Lavbundsarealer: redegørelse

Lavbundsarealer og naturgenopretning

Vådområderne kan tilbageholde og omsætte betydelige mængder af næringsstoffer og har en væsentlig betydning som levesteder og biologiske korridorer for mange dyr og planter.

Talrige vådområder er gennem de sidste 150 år helt eller delvist blevet afvandet – primært med henblik på landbrugsmæssig udnyttelse. I begyndelsen af 1900-tallet var omkring 20% af Sønderjylland vådområder. I dag er der kun få procent tilbage. Afvandingen har ændret landskabsbilledet og forringet natur- og miljøtilstanden i de berørte områder.

Skærpede miljøkrav til landbruget og generel samfundsmæssig interesse for at forbedre vandmiljøet, bevirker en stigende interesse for at ekstensivere den landbrugsmæssige udnyttelse af lavbundsarealerne og for at genskabe de afvandede arealer som vådområder. Samtidig er der opstået et behov for klimatilpasning, som følge af mere ekstreme nedbørshændelser. Her kan vådområder forsinke vandet i ådale, så risikoen for oversvømmelser minimeres længere ned i ådalen.

I Haderslev kommune er der genoprettet vådområder ved blandt andet Slivsø. Gendannelsen af Slivsø er blevet en populær rekreativ succes med rigt dyreliv.

Lavbundsarealer bør genskabes som vådområder, hvis det giver en positiv effekt på natur og miljø, og hvis det er muligt ud fra landbrugsmæssige og tekniske forhold. Naturgenopretningen bør styres og støttes, så naturtilstanden bliver bedst mulig. Inden for arealer, der benævnes som lavbundsarealer kan genoprettes, er det muligt at ansøge om medfinansiering fra staten til genopretning af vådområder.

I de udpegede lavbundsarealer til genopretning som vådområder må der ikke meddeles landzone landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af vådområder. Dette fremgår af Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 15/07/98 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder.

Med henblik på at fremme gennemførsel af vådområdeprojekter er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med udpegede lavbundsarealer til at kunne opfylde målene i de statslige vand- og naturplaner. Ved eventuelle ændringer i de udpegede lavbundsarealer skal det sikres, at det samlede udpegningsareal ikke reduceres væsentligt og således forhindrer opfyldelse af målene i de statslige vand- og naturplaner. 

Udpegningen har ingen indflydelse på at områderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt. En eventuel genopretning af områderne vil ske efter aftale og i samarbejde med lodsejerne.

Lavbundsarealer i Haderslev Kommune

Kommuneplanen viderefører den udpegning af lavbundsarealer, der er foretaget i Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt. Derudover suppleres denne udpegning med to nye lavbundsarealer med henblik på at opfylde målene for kvælstoffjernelse i de statslige vand- og naturplaner. De nye udpegede lavbundsarealer til genopretning som vådområder findes langs dele af Åstrup bæk og Ørby Grøft, som begge afvander til Haderslev Fjord.

Haderslev Kommune har planlagt i alt fire vådområdeprojekter, beliggende ved henholdvis Ørby Grøft, Åstrup Bæk, Sillerup Bæk og Lønt/Lunding Bæk. Disse fire projekter kan opfylde de statslige vandplaners krav til retablering af vådområder i Haderslev Kommune i første vandplanperiode 2009-2015.

Inden næste vandplanperiode vil der blive foretaget en vurdering af om lavbundsarealet er tilstrækkeligt til at dække behovet for vadnplanernes målopfyldelse. Der ligger potentielle områder i Haderslev kommune som det er relavant at overveje hvorvidt de fremadrettet med fordel skal udpeges til lavbundsarealer. Specielt vil det kunstigt afvandede område i Kastrup Tiset Enge indgå i en overvejelse. Området udgør et stort sammenhængende område, med et vådområdepotentiale og interesseområde for klimatilpasningn af regional interesse og betydning.

Planstrategi

I henhold til strategien for kommueplanlægning 2011 udpeger Haderslev Kommune nye lavbundsarealer til genopretning som vådområder for at kunne leve op til målsætningen i de statslige vandplaner.

Regionplanlægning

Kommuneplanen viderefører den udpegning af lavbundsarealer, der er foretaget  i Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt med tilføjelse af to nye udpegede områder  ved Ørby grøft og Åstrup Bæk. Retninglinjerne for administration af lavbundsarealer til genopretning som vådområder er tilpasset i overensstemmelse med oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013.

Sammenhæng med nabokommuner

Kommuneplanen udpeger flere lavbundsarealer, der rækker geografisk ind i nabokommuner. Udpegningen er imildertid en videreførelse af den tidligere udpegning og der har ikke fra nabokommuner været udtrykt ønske om ændring af udpegningen. Det betyder at grundlaget for at genoprette større naturområder på tværs af kommunengrænsen er uændret i forhold til tidligere.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet 2011. De statslige mål for og krav til den kommunale planlægning for lavbundarealer fremgår af oversigtens kapitel 8.4.

I henhold til oversigten er de statslige mål for lavbundsarealer:

  • At der jævnfør Aftale om Grøn Vækst genoprettes samlet op til 10.000 ha vådområder i Danmark svarende til en kvælstofreduktion på 1.130 tons inden udgangen af 2015.
  • At vådområdeindsatsen skal bidrage til at opnå målet om et vandmiljø af mindst god økologisk tilstand
  • At sikre sammenhængende naturområder med øget biodiversitet ved omlægning, ekstensivering og pleje af ådale, herunder genoprettelse af lavbundsarealer til vådområder.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen