Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Søg i planen Tillæg Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Skovrejsning

Printervenlig side


Skovrejsning


Haderslev Kommuneplan 2013 udlægger områder til skovrejsning og områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Skovrejsningsområderne skal bl.a. beskytte drikkevandsinteresser og give mulighed for bynært friluftsliv.

Der er i kommuneplanen udpeget cirka 2.700 ha som skovrejsningsområder. Det er på længere sigt målet, at Haderslev Kommunes skovareal øges til 20 - 25 % af kommunens samlede areal.

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket, er bl.a. områder med beskyttelsesinteresser, byudviklingsområder og råstofindvindingsområder.

Der er udpeget et nyt skovrejsningsområde ved Sommersted. Der er tale om et afsluttet og retableret råstofgraveområde, området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt område. Området ligger desuden tæt på Sommersted.

Afsnittet om skovrejsning består af målretningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: