Råstofindvinding: retningslinjer

Der fastsættes ikke retningslinjer for råstofindvinding i kommuneplanen, jævnfør planlovens § 11 a, idet det er Region Syddanmark, der er ansvarlig for den overordnede kortlægning og udpegning af råstofgraveområder. Der skal redegøres for de bestemmelser i råstofplanen, der er relevante for planlægningen af arealanvendelsen inden for Haderslev Kommunes geografiske område, jævnfør planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 6. Det skal herunder fremgå, hvordan kommuneplanen forholder sig til råstofplanen.

Retningslinjer, råstofgraveområder og råstofinteresseområder fremgår af råstofplanen - følg link øverst i højre spalte. 

Der er ikke udlagt nye graveområder i Haderslev Kommune, men de eksisterende enkeltgrave er udlagt som graveområder af hensyn til en smidigere sagsbehandling i forbindelse med nye ansøgninger om råstofindvinding

Definitioner og vejledning

Graveområder er arealer, der er reserveret til råstofindvinding i planperioden 2012-2024. Der er i Haderslev Kommune udlagt graveområder til indvinding af følgende råstoffer:

  • Graveområder for sand, grus og sten

Råstofinteresseområder er områder, der reserveres til råstofindvinding på længere sigt, og hvor der skal ske en nærmere kortlægning af råstofforekomster samt en afvejning i forhold til andre arealinteresser. Der er i Haderslev Kommune udlagt interesseområder til indvinding af følgende råstoffer:

  • Råstofinteresseområder for sand, grus og sten

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Råstofplan 2012 for Region Syddanmark