Vandløb, søer og kystvande


I afsnittet om vandløb, søer og kystvande redegøres for anvendelsen af vandområderne til badning, fiskeri, sejlads og afledning af vand, herunder spildevand. De tre først nævnte formål har stor betydning for befolkningens sundhed og giver mulighed for rekreative oplevelser til kommunens borgere og turister. Der er store samfundsmæssige interesser i afledning af vand dels fra overfladeafstrømning og dræning af landbrugsarealer, dels er der store interesser i afledning af opsamlet regnvand fra bygninger og vejanlæg, og udledning af spildevand. Samtidig er vandområderne meget vigtige for naturen, og de er grundlaget for alt liv. En god miljøtilstand i vandområderne er afgørende for udvikling af en alsidigt plante- og dyreliv til gavn og glæde for befolkningen. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande skal derfor ske under hensyntagen til det alsidige plante- og dyreliv og en god miljøtilstand. Afsnittet formulerer hvilke hensyn det er vigtigt af tage, og hvilke rammer kommunen ønsker for anvendelsen.

Afsnittet om vandløb, søer og kystvande består af mål, retningslinjer og redegørelse.

Nedenstående kort viser lokalisering af badeområder inkl. strande med Blå Flag, sejladsvandløb samt havdambruget øst for Årø.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: