Råstofindvinding: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold
Administration af råstofloven

Administrationen af råstofloven er delt mellem kommunerne og Region Syddanmark. Region Syddanmark er ansvarlig for den overordnede kortlægning og udpegning af råstofgraveområder. Ved lovændring med ikrafttræden den 1.7.2014 er det Region Syddanmark, der skal meddele råstoftilladelser.

Kommunen skal administrere efter de retningslinjer, som er beskrevet i råstofplanen. Følg link i højre spalte.

Inden for råstofplanens graveområder er kommunen forpligtiget til at meddele tilladelse til råstofindvinding under hensyntagen til særlige beskyttelsesinteresser, herunder fortidsminder og beskyttede naturtyper m.v.

Som forudsætning for at en indvindingstilladelse tages i brug, kan kommunen stille krav til ansøgeren om, at veje, ledningsanlæg og eksisterende bebyggelse fjernes. Før en råstoftilladelse kan udnyttes, skal kommunen godkende en grave- og efterbehandlingsplan. Graveplanen skal indeholde oplysninger om råstoffernes udstrækning, dybde og kvalitet, graveetaper med tidsfølge, gravedybder, graveteknik, behandlingsanlæg, lagerplads, til- og frakørsel, afskærmende jordvolde og mulddepoters placering. Endvidere vil kommunen stille krav om økonomisk sikkerhed i henhold til råstofloven for overholdelse af vilkår for indvinding og efterbehandling.

Der kan ikke forventes tilladelse til råstofindvinding, hvor der er væsentlige natur- og landskabelige interesser fx inden for ådale og søer.

Haderslev kommune er tilbageholdende med at meddele tilladelse til søer i forbindelse med efterbehandlingen, idet størstedelen af graveområderne er beliggende indenfor flysikkerhedzonen ved Flyvestation Skrydstrup.

Det fremgår bl.a. af råstofplanens retningslinjer, at Region Syddanmark i samarbejde med kommunen vil tilstræbe, at bynære råstofforekomster udnyttes før arealerne bebygges eller udnyttes til fritidsformål. Denne retningslinje indgår i kommuneplanens bestemmelser om byudvikling.

Sektorlovgivning

Tilførsel af jord til råstofgrave (også tidligere råstofgrave) forudsætter en særlig dispensation fra Region Syddanmark. 

Ikke-erhvervsmæssige indvindinger på mere end 200 m³ årligt skal anmeldes til kommunen. Ikke-erhvervsmæssig indvinding er indvinding til private formål (herunder materialer, der indvindes til brug for landbrugsbyggeri).

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Råstofplan 2012 for Region Syddanmark