Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Naturområder Naturområder: retningslinjer

Printervenlig side


Naturområder: retningslinjer

5.3.1 Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

I naturområderne skal der tages afgørende hensyn til naturværdierne. Der må ikke ske ændringer af arealanvendelsen, som forringer kvaliteten og størrelsen af naturområder, eller som reducerer den biologiske mangfoldighed.

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser er vist på kortbilaget her.

5.3.2 Potentielle naturområder

Inden for potentielle naturområder skal der ved ændring af arealanvendelsen til andre formål end jordbrug tages hensyn til naturinteresserne. Eksisterende natur skal bevares og mulighederne for at genskabe nye naturarealer bør ikke forringes.

Områder med potentielle naturområder er vist på kortbilaget her.

5.3.3 Økologiske forbindelser

I forbindelse med de økologiske forbindelser må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

Ved anlæg eller ombygning af veje, jernbaner og lignende, der afskærer en økologisk forbindelse på en måde, som i væsentlig grad vil påvirke dyrenes spredningsmuligheder, skal der etableres faunapassager.

De økologiske forbindelser er vist på kortbilaget her.

5.3.4 Potentielle økologiske forbindelser

Inden for områder med potentielle økologiske forbindelser skal der ved ændring af arealanvendelsen til andre formål end jordbrug tages hensyn til interessen for at etablere økologiske forbindelser i området. Mulighederne for at etablere økologiske forbindelser bør ikke forringes.

De potentielle økologiske forbindelser er vist på kortbilaget her.

5.3.5 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke:

  1. udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder
  2. planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg og lignende i form af servicestationer, materialpladser og lign.
  3. planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende fx lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering
  4. udlægges nye områder til råstofindvinding på land

Der kan dog planlægges for linjeføringer af luftledningsanlæg for de dele af et internationalt naturbeskyttelsesområde, der alene er udpeget som EF-habitatområde og for de forhold, der forbedrer naturen.

Andre planer og projekter kan ikke gennemføres i eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder), såfremt det kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og af levestederne for de arter, som områderne er udpeget for at beskytte, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, som områderne er udpeget for (i medfør af habitatbekendtgørelsens §7).

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) består af henholdsvis EF-habitatområder, EF fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder og er vist på kortbilag her.

5.3.6 Anlæg ved flyvepladser

Der må ikke etableres anlæg, der kan tiltrække fugle inden for en afstand af 13 km fra de flyvepladser, der er omfattet af BL 3-16, med mindre, det er dokumenteret, at der ikke vil være øget risiko for sammenstød mellem fugle og fly som følge heraf. Se kortbilag her.

Definitioner og vejledning

Byrådet vil lægge stor vægt på at sikre og forbedre de naturmæssige forhold i de i kommuneplanen udpegede 4 områdetyper jf. retningslinjerne 5.3.1. – 5.3.4. Det sker bl.a. gennem administrationen af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer og beskyttede naturtyper, samt Museumslovens bestemmelser om sten- og jorddiger.

Muligheden for ved genskabelse af naturarealer, naturpleje, driftsekstensiveringer m.v. at fremme biologisk mangfoldighed har høj prioritet. Dette bør primært ske ved frivillige aftaler med lodsejere, tilskud, fredninger og opkøb. Indsatsen vil blive samordnet med bl.a. skovrejsning, administration af tilskud til miljøvenlig landbrugsdrift og efterbehandling af råstofgrave.

Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser udgør tilsammen et naturnetværk. Det overordnede formål med dette netværk er at sikre sammenhæng i naturen på tværs af administrative grænser og koordineret med handleplanerne for Vand- og Natura 2000-planerne.

Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser

Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser er områder som huser naturtyper eller levesteder med naturligt dyre-, plante-, og svampeliv og derfor har særlig betydning for disse. Områderne består dels af større sammenhængende naturområder med en mosaik af enge, skove, vandløb, moser, overdrev, strandenge, søer og heder visse steder sammenkædet vha. landbrugsarealer i omdrift, og dels af mindre områder med særligt følsomme naturtyper.

Der må ikke ske ændringer af arealanvendelsen i de udpegede naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, som tilsidesætter naturinteresserne. Uønskede ændringer kunne f.eks. være udlæg af områder til byformål eller etablering af større tekniske anlæg. Mindre anlæg, der kan indpasses uden at naturværdierne forringes, kan etableres. Hvis der undtagelsesvis planlægges etablering af større anlæg i naturområder, skal der tages afgørende hensyn til naturværdierne ved udformning af anlæg m. m., og der skal etableres erstatningsbiotoper.

Den eksisterende lovlige jordbrugsmæssige arealanvendelse indenfor de udpegede områder kan opretholdes i det omfang, at den ikke strider imod bl.a. bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven.
Driftsomlægninger kan således gennemføres under forudsætning af, at de ikke kræver særskilt tilladelse i forhold til gældende lovgivning.
Generelt ønskes arealdrift ekstensiveret, og herved menes f.eks. udlægning af opdyrkede landbrugsarealer til afgræsning, naturvenlig skovbrug, mindsket afvanding af lavbundsarealer og mindsket brug af sprøjtemidler og gødningsstoffer.

Retningslinjen omfatter ikke byggeri, der i medfør af planlovens bestemmelser er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bygninger. Gældende lovgivning på området skal dog overholdes.

Potentielle naturområder

Potentielle naturområder er områder, som hovedsageligt anvendes til landbrug eller skovbrug, men som vurderes at være særligt værdifulde for naturen, hvis driften ophører eller ekstensiveres. De potentielle naturområder er udpeget hvor de kan udvide og indgå i det samlede naturnetværk af naturområder og økologiske forbindelser i Haderslev Kommunne

Den eksisterende lovlige jordbrugsmæssige arealanvendelse indenfor de udpegede områder kan opretholdes i det omfang, at den ikke strider imod bl.a. bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.. Driftsomlægninger kan således gennemføres under forudsætning af, at de ikke kræver særskilt tilladelse i forhold til gældende lovgivning.

Generelt ønskes arealdrift ekstensiveret, og herved menes f.eks. udlægning af opdyrkede landbrugsarealer til afgræsning, naturvenlig skovbrug, mindsket afvanding af lavbundsarealer og mindsket brug af sprøjtemidler og gødningsstoffer.

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser består af udyrket areal af begrænset bredde, der skaber sammenhæng mellem større naturområder og giver mulighed for, at plante- og dyrearter kan spredes eller vandre mellem disse områder. Områderne indgår i det samlede naturnetværk i Haderslev Kommune. De økologiske forbindelser består primært af en blanding af vandløb med dyrkningsfri bræmmer, naturområder og levende hegn, som tilsammen danner forbindelser mellem eksisterende større naturområder. Tekniske anlæg som veje, jernbaner, byer, lufthavne m. m. og store intensivt opdyrkede landbrugsarealer kan begrænse den naturlige spredning af dyr og planter.

Ved udlæg af arealer til f.eks. nye byområder, som går væsentlig ind over eller afskærer en økologisk forbindelse, kan det derfor være nødvendigt at friholde visse arealer for bebyggelse, for at opretholde den økologiske forbindelse.
Ved etablering af nye naturarealer eller ved ekstensivering af driften af landbrugsarealer kan der skabes en ny økologisk forbindelse. Hvor økologiske forbindelser krydser veje og jernbanelinjer, kan der etableres faunapassager.

Den eksisterende lovlige jordbrugsmæssige arealanvendelse indenfor de udpegede områder kan opretholdes i det omfang, at den ikke strider imod bla. bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven.

Driftsomlægninger kan således gennemføres under forudsætning af, at de ikke kræver særskilt tilladelse i forhold til gældende lovgivning.
Generelt ønskes arealdrift ekstensiveret, og herved menes f.eks. udlægning af opdyrkede landbrugsarealer til afgræsning, naturvenlig skovbrug, mindsket afvanding af lavbundsarealer og mindsket brug af sprøjtemidler og gødningsstoffer.

Potentielle økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser er områder i det samlede naturnetværk i Haderslev Kommune, som i dag består af ubeskyttede læhegn eller landbrugsarealer i det åbne land og som i fremtiden ville kunne udvikles til nye økologiske forbindelser som sammen med de eksisterende økologiske forbindelser vil kunne binde de større naturområder sammen og sikre muligheden for spredning af plante- og dyrearter.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter reguleres administrationen af de internationale naturbeskyttelsesområder. Retningslinje 5.3.5 er formuleret i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser og skal ses i sammenhæng hermed.

Retningslinje 5.3.5 kan kun fraviges, såfremt der foreligger bydende nødvendige samfundsmæssige hensyn og der ikke findes alternative løsningsmuligheder. Ifølge miljømålslovens § 3, stk. 2 er Natura 2000-planlægning en bindende forudsætning for den øvrige kommunale planlægning.

Retningslinje 5.3.5 gælder også administrative afgørelser og planforslag, der berører internationale naturbeskyttelsesområder, herunder for eksempel miljøgodkendelser af husdyrbrug, landzonetilladelser, dispensationer efter natur- og miljøbeskyttelsesloven m.v. Retningslinjen omfatter også foranstaltninger, der ligger udenfor et internationalt naturbeskyttelsesområde, såfremt foranstaltningen har indvirkning på dette. Retningslinjen forudsætter, at der forud for etablering og ændring af ethvert anlæg og aktivitet sker en vurdering af konsekvenserne for området.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Til toppen


 


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


 

Danmarks Arealinformation, Miljøportalen