Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Lavbundsarealer Lavbundsarealer: retningslinjer

Printervenlig side


Lavbundsarealer: retningslinjer

5.4.1 Lavbundsarealer

De områder, der i kommuneplanen er udpeget som lavbundsarealer, skal gives en planlægningsmæssig status, der ikke gør det umuligt eller besværligt at genoprette dem som vådområder.

Lavbundsarealernes beliggenhed og afgrænsning fremgår af kortbilaget her.

5.4.2 Lavbundsarealer til genopretning som vådområder

Lavbundsarealer til genopretning som vådområder skal friholdes for byggeri og anlæg, mv., hvortil der kræves landzonetilladelse, og som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
For vådområdeprojekter, der samtidig er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder eller ligger i tilknytning hertil, henvises til afsnittet Naturområder, retningslinje 5.3.6 Aktiviteter m.v. i internationale naturbeskyttelsesområder.

5.4.3 Revurdering af udpegede lavbundsarealer

Ved revurdering af udpegning af lavbundsarealer skal der tages højde for, at planlægningen skal sikre og udbygge sammenhængende natur og miljø.

5.4.4 Særlige forhold vedrørende flysikkerhedszone

Af hensyn til flysikkerheden skal det afklares før udpegning af et lavbundsareal, om flysikkerheden forringes ved et naturgenopretnigsprojekt, hvis projektet er inden for en afstand af 13 km fra civile flyvepladser.

Definitioner og vejledning

Lavbundsarealer er kunstigt afvandede vådområder, som tidligere har været våde enge, moser, lavvandede søer eller fjordarme. 

Arealerne kan være:

  • ådale omkring de store vestløbende vandløb
  • markante ådale omkring de østløbende vandløb
  • pumpelag
  • visse okkerpotentielle områder
  • oprindelige tørveområder øst for israndslinjen
  • områder, som forventes at kunne opfylde kriterierne for et vådområdeprojekt under Aftale om Grøn Vækst

De udpegede lavbundsarealer vurderes at kunne genoprettes som vådområder med henblik på at tilbageholde primært kvælstof. Arealerne betragtes som biologisk værdifulde og teknisk mulige at naturgenoprette som vådområder.

Vådområder

Vådområderne genoprettes ved en koordineret udnyttelse af de offentlige og private midler, der kan medvirke til at opfylde formålet. Byrådet lægger ved administrationen vægt på, at genetableringen af vådområderne sker i forståelse og nært samarbejde med berørte lodsejere og interesseorganisationer. Konkrete projekter til genopretning af vådområder gennemføres kun, såfremt der er stor lodsejertilslutning, og som hovedregel kun, hvis lodsejerne vil indgå frivillige aftaler. I enkeltstående tilfælde kan der være behov for at ekspropriere, såfremt en enkelt lodsejer ikke frivilligt ønsker at indgå aftale i forbindelse med et større projekt.
Byrådet vil prioritere indsatsen således, at der opnås størst mulig reduktion af kvælstofudvaskningen til sårbare vandområder.
Ved vurderingen af konkrete projekter inden for de udpegede områder vil byrådet sikre,

  • at projektområdets naturværdi øges
  • at projektet ikke medfører en negativ effekt på vandmiljøet ved eventuel nettofrigivelse af fosfor

Særligt for vådområdeprojekter under Aftale om Grønt Vækst skal byrådet sikre, at der sker stor omsætning af kvælstof og at der genskabes naturlige afvandingsforhold i projektområdet.

Hvis et lavbundsareal til genopretning som vådområde er udpeget til kulturhistorisk element eller kulturmiljø skal de kulturhistoriske interesser sikres i planlægningsarbejdet i samarbejde med Museum Sønderjylland. Der henvises i øvrigt til afsnittet Kulturhistorie.

For lavbundsarealer, der er ejet af Forsvarsministeriet sker fastlæggelsen af omfanget af genopretning af lavbundsarealer gennem aftaler mellem Haderslev kommune og Forsvarsministeriet i forbindelse med ministeriets udarbejdelse af drifts- og plejeplaner.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____