Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Vandløb, søer og kystvande Vandløb, søer og kystvande: mål

Printervenlig side


Vandløb, søer og kystvande: mål

Byrådet ønsker:

 • at opretholde en konstruktiv dialog med borgere, borgergrupper og interesseorganinsationer om anvendelsen af vandløb søer og kystvande.
 • at regulere anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, så hensynet til et alsidigt dyre- og planteliv ikke tilsidesættes.
 • at anvendelsen af vandløb søer og kystvande sker på et bæredygtigt grundlag.
 • at medvirke aktivt til at skabe en god miljøtilstand for vandløb søer og kystvande i overensstemmelse med gældende anvendelsesbestemmelser og miljømålene i vandplanerne.
 • at arbejde for at forbedre de rekreative oplevelser i og ved vandløb, søer og kystvande.
 • at sikre at det rekreative fiskeri med fiskestang for børn under 15 år er frit i søer og vandløb, hvor fiskeretten er kommunalt ejet.
 • at arbejde for at sikre offentlighedens frie adgang og ophold på kyststrækninger og specielt badestrande.
 • at befolkningen har gode muligheder for badning langs kyster ved bl.a. at bevare antallet af badestrande med Blå Flag.
 • at bevare de åbne kyststrækninger og søbredder ved at begrænse antallet af bade- og bådebroer langs kyster og søbredder. 
 • at begrænse antallet af broer og bygværker i og over vandløb af hensyn til vandløbets vandføringsevne, miljømæssige forhold i vandløbene og de landskabelige værdier langs vandløbene.
 • at arbejde for at udbygge offentlighedens færdsel til fods langs vandløb.
 • at arealet af søernes frie vandspejl skal søges bevaret eller forøget.
 • at øge det samlede søareal i kommunen gennem aftaler med berørte lodsejere.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____