Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Skovrejsning Skovrejsning: redegørelse

Printervenlig side


Skovrejsning: redegørelse

Eksisterende og planlagt skov

Det nationale mål for skovrejsningen er at fordoble det danske skovareal fra cirka 11 % til cirka 20-25 % af landets samlede areal i løbet af en trægeneration, som er 80 – 100 år. Dette indebærer en årlig skovrejsning på cirka 5.000 ha. I perioden 1990 – 2000 er skovarealet i Danmark vokset med cirka 40.000 ha, dvs. at skovarealet er øget med cirka 5.000 ha årligt siden skovrejsningen begyndte i 1993.

Skovareal i alt i ha

 

Hele landet

Sønderjylland

Haderslev Kommune

1990

445.390,5 

27.487,8

   7.591,6

2000

486.234,6

30.541,3

8.308,5

Kilde: Danmarks Statistikbank (der er ikke offentliggjort nyere tal)

Der er udpeget et nyt skovrejsningsområde ved Sommersted. 

Hidtidig kommuneplanlægning

I forbindelse med kommuneplan 2001-2012 blev de eksisterende skovrejsningsområder suppleret med et nyt skovrejsningområde ved Oksenvad.

Planstrategi

Skovrejsningsområderne understøtter planstrategiens indsatsområder omsat i fx Bosætning og levesteder og Sundhed og bæredygtighed. Skovrejsningsområderne omfatter bl.a. bynære arealer, der er lettilgængelige for befolkningen, ligesom skovene tilfører byområderne herlighedsværdier.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket, jfr. planlovens § 11 a, stk. 11.

I henhold til Miljøministeriets oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2013 er de statslige mål for skovrejsning, at:

  • Skovarealet skal forøges således at skovlandskaber udgør ca. 20-25 % af landets areal i løbet af en trægeneration, som er 80-100 år.
  • Den nuværende udpegning bør udvides betydeligt. Mere end halvdelen af skovrejsningsaktiviteten finder sted uden for skovrejsningsområder
  • Sikring af grundvandsressourcen er et vigtigt sigte med skovrejsning.
  • Fremme bynær skov.
  • I perioden 2010-15 bliver der i forlængelse af Aftale om Grøn vækst afsat statslige midler til at rejse skov på 7.700 ha, heraf 800 ha bynær skov.

Ministeriet har på baggrund af målene opstillet en række krav til den kommunale planlægning. Kravene er lagt til grund for kommuneplanens udpegning af og retningslinjer for skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket.

Der er således udpeget et nyt skovrejsningsområde ved Sommersted. Der er tale om et afsluttet og retableret råstofgraveområde. Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt område. Området ligger desuden tæt på Sommersted.

Sektorlovgivning

Private, som ønsker at plante skov på landbrugsjord, kan få tilskud fra staten. Tilskuddene er gradueret efter, hvordan skoven etableres, og i hvilket område, den ligger. Der gives tilskud til etablering og pleje, udarbejdelse af skovkort og lokalitetskortlægning samt til opsætning af hegn. Se mere Naturstyrelsens hjemmeside.

Etablering af skovarealer på mere end 0,5 ha skal enten anmeldes eller ansøges til kommunen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Skovrejsning Naturstyrelsen

Planloven

Råstofplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen