VVM-pligtige anlæg: retningslinjer

7.2.1 Etablering af VVM-pligtige anlæg

Der må ikke etableres anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, før der er optaget retningslinjer i kommuneplanen for anlæggets placering og udformning. Retningslinjerne skal udarbejdes på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse). Kommuneplanretningslinjerne kan tilvejebringes ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.

7.2.2 Placering af VVM-pligtige anlæg

Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg, er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse.

Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Det skal også dokumenteres, at natur-, landskabs- og miljøinteresser ikke påvirkes negativt.

Udlæg af nye arealer til anlæg, hvor der af hensyn til forebyggelse af forurening og gener må stilles særlige beliggenhedskrav, forudsætter, at der i et kommuneplantillæg fastlægges konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring arealudlægget.

7.2.3 Kommuneplantillæg for VVM-pligtige anlæg

Følgende tillæg til Kommuneplan 2009-2021 opretholdes som retningslinje i kommuneplanen:

  • Kommuneplantillæg nr. 10-2009 til Haderslev Kommuneplan 2009-2021. Udbygning af naturgassystemet Syd- og Sønderjylland. December 2010.

  • Kommuneplantillæg for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. December 2010.

Følgende regionplantillæg til Regionplan 2005-2016 for Sønderjyllands Amt videreføres som retningslinje i kommuneplan 2013:

  • Tillæg nr. 20 for sammenlægning af 5 havbrug i Lillebælt øst for Aarø. December 2006.

  • Regionplantillæg for husdyrbrug henvises til afsnit Jordbrug.
Definitioner og vejledning

Anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, er omfattet af planlovens VVM-bestemmelser.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Det er en procedure til at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger et anlæg vil få på det omgivende miljø. Miljø omfatter mennesker, sundhed, dyr, planter, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv, transport samt adgangsmuligheder til landskabet.

De anlæg, der er omfattet af VVM-procedure, er fastlagt ved bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010). I henhold til bekendtgørelsen er anlæggene opdelt i to kategorier, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.

Anlæg i bilag 1 antages alle at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og er alle obligatorisk VVM-pligtige. Disse anlæg må ikke påbegyndes, før der er gennemført en VVM-procedure og meddelt en tilladelse på baggrund af VVM-redegørelsen. Som eksempler på anlæg, der altid kræver VVM, kan nævnes større kraftværker, vindmølleparker, spildevandsanlæg, råstofgrave, saltvands fiskeopdræt, havne, flyvepladser, vejanlæg, ferieanlæg, butikscentre, energianlæg og risikoanlæg.

Anlæg i bilag 2 vil kun undtagelsesvis kræve udarbejdelse af en VVM-redegørelse, og normalt kun hvis de placeres i områder, der er særligt miljøfølsomme eller rummer særlige naturbeskyttelsesværdier. Men der skal foretages en VVM-screening af anlæggene, og hvis den viser, at anlægget må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der gennemføres samme VVM-procedure som for bilag 1 anlæg. Som eksempler på anlæg, der skal VVM-screenes, kan nævnes mange industrianlæg, mindre varmeværker, veje, parkeringspladser, forlystelsesanlæg, campingpladser og husstandsvindmøller.

I henhold til planlovens § 11 g må enkeltanlæg, der antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med en tilhørende VVM-redegørelse for virkningerne på miljøet.

Da vurderingen af et anlægs virkninger på miljøet forudsætter et konkret anlægsprojekt, vil kommuneplanretningslinjerne for VVM-pligtige anlæg blive tilvejebragt i form at tillæg til kommuneplanen for det konkrete projekt.

VVM-tillæg = Kommuneplantillæg for VVM-pligtige anlæg kaldes også for VVM-tillæg.

Haderslev Kommune er myndighed for VVM-pligtige anlæg. For visse anlæg er det Naturstyrelsen eller Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre, infrastrukturanlæg der strækker sig over mere end to kommuner, eller anlæg der kan medføre en påvirkning af miljøet i nabolande.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____