Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Fælles biogasanlæg

Printervenlig side


Fælles biogasanlæg


Haderslev Kommune skal udpege område til fælles biogasanlæg. Placering af biogasanlæg skal medvirke til at husdyrgødning kan anvendes til energiproduktion. Haderslev Kommune vil planlægge for et fælles biogasanlæg ved Hjartbro, Bevtoft. Herudover ved industriområde ved Knokbjerg, Marstrup, der er udlagt til Klasse 6 virksomhed.

Biogasanlæg omsætter organisk affald gylle fra landbruget og fødevareindustri og energiafgrøder som majs til biogas.
Et fælles biogasanlæg får gylle og husdyrgødning fra flere landbrug. I tilknytning til et biogasanlæg kan der være et biogasdrevet kraftvarmeværk, eller biogassen opgraderes og afsættes til naturgasnettet.

Afgasset gylle giver efterfølgende en bedre udnyttelse af kvælstoffet på dyrkningsarealer, hvilket er en fordel for landmanden og miljøet, hvis der dermed købes/anvendes tilsvarende mindre kunstgødning. Ved afgasning af gyllen kan biogasanlægget også fungere ved en bedre fordeling af gyllen til aftagearealer  med behov for gødning.

En konkret ansøgning om et fælles biogasanlæg skal – uanset placering - VVM-vurderes i forhold til en række brede natur- og miljøhensyn. Det betyder, at en placering også indenfor de udpegede områder, kan vise sig ved en nærmere vurdering ikke at være egnet til etablering af et biogasanlæg.

Haderslev Kommune har udpeget to områder til lokalisering af fælles biogasanlæg.

Afsnittet om fælles biogasanlæg består af mål, retningslinjer og redegørelse.

Områder til placering af fælles biogasanlæg fremgår af kortbilag:


Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____
Søg adresse: