareministeriets cirkulære og lovbekendtgørelse (CIR nr. 9174 og LBEK 616, § 3, stk. 1) skal nyeste jordbrugsanalyse, være det bærende element for en sikring af jordbrugserhvervet. Det er Statsforvaltningen, Fødevareministeriet, der udarbejder datagrundlaget i jordbrugsanalysen, som kommunen skal bruge suppleret med kommunens egne data og lokalkendskab.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Miljøstyrelsen

Miljøportalen

Planloven

Cirkulære nr. 9174

Lovbekendtgørelse nr. 616

Statslige interesser i kommuneplanlægningen