Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Jordbrug Jordbrug: retningslinjer

Printervenlig side


Jordbrug: retningslinjer

5.6.1 Særligt værdifulde landbrugsområder

 De særligt værdifulde landbrugsområder er vist på kortbilaget, der kan ses her.

Indenfor de særligt værdifulde landbrugsområder gælder:

 • Inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug skal begrænses mest muligt og om muligt ske på arealer med begrænset betydning for jordbruget, med mindre en samlet samfundsmæssig afvejning tilsigter andet. Ved inddragelse skal det tilstræbes at bevare større samlede jordbrugsområder.
 • Inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug skal ske under hensyntagen til de berørte ejendomme, struktur- og arronderingsforhold i området, foretagne investeringer og behovet for arealer til dyrkning og  til udbringning af husdyrgødning og afgasset biomasse, så en hensigtsmæssig løsning for jordbruget tilstræbes.
 • Hensynet til bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. De jordbrugsmæssige interesser kan vige for hensynet til væsentlige natur- og miljømæssige-, landskabelige, byudviklingsmæssige- samt kulturhistoriske interesser og lokalsamfund.
 • De jordbrugsmæssige interesser kan vige for kommende udbygning/omlægning/anlæg af infrastrukturanlæg.
 • Overskudsjord fra anlæg af landbrugsbyggeri skal håndteres efter kommunens anvisninger.
5.6.2 Områder til store husdyrbrug

Områder til store husdyrbrug større end 500 DE (dyreenheder) er vist på kortbilaget, der kan ses her.

Indenfor områder til store husdyrbrug større end 500 DE gælder:

 • Der kan placeres husdyrbrug større end 500 DE. Husdyrbrugene kan være jordløse,
 • Placering af store husdyrbrug skal ske under hensyntagen til naboer, natur, miljø og landskabsinteresser.
 • Interne arbejdsveje skal etableres inden for husdyrbrugets areal.
 • Der kan max etableres 1 overkørsel til store husdyrbrug.
 • Der må forventes, at placering af de meget store husdyrbrug forudsætter teknologier ud over almindelig BAT-niveau, der kan reducere lugt og ammoniakfordampning.
 • Der skal etableres lugtbegrænsende foranstaltninger, så lugtgener undgås ved nærmeste beboelse.
 • Der skal påregnes ammoniakbegrænsende foranstaltninger til opfyldelse af depositionskrav til naturarealer.
 • Der skal etableres overdækket opbevaringskapacitet (gyllebeholder) til husdyrgødning og/eller afgasset husdyrgødning/biomasse.
 • Husdyrgødning fra store husdyrbrug skal så vidt muligt behandles på et fælles biogasanlæg.
 • Der skal for store husdyrbrug redegøres for og sikres næringsstoffernes udbringning på arealer, uanset om det er fra husdyrgødning eller afgasset husdyrgødning.
 • Byggeriet skal tilpasses landskabet. Som udgangspunkt skal byggeriet også funderes i den stedlige kulturhistoriske byggetradition, men byrådet ser gerne at der under hensyn til ovennævnte også udvikles nye byggetraditioner, der tager hensyn til landbrugets behov for stadig større driftsenheder.
 • Ved opførelse af nye bygninger skal deres påvirkninger af det omgivende landskab minimeres, ved at tagflader fremstår i grå eller mørkere farver/materialer, ligesom der kan stilles vilkår om slørende eller afskærmende beplantning.
 • Områder til store husdyrbrug skal friholdes for anvendelse, der strider imod etablering af store husdyrbrug.
 • Overskudsjord fra anlæg af store husdyrbrug skal håndteres efter kommunens anvisninger.
 • Ved beslutning om placering af nye miljøfølsomme arealanvendelser i husdyrbrugets nærhed, skal hensynet til store husdyrbrug indgå.  Se afsnittet om Forebyggelse af miljøkonflikter.
5.6.3. Regionplantillæg for husdyrbrug

Følgende tillæg om husdyrbrug til Regionplan 1993-2004, Regionplan 1997-2008, Regionplan 2001-2012 og Regionplan 2005-2016 er overtaget fra Sønderjyllands Amt. Arealreservationerne i regionplantillæggene er fortsat gældende for de husdyrbrug, der endnu ikke er miljøgodkendt efter Husdyrgodkendelsesloven.

 Regionplan 1993-2004

Tillæg nr 8 vedr. udvidelse på Løntvej 20, Haderslev

Regionplan 1997-2008

Tillæg nr 5 vedr. udvidelse på Bræråvej 35, Haderslev

Tillæg nr 14 vedr. udvidelse på Kabdrupvej 39, Haderslev

Regionplan 2001-2012

Tillæg nr 3 vedr. udvidelse på Ålkærvej 3, Vojens

Tillæg nr 9 vedr. udvidelse på Glaservej 1, Bevtoft

Tillæg nr 28 vedr. udvidelse på Bregnsletvej 1, Vojens

Regionplan 2005-2016

Tillæg nr 4 vedr. udvidelse på Stursbølvej 2, Vojens

Tillæg nr 8 vedr. udvidelse på Forpagtervej 2, Vojens

Tillæg nr 14 vedr. udvidelse på Gymosevej 10, Haderslev

Tillæg nr 18 vedr. udvidelse på Lille Vedbølvej 6, Vojens

Tillæg nr 23 vedr. udvidelse på Ribevej 75, Vojens

Tillæg nr 24 vedr. udvidelse på Vedbølvej 15-16, Vojens

Tillæg nr 47 vedr. udvidelse på Lilholdtvej 6, Vojens

Definitioner og vejledning

Retningslinjerne er rammer ift. anden planlægning i kommunen, de er administrationsgrundlag for enkeltsagsbehandling, og retningslinjerne er bindende for kommunen.

Der skal altid foretages en konkret vurdering i hver sag.

Jordbrug er plante-, husdyr- eller træproduktion i landbrug, skovbrug og gartneri.

Landbrugsjord er arealer, der anvendes erhvervsmæssigt til landbrug (herunder skovbrug), gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed (Markkort 2010).

Landbrugsareal er det areal, der er søgt EU-støtte til.

Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL), er landbrugsjorde, hvor dyrkning af jorden prioriteres, og hvor andre nye aktiviteter begrænses.

Områder til store husdyrbrug (SH), er områder udpeget til store husdyrbrug større end 500 DE, der kan være jordløse husdyrbrug. Med positivudpegningen samles og synliggøres hvor der er færrest lovfæstede begrænsninger for store husdyrbrug.

Miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven er den samme uanset om husdyrbruget ligger inden for eller uden for de udpegede områder til store husdyrbrug eller indenfor/udenfor de særligt værdifulde landbrugsområder.

Ha - hektar
1 ha =10.000 m2

DE – dyreenheder
1 DE svarer til 100 kg kvælstof/år (gyllens indhold af næringsstoffer).  I praksis svarer det til ca. 1 malkeko eller 35 slagtesvin eller 4000 slagtekyllinger.

Harmoniareal. Harmonireglerne tillader som udgangspunkt et husdyrtryk på 1,4 DE/ha. Dvs. der kan udbringes gylle på udbringningsarealer svarende til 1,4 DE/ha.

Udvidelse, ændring eller nyetablering af husdyrbrug
Ved indførelse af Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug  - også kaldet Husdyrgodkendelsesloven - i 2007 blev Planlovens regler om VVM-pligt og landzonebestemmelser samt Miljøbeskyttelseslovens regler omkring miljøgodkendelse samt lokaliseringsgodkendelse samlet i én lov - Husdyrgodkendelsesloven. Husdyrgoddendelsesloven indeholder også en sammenskrivning af VVM og IPPC (Integrated Pollution Prevention & Control - bæredygtig produktion), EU-direktivernes krav om oplysningsgrundlag, miljøvurdering, godkendelse og offentlighedens inddragelse. Den nye Husdyrgodkendelsesslov har medført en række ændringer for landmanden med hensyn til ansøgningens indhold og udformning samt for Byrådets behandling af ansøgningen.

Alle erhvervsmæssige husdyrbrug skal som hidtil ansøge Byrådet om enhver ændring/udvidelse/nyetablering af dyreholdet.

Byrådet skal ved vurdering af en ansøgning sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
I forbindelse med behandling af ansøgninger om miljøgodkendelser varetager Byrådet følgende hensyn:

 • Anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT).
 • Beskytte jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning.
 • Begrænse eventuelle gener for naboer (lugt,- støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.).
 • Hensyn til de landskabelige værdier.

Byrådet skal fastsætte vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives, så forurening forebygges og begrænses og er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Byrådet kan give afslag på en ansøgning om miljøgodkendelse eller tilladelse, hvis etableringen/udvidelsen eller ændringen vurderes at medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet.

Byrådet skal give afslag på en ansøgning, hvis husdyrbruget ikke kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. (§31)

Alle afgørelser efter Husdyrgodkendelsesloven vil blive offentliggjort ved annoncering, hvor klageberettigede har mulighed for at gøre indsigelse.

Ved ansøgning om etablering/ændring/udvidelse af de store brug vil offentligheden blive inddraget ved annoncering allerede, når Byrådet modtager ansøgning. 

Retningslinjer er rammer ift. anden planlægning k kommunen. Retningslinjer er administrationsgrundlag for enkeltsagsbehandling, og retningslinjerne er bindenede for kommunen.
Der skal altid foretages en konkret vurdering i hver sag.

Til toppen



Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____