Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Landskab, natur og jordbrug Vandløb, søer og kystvande Vandløb, søer og kystvande: retningslinjer

Printervenlig side


Vandløb, søer og kystvande: retningslinjer

5.5.1 Alsidigt dyre- og plante liv

Ved beslutning om anvendelsen af vandløb, søer og kystvande skal der altid indgå en vurdering af konsekvensen for dyre- og planteliv af den påtænkte anvendelse. Vurderingen skal danne grundlag for at bevare et alsidigt dyre- og planteliv.

5.5.2 Bæredygtigt grundlag

Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande til badning, fiskeri, sejlads og afledning af vand, herunder spildevand skal ske under hensyntagen til menneskers sundhed, levedygtige grundlag for arternes beståen og i det hele taget på et såvel miljømæssigt som samfundsmæssigt bæredygtigt grundlag.

5.5.3 Vedligeholdelse af vandløb

Vandløbsvedligeholdelsen udføres i overensstemmelse med de statslige vandplaners retningslinjer og regulativerne for vandløbene.

5.5.4 Udledning til vandløb

Ved ansøgning om anvendelsen af vandløb til recipient for en udledning, skal der foretages en vurdering af den hydrauliske konsekvens for vandløbet. Udledninger der medfører en stødvis voldsom forøgelse af vandføringen tillades som udgangspunkt ikke.

5.5.5 Nedklassificering af vandløb

Målsatte vandløb skal som hovedregel opretholdes som offentlige vandløb for at sikre miljøkvaliteten.

5.5.6 Rørlægning af vandløb

Vandløbsmyndigheden meddeler ikke tilladelse til rørlægning af åbne vandløb. Dog kan vandløbsmyndigheden i ganske særlige tilfælde, når der er samfundsmæssige argumenter der taler herfor, meddele tilladelse til rørlægning af en kortere vandløbsstrækning.

Eksisterende rørlagte vandløb skal gennem frivillige aftaler søges åbnet.

5.5.7 Broer og bygværker i vandløb

Der vil som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse til etablering af broer og bygværker i og over vandløb som virker landskabeligt skæmmende i ådale eller påvirker vandføringsevnen eller miljøtilstanden i vandløbet negativt.

I forbindelse med naturpleje af arealer, der støder ned til et vandløb fra begge sider, kan der gives tilladelse til etablering af kreaturovergange, med vilkår om at broen nedtages, når broens formål ophører. Broen skal da udformes, så den har underordnet betydning for de landskabelige interesser.

I forbindelse med overordnede stianlæg, hvor der er sikret offentlig adgang ned til vandløbet fra begge sider, kan der gives tilladelse til etablering af gangbro over vandløbet.

Der vil kun blive givet tilladelse til etablering af bygværker i vandløb, der tjener et miljømæssigt hensyn, som fx fiskepassager.

Vandløb er dynamiske, og bredejerne må tåle erosion og pålejring langs vandløbene. Faskinering (kantsikring) og anden forankring af vandløbene tillades kun i særlige tilfælde, såsom ved større vejbroer, erosionstrussel af bygninger og lignende.

5.5.8 Badning

Ansøgning om etablering af anlæg eller udledning af forurenende stoffer, der kan forringe badevandskvaliteten ved de udlagte badeområder, samt ved ørige kyster/søbredder med stort rekreativt indhold, vil ikke blive imødekommet. Det drejer sig om samtlige udlagte badeområder i kommunen, heriblandt fem badeområder med Blå Flag (strandene ved Hejsager, Kelstrup, Diernæs, Halk og Flovt). Antallet af badestrande med Blå Flag skal bevares i planperioden. Offentlighedens frie adgang og ophold på strandene, og langs kyststrækningerne i øvrigt, skal sikres. Se kortbilag her.

5.5.9 Bade- og bådebroer langs kyststrækninger

Der vil som udgangspunkt kun blive meddelt tilladelse til mindre broer, og kun i områder hvor der i forvejen er flere broer. På øvrige kyststrækninger vil kommunen som udgangspunkt ikke tillade, at der opsættes bade- og bådebroer.

Inden for værdifulde kystlandskaber vil der kun blive givet tilladelse, der har underordnet betydning for de landskabelige interesser.

For at sikre de landskablige hensyn langs kysten, tillades ikke opsætning af broer tættere end 200 m fra eksisterende bro. I byzone kan broerne etableres tættere end 200 m.

Der gives ikke tilladelse til opsætning af private broer ud for offentlige arealer.

Broerne må ikke hindre eller vanskeliggøre offentlighedens færdsel og ophold på og langs stranden.

Retningslinjen gælder ikke for etablering af broer i lystbåde- og erhvervshavne.

5.5.10 Etablering af nye søer

Genskabelse eller etablering af søer og vandhuller m.v. nærmere end 10 km fra Flyvestation Skrydstrup må ikke finde sted, såfremt der er risiko for, at fugle overflyver flyvepladsen og derved hindrer eller er til fare for luftfarten. Se kortbilag her.

5.5.11 Søernes frie vandspejl

Arealet af søernes frie vandspejl skal bevares. Tilladelse til opfyldning eller indsnævring af søernes frie vandspejl gives ikke, eller kun på vilkår om etablering af erstatningsareal, hvor det vurderes at være miljømæssigt acceptabelt.

5.5.12 Put-and-take fiskeri

Der gives som hovedregel ikke dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til udsætning af fisk i søer beskyttet af lovgivningen eller højt målsatte til put-and-take formål. 

5.5.13 Dambrug

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til udvidelse af antallet af havdambrug. Enhver tilladelse skal ske under nøje vurdering af de miljømæssige konsekvenser, specielt for Natura 2000-området i Lillebælt.

Haderslev Kommune vil være tilbageholdende med at meddele tilladelse til etablering af ferskvandsdambrug, der bygger driften på indvinding af overfladevand. Lokalisering af fremtidige dambrug skal ske under nøje hensyn til de landskabelige og miljømæssige værdier, og dambrugets drift skal tage bedst anvendelig teknoligier i anvendelse. Dambrug tillades som hovedregel ikke placeret i ådale.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____