Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Skovrejsning Skovrejsning: retningslinjer

Printervenlig side


Skovrejsning: retningslinjer

5.7.1 Skovrejsningsområder

Omfanget og beliggenheden af skovrejsningsområderne fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Byrådet vil løbende vurdere mulighederne for at udlægge nye skovrejsningsområder i forbindelse med byudvikling og grundvandsbeskyttelse. Udlæg af nye skovrejsningsområder forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg,

5.7.2 Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

Omfanget og beliggenheden af områder, hvor skovtilplantning er uønsket, fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Inden for områder, hvor skovtilplantning er uønsket, kan der gives tilladelse til dette, hvor skovtilplantning efter en konkret vurdering ikke tilsidesætter de hensyn, som er lagt til grund for at skovtilplantning er uønsket. Det kan f.eks. være i områder, hvor grundvandet er sårbart.

Der må ikke etableres bevoksning over 25 m inden for indflyvningsplanen for Flyvestation Skrydstrup og for flyvepladsen ved Skovbølling.

Definitioner og vejledning

Skovrejsning er tilplantning med henblik på at etablere ny sluttet skov med højstammede træer. Skovtilplantning skal altid anmeldes til kommunen i henhold til "Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur"

Tilplantning med henblik på dyrkning af pyntegrønt og juletræer i kort omdrift samt tilplantning med henblik på dyrkning af flerårige energiafgrøder anses ikke for at være skovrejsning. Hvor skovrejsning er uønsket, kan der ikke ske tilplantning af energiafgrøder, der høstes med længere mellemrum end hvert femte år, ligesom der indenfor de lovbestemte forbud mod tilplantning af energiafgrøder ikke kan ske tilplantning uden dispensation

Plantning af hegn og lignende er ikke omfattet af forbud mod skovtilplantning.

I områder, hvor skovrejsning er uønsket, ønsker Byrådet, at der ikke plantes skov. Byrådet kan dog, hvor særlige forhold gør sig gældende, meddele tilladelse til skovplantning inden for disse områder. Skove, som er lovligt anlagt før 1. september 1989 inden for de områder, hvor skovtilplantning er uønsket, kan fortsat drives og genplantes.

Udpegning af skovrejsningsområder

Ved udpegningen af skovrejsningsområder lægges vægt på beskyttelse af drikkevandsinteresser og muligheder for bynært friluftsliv. Desuden kan skovrejsningsområder understøtte de biologiske korridorer.

Ved vurderingen af grundvandsforholdene indgår tre elementer i prioriteringen:

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser
 • Indvindingsoplande, der helt eller delvist er nitratfølsomme områder
 • Ribeformationens/Bastrup-sand nedsivningsområde

Behovet for bynære rekreative områder opgøres ved at sammenholde skovenes beliggenhed med byernes.

Ved vurderingen indgår også forholdet til de biologiske korridorer, og enkelte områder er alene medtaget af hensyn hertil.

Der er udpeget et nyt skovrejsningsområde ved Sommersted. Der er tale om et afsluttet og retableret råstofgraveområde. Området er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i nitratfølsomt område. Området ligger desuden tæt på Sommersted.

Udpegning af områder, hvor skovtilplantning er uønsket

De udpegninger, der bevirker, at skovrejsning er uønsket, er følgende:

 • Reservationer til byvækst m.v.
 • Internationale naturbeskyttelsesområder m.v. (Natura 2000-områder)
 • Udvalgte landskabsområder, hvor indsigt/udsigt over kyst, mosaiklandskaber og specielt oplevelsesrigt terræn ønskes friholdt for slørende beplantning
 • Geologi - skovtilplantning er uønsket på arealer, der er klassificeret med geologiske interesser af særlig eller enestående værdi
 • Kirkeomgivelser
 • Kulturhistoriske udpegninger (fortidsmindeområder og kulturprægede landskaber)
 • Fortidsminderområder
 • Kulturprægede landskaber
 • Råstofgraveområder
 • Fredninger
 • Lovbestemte forbud mod tilplantning (Strandbeskyttelseslinje, sø- og åbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3)

De lovbestemte udpegninger vises ikke på skovrejsningskortet, idet udpegningerne revideres sammen med loven uafhængigt af kommuneplanlægningen.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____