Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Landskaber Landskaber: mål

Printervenlig side


Landskaber: mål

Byrådet ønsker, at landskabet skal beskyttes, så befolkningen også i fremtiden kan opleve og bevæge sig i smukke, markante og karakteristiske landskaber tæt på hvor de bor i hele Haderslev kommune. 

Byrådet ønsker at værne om og styrke de alsidige og sammenhængende landskaber med de mange spændende og varierede kulturarvselementer og bebyggelser fra kystlandet med Aarø i øst, over fjord- og morænelandskab, til hedesletterne med de store åløb omkring og vest for Gram-området.  Det skal bl.a. sikres gennem en landskabsanalyse med særlig fokus på 

  • en helhedsorienteret sammenhængende fysisk planlægning der skal integrere landskabs-, oplevelsesmæssige- og kulturhistoriske værdier som skal munde ud i
  • en myndighedsbehandling, som tager store hensyn til sammenhængende landskabs-, oplevelsesmæssige- og kulturhistoriske værdier

Byrådet ønsker, at de åbne og ubebyggede kyststrækninger skal beskyttes, og de naturlige kyststrækninger skal bevares, herunder skal sikres at den frie dynamik og de naturlige kystprocesser opretholdes.

Inden for kystnærhedszonen ønsker Byrådet, at der skal være mulighed for at etablere nødvendig byudvikling og tekniske anlæg, der ikke kan placeres uden for kystnærhedszonen. 

Inden for de værdifulde landskaber skal der fortsat være plads til nye aktiviteter, herunder nye byområder, nye byggerier og nye tekniske anlæg, under hensyn til at de skal tilpasses  og placeres  og om nødvendigt afskærmes, så de ikke skæmmer eller forringer de oplevelsesmæssige værdier.

Byrådet ønsker, at borgerne skal have mulighed for at opleve stille landskaber uden støj og tekniske anlæg. De uforstyrrede landskaber skal derfor så vidt muligt beskyttes mod påvirkningen af større byggeri og tekniske anlæg. Derudover finder Byrådet det vigtigt at sikre, at især de små, bynære landskaber som bynære friluftslandskaber.

Byrådet ønsker, at adgangen til, og færdslen på kyster og strande skal sikres og forbedres, samt at kyster og strande med stort rekreativt indhold skal bevares.

Byrådet ønsker udarbejdet en analyse af kommunens samlede landskaber i helikopterperspektiv. En sammenhængende landskabsplanlægning kan kortlægge hvor de forskellige landskabsklassificeringer med fordel kan bindes sammen i "større sammenhængende landskaber", og hvor det giver størst mulighed for oplevelser, herunder gennem landskabs- og naturgenopretning. Dette skal foregå i dialog med nabokommunerne.

Byrådet ønsker dernæst udarbejdet en naturpolitik som knytter de blå / grønne bånd sammen i kommunen og formulerer konkrete mål for udviklingen. Dette med henblik på at bevare naturarven, og udvikle kommunen med respekt for de naturmæssige værdier. Målet er samtidig at synliggøre kommunens store naturværdier, og at skabe rekreative og værdifulde oplevelser for borgerne. Med en naturpolitik kan målrettes indsatsen for kommunens natur, herunder genskabe naturområder. Politikken vil være med til at understøtte en lang række af Byrådets mål jf. Byrådets fokusområder f.eks. Bosætning og Levesteder samt Sundhed og Bæredygtighed.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____