Forebyggelse af miljøkonflikter: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold
Forsvarets øvelsesområder

Forsvaret har 2 øvelsesområder i Haderslev Kommune. Øvelsesområderne og deres støjkonsekvensområder er indtegnet på kort. Kurven, der angiver støjkonsekvensområderne, er beregnet ud fra de aktiviteter, der foregår i de enkelte øvelsesområder. Se bekendtgørelsen om støjregulering af Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

Skydebaner

I Haderslev Kommune er der 7 skydebaner, der anvendes af civile foreninger, forsvaret og hjemmeværnet. Banerne fordeler sig med 2 flugtskydningsbaner og 5 skiveskydningsbaner. 5 af banerne er miljøgodkendte, og 2 baner afventer miljøgodkendelse.

Beliggenheden af skydebanerne er angivet på kortet, og omkring de respektive baner er der indtegnet en støjkurve. For de miljøgodkendte skydebaner, undtagen Tiset Jagtforening, er støjkurven beregnet konkret ud fra skydebanens indretning samt de våbentyper og det aktivitetsniveau, som miljøgodkendelsen foreskriver. Støjkurven afgrænser skydebanens støjkonsekvensområde. Støjkonsekvensområdet er vist med skravering på kortet (se signaturbeskrivelse på kortet).

For de ikke miljøgodkendte baner og Tiset Jagtforening er støjkurven beregnet ud fra våbentype og et aktivitetsniveau på 7 dage/uge. Støjkurven afgrænser skydebanens støjkonsekvenszone. Støjkonsekvenszonen er vist fuldt farvet på kortet (se signaturbeskrivelsen på kortet).

Tiset Jagtforening er medtaget  under de ikke miljøgodkendte baner, da der ikke er udført en endelig støjberegning for anlægget efter den gældende miljøgodkendelse.

Tabel:
Oversigt over skydebaner med angivelse af dB(A) og status for støjberegning

 

Anlægs-

nr.

kurve

dB(A)

Forening

Type

Status vedr. støjberegning

S8

65

Tiset Jagtforening

Flugtskydebane

Jagtskydning

Miljøgodkendt.
Der er ikke udført støjberegning efter gældende miljøgodkendelse

S9

65

HJV Skydebaneanlæg

(ved Fole)

200 m langdistancebane

Afventer miljøgodkendelse

FØ4

65

&

55dB(C)

Forsvarets skydebane Haderslev Vesterskov

300 m langdistancebane, 50 m kortdistancebane og 15 m minibane.

Miljøgodkendt og støjberegnet

S11

65

Haderslev Skyttekreds

50 m salonriffelbane og 25 m pistolbane

Miljøgodkendt og støjberegnet

S33

65

Vojens Skyttekreds

25 m pistolbane og 50 m salonskydebane

Miljøgodkendt og støjberegnet

S34

65

Simmersted Jagtforening

Flugtskydebane

Afventer miljøgodkendelse

S36

63

Skydebane Flyvestation Skrydstrup

25 m kortdistancebane og 200 m langdistancebane

Miljøgodkendt og støjberegnet

 

Motorsportsbaner

I Haderslev Kommune er der 3 motorsportsbaner (Vojens Speedway Center, Kart Racing Vojens og Skovbybanen v/Haderslev Motorsport).

Omkring Skovbybanen og Kart Racing Vojens er der udlagt en vejledende konsekvenszone på 1 km. På baggrund af en anbefaling fra Miljøstyrelsen er konsekvenszonen omkring Vojens Speedway Center fastlagt til 2 km. Se konsekvenszonerne på kortet.

Evt. fremtidige udlæg af konsekvensområder omkring banerne vil ske på baggrund af revision af de enkelte baners miljøgodkendelser.

Haderslev Kommune ønsker efterfølgende at støjkortlægge motorsportsbanerne.

Flyvestation/flyvepladser

I Haderslev Kommune er der Flyvestation Skrydstrup og Haderslev Flyveplads.

Se konsekvensområderne på kortet

Affaldsforbrændingsanlæg

I Haderslev Kommune er der Haderslev Kraftvarmeværk, som lukkes 30. juni 2013. Der er ikke planlagt nyt affaldsforbrændingsanlæg i kommunen.

Konsekvenszonen for affaldsforbrændingsanlægget er derfor fjernet fra kortet, men retningslinjen er fastholdt.

Husdyrproduktion

Ved etablering, ændring eller udvidelse på mere end 75 dyreenheder er der krav om miljøgodkendelse. I forbindelse med dette er der godkendt 2 beregningsmodeller for lugtgeneafstande (FMK-vejledningen og den nye lugtvejledning). Konsekvenszoner i forhold til husdyrbrug fastlægges med udgangspunkt i de 2 gældende beregningsmodeller. For områder udlagt til store husdyrbrug større end 500 dyreenheder fastlægges en konsekvenszone på 1.000 meter.

Øvrige anlæg og virksomheder

Omkring alle udlagte erhvervsområder i Haderslev Kommune er der fastlagt vejledende konsekvenszoner. Konsekvenszonerne skal sikre, at det er muligt for virksomhederne at overholde de vejledende grænseværdier for fx støj. Konsekvenszonerne er udlagt i henhold til de respektive miljøklasser, som et erhvervsområde er udlagt til, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning.

Se konsekvenszonerne på kortet

Veje

Konsekvenszonerne er vist for alle kommunens klasse 1-3 veje. For de statslige veje er konsekvenszonerne vist på baggrund af tællinger/beregninger af årsdøgnstrafikken fra 2012. For de overordnede kommunale veje (kommunens klasse 1-veje og enkelte andre kommunale veje) er konsekvenszonerne vist på baggrund af tællinger/beregninger af årsdøgntrafikken fra 2011. For de øvrige klasse 2 og 3 veje er årsdøgntrafikken vurderet til at være under 4.000, og konsekvenszonerne er indtegnet i henhold hertil. For de resterende veje (klasse 4-veje, dvs. fordelingsveje i villaområder, markvej og andre mindre veje) er der valgt ikke at vise konsekvenszone på kort, men konsekvenszonen gælder også for disse veje.

Årsdøgnstrafiktallene ændrer sig løbende, dvs. at støjgrænsen skal iagttages allerede i nærheden af den viste konsekvenszone ved planlægning af miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse.

I juli 2007 udsendte Miljøstyrelsen en ny vejledning om støj fra veje. Vejledningen indførte en ny støjindikator (LDEN), hvilket medførte nye tilhørende støjgrænser. Miljøstyrelsen oplyste, at samlet set giver den nye støjgrænse et uændret beskyttelsesniveau, men der kan dog være mindre ændringer i forhold til de viste konsekvenszoner, der beror på den tidligere støjgrænse. Dvs. at støjgrænsen skal iagttages allerede i nærheden af den viste konsekvenszone ved planlægning af miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse.

På baggrund af løbende ændringer i årsdøgnstrafiktal og nye støjgrænser er konsekvenszonerne på vejene derfor kun vejledende på kortet.

Jernbaner

Konsekvenszonerne er vist på kortet for alle jernbanestrækninger i kommunen.

I juli 2007 udsendte Miljøstyrelsen en ny vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner. Vejledningen indførte en ny støjindikator (LDEN), hvilket medførte nye tilhørende støjgrænser. Miljøstyrelsen oplyste, at samlet set giver den nye støjgrænse et uændret beskyttelsesniveau, men der kan dog være mindre ændringer i forhold til de viste konsekvenszoner, der beror på den tidligere støjgrænse. Dvs. at støjgrænsen skal iagttages allerede i nærheden af den viste konsekvenszone ved planlægning af miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse.

Som følge af den nye vejledning forventer Miljøstyrelsen at beregne nye konsekvenszoner for jernbanestrækninger. Når de nye støjberegninger er udført, vil de blive medtaget i den følgende kommuneplan.

Vindmøller

De viste konsekvensområder for vindmøller er beregnet på baggrund af støjgrænserne i bekendtgørelse om støj fra vindmøller fra 1991. Støjgrænserne og de tilhørende beregningsmetoder blev ændret i bekendtgørelsen fra december 2006. I den seneste revision af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller fra 15. december 2011 suppleres de almindelige støjgrænser med grænser for lavfrekvent støj. Støjgrænserne for lavfrekvent støj er tilføjet retningslinje 7.1.1. Der er ikke beregnet nye konsekvensområder for vindmøller i henhold til de nyere bekendtgørelser om støj fra vindmøller. Eksperter vurderer dog, at den nye beregningsmetode og tilhørende støjgrænser kun vil give mindre afvigelser i forhold til de tidligere konsekvensområder. Det er derfor valgt at vise de gamle konsekvensområder som vejledende, indtil der er beregnet nye konsekvensområder.

Ved etablering af spredt bebyggelse, udlæg af arealer eller ændring af arealanvendelsen i nærheden af det viste konsekvensområde for vindmøller kan kommunen kræve dokumentation for, at retningslinje 7.1.1 vedrørende vindmøller er overholdt.

Se konsekvensområderne på kortet

Risikovirksomheder

Retningslinje 7.1.3 er medtaget på baggrund af Miljøministeriets cirkulære om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 m fra risikovirksomhed.

Cirkulæret er afledt af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen, kaldes risikovirksomheder.
Der er ingen risikovirksomheder i Haderslev Kommune på nuværende tidspunkt.

Byomdannelsesområder

Retningslinjen er afledt af planlovens §15 a stk. 2.

Der er ikke udpeget områder til byomdannelse på nuværende tidspunkt i Haderslev Kommune.

Byfornyelse

Retningslinjen er afledt af planlovens §15 a stk. 3.

Der er ikke udlagt byfornyelsesområder indenfor støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsespladser m.m.

Handlingsplaner for støjkortlægning og støjområdet

I henhold til EU's støjdirektiv og støjbekendtgørelsen skal kommunerne udarbejde støjkortlægning og handlingsplaner for de største byområder samt for større veje, jernbaner og lufthavne.
Banedanmark er ansvarlig for at udarbejde støjkortlægning og handlingsplaner for det statsejede jernbanenet. Banestrækningen, som krydser Haderslev Kommune, er statsejet.

Haderslev Kommune er omfattet af direktivet med to mindre vejstrækninger på samlet cirka 750 meter på Omkørselsvejen ved Haderslev. Haderslev Kommune har ved Miljøstyrelsen fået dispensation fra at udarbejde handlingsplan for strækningerne.
Derudover er der ikke anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen i Haderslev Kommune.

Stilleområder

I støjbekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne udpeger stilleområder. Der er ikke udpeget stilleområder i Haderslev Kommune.

Hidtidig kommuneplanlægning

Retningslinjerne fra Kommuneplan 2009 er videreført stort set uændret i denne kommuneplan 2013.

Der er i henhold til kravene i oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 tilføjet retningslinjer 7.1.4 og 7.1.5 om byomdannelsesområder og byfornyelse. De statslige interesser har også medført, at der i retningslinje 7.1.2 er tilføjet et punkt om store husdyrbrug.

Retningslinje 7.1.3 om risikovirksomheder er tilføjet på baggrund af et cirkulære fra Miljøministeriet.

Retningslinje 7.1.1 om vindmøller er tilføjet en ekstra grænse for lav frekvent støj, da bekendtgørelsen om støj fra vindmøller har fået indarbejdet denne grænse.

De faglige opdateringer i øvrigt er beskrevet under Eksisterende og planlagte forhold ovenfor.

Planstrategi

Der er ingen indsatsområder i planstrategi 2011, som vedrører forebyggelse af miljøkonflikter.

Regional udviklingsplan

Der er ingen initiativer i den regionale udviklingsplan 2012-2015, som vedrører forebyggelse af miljøkonflikter.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, Miljøministeriet 2011.

I oversigtens kapitel 3.5 Støjbelastede arealer og begrænsning af støj har Staten som mål, at kommunen i sin planlægning medvirker til at forebygge konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og arealanvendelse, og at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støj ved etablering af afskærmningsforanstaltninger.

På den ene side skal det sikres, at trafikstøj og støj fra virksomheder mv. begrænses til et niveau, som sikrer, at ingen udsættes for væsentlige negative sundhedspåvirkninger. På den anden side er det et mål, at de støjende virksomheders behov for egnede arealer skal tilgodeses, og det er en målsætning, at der findes egnede placeringer, der imødekommer et voksende behov for støjende fritidsaktiviteter.

Det er et mål, at der skal sikres mulighed for etablering og udvidelser af større infrastrukturelle anlæg som motor- og motortrafikveje, transportcentre, jernbaner, havne og flyvepladser. Forsvarets behov for øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner med stærkt støjende aktiviteter skal tilgodeses.

Staten har som mål, at kommunen udarbejder støjhandlingsplaner. Der skal sikres stilleområder i det åbne land, hvor det er muligt at opleve naturens stilhed. Stilleområder kan udpeges i forbindelse med støjhandlingsplaner, som større kommuner skal udarbejde.

Mål og retningslinjer for Forebyggelse af miljøkonflikter i kommuneplan 2013 er i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen. Kommuneplanen udpeger dog ikke stilleområder, bl.a. fordi kommunen ikke har pligt til at udarbejde støjhandlingsplan. Dele af Statens målsætninger er beskrevet andetsteds i kommuneplanen, fx. under afsnittet støjende fritidsaktiviteter.

Sammenhæng med nabokommuner

Enkelte af konsekvensområderne og –zonerne strækker sig ud over kommunegrænsen. Da en kommuneplan ikke kan udlægge konsekvensområder/zoner i en nabokommune, er konsekvensområderne/-zonerne afgrænset ved kommunegrænsen.

Ligeledes kan omkringliggende kommuner have anlæg, hvis konsekvensområder og -zoner strækker sig ind i Haderslev Kommune.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Håndbog om Miljø og Planlægning

Link til diverse støjvejledninger på Miljøstyrelsens hjemmeside

Bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Ciirkulære om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed

Støjbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen om støjregulering af Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller

Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen