Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Miljøbeskyttelse Forebyggelse af miljøkonflikter

Printervenlig side


Forebyggelse af miljøkonflikter


Kommuneplanen udpeger områder, hvor der, for at forebygge miljøkonflikter, ikke må ske udlæg af arealer og ændret arealanvendelse til miljøfølsom arealanvendelse. For nogle områder gælder kravet også for spredt bebyggelse.

Der er udarbejdet retningslinjer for konsekvensområder for flyvepladser, forsvarets øvelsesområder, trafikanlæg (veje og jernbaner), fritidsanlæg (skydebaner og motorsportsbaner), affaldsforbrændingsanlæg, vindmøller, store husdyrbrug samt øvrige anlæg og virksomheder.

Der er desuden retningslinjer om byomdannelse i støjbelastede områder og byfornyelse indenfor støjkonsekvensområder ved forsvarets øvelsesområder m.m. Endeligt er der retningslinje for virksomheder, hvor der er risiko for større uheld med farlige stoffer, såkaldte risikovirksomheder.

Miljøkonflikter opstår, når nabobeboelser generes af fx støj, vibrationer eller lugt, der ligger ud over de grænser, der er fastlagt i lovgivningen. Forebyggelse af miljøkonflikter sker typisk ved at holde afstand til genekilden.

Afsnittet om forebyggelse af miljøkonflikter består af mål, retningslinjer og redegørelse.


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: