Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Miljøbeskyttelse Forebyggelse af miljøkonflikter Forebyggelse af miljøkonflikter: retningslinjer

Printervenlig side


Forebyggelse af miljøkonflikter: retningslinjer

7.1.1 Konsekvensområder
Flyvepladser, skydebaner og forsvarets øvelsesområder

Inden for konsekvensområderne til nedenstående anlæg må der ikke ske udlæg af arealer og ændret arealanvendelse til bestemte typer af arealanvendelser.

Anlæg

Ikke tilladte typer
af anvendelse

Afgrænsning
på kort

Flyvestation
Skrydstrup
F2

Rekreative områder
med overnatning

Signatur 1 -
Enkelt skraveret
(yderste kurve)

Flyvestation
Skrydstrup
F2

Boligområder,
støjfølsomme bygninger
til offentlige formål
og spredt bebyggelse

Signatur 2 -
Dobbelt skraveret
(inderste kurve)

Almene
flyvepladser
F3

Boligområder,
støjfølsomme bygninger
til offentlige formål
og rekreative områder
med overnatning

Signatur 1 -
Enkelt skraveret
(yderste)

Almene
flyvepladser
F3

Spredt bebyggelse

Signatur 2 -
Dobbelt skraveret
(inderste)

Skydebaner
S11, S33, S36

Miljøfølsom
arealanvendelse
og spredt bebyggelse

Se
signaturbeskrivelse
på kortet

Forsvarets
øvelsesområder:
Halk Skydeterræn
FØ2

Miljøfølsom
arealanvendelse
og spredt bebyggelse

Se
signaturbeskrivelse
på kortet

Forsvarets
øvelsesområde
med skydebane inden
for øvelsesområdet:
Haderslev Vesterskov
øvelsesplads FØ4

Miljøfølsom
arealanvendelse
og spredt bebyggelse

Se
signaturbeskrivelse
på kortet

 

Vindmøller

Der må ved vindmøller og vindmøllegrupper ikke ske udlæg af arealer og ændring af arealanvendelse til miljøfølsom arealanvendelse inden for vindmøllernes konsekvensområder. Konsekvensområderne er fastlagt ved følgende støjgrænser og arealafgrænsninger:

 • 39 dB(A) ved vindhastighed på 8 m/s og 37 dB(A) ved vindhastighed på 6 m/s. Grænsen skal overholdes overalt i områderne.
  Se signaturbeskrivelse på kortet.

Der må ved vindmøller og vindmøllegrupper ikke ske etablering af spredt bebyggelse inden for vindmøllernes konsekvensområder. Konsekvensområderne er fastlagt ved følgende støjgrænser og arealafgrænsninger:

 • 44 dB(A) ved vindhastighed på 8 m/s og 42 dB(A) ved vindhastighed på 6 m/s. Grænsen skal overholdes ved udendørs opholdsarealer op til 15 meter fra boliger.
  Se signaturbeskrivelse på kortet.

Konsekvensområder for vindmøller på kortet er kun vejledende. Se redegørelsen for nærmere beskrivelse.

Foruden ovenstående støjgrænser må der ved vindmøller og vindmøllegrupper ikke ske etablering af spredt bebyggelse eller udlæg af arealer og ændring af arealanvendelse til miljøfølsom arealanvendelse indenfor vindmøllernes konsekvensområde, der er afgrænset af:

 • den samlede lavfrekvente støj på 20 dB ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s. Grænsen gælder indendørs i beboelse.
  Disse konsekvensområder er ikke indtegnet på kort.
Veje og jernbaner

Der må ikke ske udlæg af arealer og ændring af arealanvendelsen til miljøfølsom anvendelse eller spredt bebyggelse inden for konsekvensområderne, der er fastlagt ved følgende støjgrænser og arealafgrænsninger:

 • LDEN = 58 dB ved eksisterende og planlagte veje
 • LDEN = 64 dB ved jernbaner

Konsekvensområderne for flyvepladser, skydebaner, forsvarets øvelsesområder og vindmøller er indtegnet på kort, der kan ses her.

7.1.2 Vejledende konsekvenszoner

Der må ikke ske udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse, inden for følgende vejledende konsekvenszoner, medmindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter:

 1. Udlagt zone omkring skydebane S8, S9 og S34
 2. 1 km omkring motorsportsbane M7 og M9
  2 km omkring motorsportsbane M8
 3. 500 meter fra affaldsforbrændingsanlæg
 4. 1.000 meter fra områder udlagt til store husdyrbrug større end 500 dyreenheder.
 5. For anlæg til husdyrproduktion over 75 dyreenheder beregnes konsekvenszonen ud fra de to gældende vejledninger til beregning af lugtgeneafstande. Konsekvenszonen fastlægges ud fra den længste geneafstand.
 6. 250 meter fra jernbanestrækningen Lunderskov-Tinglev
  25 meter fra øvrige strækninger
 7. 150 meter fra motorvejen
  100 meter fra veje med en årsdøgntrafik på over 10.000
  75 meter fra veje med en årsdøgntrafik fra 4-10.000
  50 meter fra veje med en årsdøgntrafik under 4.000
  Vejledende konsekvenszoner er indtegnet på kort omkring veje i det overordnede vejnet - se nærmere under redegørelsen. Afstande regnes fra vejmidte.
 8. 50-500 meter ved øvrige anlæg og virksomheder

De vejledende konsekvenszoner for punkt 1, 2, 6, 7 og 8 er indtegnet på kort, der kan ses her.

7.1.3 Risikovirksomheder

Risikoen for større uheld skal inddrages i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for anvendelser af arealer, der ligger nærmere end 500 m fra en virksomhed, som er omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

7.1.4 Byomdannelsesområder

Støjbelastede områder må kun planlægges til byomdannelse med miljøfølsom arealanvendelse, når der foreligger sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør inden for en periode på ca. 8 år.

7.1.5 Byfornyelse

Byfornyelse og udvikling af bymæssig bebyggelse indenfor støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner og skydebaner må kun ske med Miljøministerens tilladelse, og kun hvor støjniveauet ikke væsentligt overstiger LCDEN 55 dB.

Definitioner og vejledninger

Et konsekvensområde er et areal omkring et anlæg, som er fastlagt ved beregninger i forbindelse med fx miljøgodkendelse eller VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Arealet fastlægger og afgrænser anlæggets miljøpåvirkning.

En konsekvenszone er et areal omkring et anlæg, der er fastlagt på baggrund af vejledende grænseværdier, og hvor der ikke er gennemført konkrete beregninger.

Konsekvenser er udtryk for gener på grund af støj, vibrationer, røg, lugt og/eller øvrige emissioner samt egentlig risiko, hvor der er fastsat vejledende grænseværdier af f.eks. Miljøstyrelsen. Konsekvensområder og vejledende konsekvenszoner er udlagt ud fra vejledende afstandskrav, jf. Miljøstyrelsens Håndbog i Miljø og Planlægning og vejledninger i øvrigt.

Konsekvenszonen for anlæg til husdyrproduktion beregnes efter både FMK-vejledningen (Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK 2. udgave maj 2002) og den nye lugtvejledning (Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug nr. 1027 fra 2007). Der er i begge vejledninger fastlagt emissionsfaktorer for forskellige dyregrupper, en spredningsmodel og genekriterier svarende til forskellige områders lugtfølsomhed.

Ved udlæg af arealer forstås planlægning af ny arealanvendelse gennem kommuneplanlægning, herunder inddragelse af arealer fra landzone til byzone. En ændring af planlagt arealanvendelse, fx fra erhvervsformål til boligformål, forudsætter en ændring af kommuneplanen.

Ved miljøfølsom arealanvendelse forstås bolig- og sommerhusområder med tilhørende udearealer, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler samt rekreative områder som parker og kolonihaver samt campingpladser.

Støjfølsomme bygninger til offentlige formål omfatter skoler, hospitaler, plejehjem og lignende. Rekreative områder med overnatning omfatter sommerhuse, kolonihaver, campingpladser og lignende.

Ved spredt bebyggelse forstås enkeltboliger i det åbne land.
Støjgrænser i det åbne land gælder for udendørs opholdsarealer højst 15 m fra beboelse.

dB(A) er en enhed for lydtryk eller lydeffekt, hvor der tages højde for det menneskelige øres forskellige følsomhed for lyd med forskellige frekvenser.

En dyreenhed (DE) svarer til 100 kg kvælstof pr. år. I praksis svarer det til en malkeko eller 36 slagtesvin.

Udlæg af areal eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom arealanvendelse eller etablering af spredt bebyggelse inden for et konsekvensområde kan kun ske, hvis der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. De afhjælpende foranstaltninger skal sikre, at miljøpåvirkningen reduceres, fx i form af støjafskærmning omkring støjkilden eller lugtbegrænsende foranstaltninger ved kilden. Ændring af konsekvensområdet kræver kommuneplantillæg.

Inden for konsekvenszoner omkring skydebaner kan der udlægges arealer eller ændres anvendelse af arealer til miljøfølsom anvendelse eller etablering af spredt bebyggelse, hvis det kan dokumenteres, at den vejledende støjgrænse for nye skydebaner kan overholdes. Dokumentationen skal ske i henhold til den gældende vejledning fra Miljøstyrelsen vedr. beregning og måling af støj fra skydebaner.

Byomdannelseområder er områder, hvor anvendelsen af bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er forenelige med anvendelsen til boligformål.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Håndbog om Miljø og Planlægning

Bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Link til diverse støjvejledninger på Miljøstyrelsens hjemmeside