Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Fælles biogasanlæg Fælles biogasanlæg: redegørelse

Printervenlig side


Fælles biogasanlæg: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Haderslev Kommune skal udpege område til Fælles biogasanlæg. Placering af biogasanlæg skal medvirke til at husdyrgødning kan anvendes til energiproduktion.

Haderslev Kommune vil planlægge for et fælles biogasanlæg ved Hjartbro, Bevtoft. Herudover industriområde ved Knokbjerg, Marstrup, der er udlagt til affaldsandlæg, der er Klasse 5-7 virksomhed.

Biogasanlæg omsætter organisk affald gylle fra landbruget og fødevareindustri og energiafgrøder som majs. Et fælles biogasanlæg får gylle og husdyrgødning fra flere landbrug. I tilknytning til et biogasanlæg kan der være et biogasdrevet kraftvarmeværk, eller biogassen opgraderes og afsættes til naturgasnettet.

Afgasset gylle giver en bedre udnyttelse af kvælstoffet på dyrkningsarealer, hvilket er en fordel for landmanden og miljøet, hvis der dermed købes/anvendes tilsvarende mindre kunstgødning. Ved afgasning af gyllen kan biogasanlægget også fungere ved en bedre fordeling af gyllen til aftagearealer med behov for gødning.

Lugt samt støj fra den eksterne trafik betyder at fælles biogasanlæg skal placeres i god afstand fra boliger.
Ved udbringning af afgasset gylle er lugtgenerne normalt mindre end ved udbringning af ubehandlet gylle, og optimal anvendelse af afgasset gylle kan minimere kvælstoftabene fra husdyrgødning.

Biogasanlæg reducerer emissionen af drifhusgasser, forudsat at der er et mindre tab end 4 % metan fra biogasanlægget.

Der kan ventes store markområder med monokultur majs, der er 3-4 meter høje, hvilket vil præge landskabet.

Følgende lokaliseringsfaktorer er væsentlige for udpegningen af områder til fælles biogasanlæg:

 • Nærhed til gylleproducenter
 • Nærhed / centralt i forhold til områder udpeget til Store husdyrbrug
 • Nærhed til aftagere af afgasset biomasse
 • Naboer - lugt og støj
 • Landskabsforhold
 • Grundvandsforhold
 • Gode til- og frakørselsforhold
 • Hvis den afgassede gylle separeres, er nærhed til aftagere mindre væsentlige
 • Hensyn til landbrugets investerings- og udviklingsmuligheder
 • Hensyn til byer, natur og miljøinteresser
 • Input fra dialog med Sønderjysk Landboforening
 • Input fra dialog med Naturrådet
 • Jordbrugsanalysen

Haderslev Kommune har udpeget områder til store husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsområder, hvilket fremgår af afsnittet Jordbrug. Områder til store husdyrbrug ligger max 20 km fra Hjartbro, Bevtoft, hvor der pt. planlægges for et fælles biogasanlæg.

Områder til fælles biogasanlæg er vist på kortbilaget, der kan ses her.

Jordbrugsanalyse

Statsforvaltningens jordbrugsanalyse og kommunens egne data er brugt i forbindelse med udpegning af områder til fælles biogasanlæg (B).

Her kan ses  Jordbrugsanalyse for Haderslev Kommune.pdf (10.4 MB).
Statens nyeste data fremgår hjemmesiden jordbrugsanalyser.dk

Haderslev Kommune har udarbejdet et  pdf baggrundsnotat.pdf (6.1 MB) for udpegningen af områder til placering af store husdyrbrug, særligt værdifulde landbrugsområder og fælles biogasanlæg.

I dialog med Sønderjysk Landboforening (ved møde den 18. december 2012) er det oplyst, at foreningen ønsker nærhed til leverandører af husdyrgødning. Sønderjysk Landboforening arbejder på etablering af et biogasanlæg ved Hjartbro.

Her kan ses  Kort over lokalisering af husdyrbrug i Haderslev Kommune.pdf (3.8 MB)

I perioden 2007-2013 er der meddelt eller ansøgt om 70 husdyrbrug (§ 12 miljøgodkendelser (250 DE).  På de ansøgte eller meddelte §12-miljøgodkendelser var der i snit 372 DE. I Haderslev Kommune er der ca. 667 bedrifter med husdyrproduktion over 3 DE. I alt 98 husdyrbrug er større end 250 DE (62 svindebedrifter og fjerkræ, og 36 kvægbedrifter). Husdyrbrugene ligger jævnt fordelt over hele kommunen. Der er overvægt af svinebrug mod øst og kvægbrug mod vest. 

I dialog med Naturrådet og repræsentant fra Landdistrikt (ved møde den 8. januar 2013) blev følgende fremhævet: 

 • Biogas er ikke kun en fordel for landbruget – der produceres grøn energi.
 • Biogas kan også laves af husholdningsaffald og f.eks. græs. Der produceres grøn energi og gødning.
 • Økologer kan have nytte af at omdanne græs til gødning.

Biogasanlæg kategoriseres som klasse 7 i Håndbog om Miljø og Planlægning med et anbefalet afstandskrav på 500 meter til nabobeboelser.

Sammenfaldende med udpegning af fælles biogasanlæg foreligger en ansøgning på et biogasanlæg ved Hjartbro, Bevtoft. Lokaliseringen her er valgt af hensyn til leverandørnærhed og landskabsinteressen.

Et område ved Knokbjerg, Marstrup, hvor det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg ligger (lukket i 2013), er udpeget til Klasse 5-7 virksomheder (affaldsbehandling/affaldsforbrænding). Området kan derfor som udgangspunkt også rumme et biogasanlæg, der er Klasse 7 virksomhed.

Udpegning af områder til fælles biogasanlæg

På baggrund af ovenstående udpeges et område ved  Hjartbro, Bevtoft  og et område ved Knokbjerg, Marstrup til Fælles biogasanlæg.

Arealet ved Hjartbro, Bevtoft, hvor der pt. pågår sagsbehandling af et konkret projekt, reserveres til fælles biogasanlæg. 
Området ved Marstrup udpeges som interesseområde for fælles biogasanlæg.

Areal ved Bevtoft udpeges som reserveret til fælles biogasanlæg.
Område ved Marstrup udpeges som interesseområde for fælles biogasanlæg.

Områder til fælles biogasanlæg er vist på kortbilaget, der kan ses her.

Hidtidige komuneplanlægning

Med kommuneplan 2013 er det første gang, at der skal medtages retningslinjer for placering af fælles biogasanlæg jf. § 11a, nr. 5.

Planstrategien

Erhverv og uddannelse: I Haderslev Kommune skal der hele tiden samarbejdes mellem erhvervslivet/erhvervsorganisationerne og uddannelserne med henblik på at koordinere muligheder og behov. Ligeledes skal der samarbejdes med landbrugsts organisationer omkring muligheder og behov. Haderslev Kommune arbejder målrettet på en videreudvikling af nichevirksomheder/produktioner, energinørder, innovation og iværksætteri.

Sundhed og bæredygtighed: Den attraktive og varierede bosætning og de gode levesteder bygger på et fundament af bæredygtighed og sundhed. Bæredygtighed praktiseres også i forbindelse med etablering af større byggerier og anlæg i det åbne land, hvor der tilstræbes en indpasning i harmoni med natur, kulturmiljø og landskab.

Statslige interesser

Med aftale om Grøn Vækst i 2010 blev det aftalt som noget nyt at inddrage lokalisering af biogasanlæg og store husdyrbrug i kommuneplanlægningen for at fremme intensiv husdyrproduktion i nærheden af biogasproduktion.

Det er et mål, at op til 50 % af husdyrgødningen i landet kan anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas. For at opnå målet forudsættes det, at der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af fælles biogasanlæg.

I vurderingen af den bedste placering af disse anlæg skal der indgå hensynet til landbrugsejendomme som gødningsleverandør, omgivelserne og tracéer til veje og gasledninger.

Ved planlægning for lokalisering af fælles biogasanlæg skal der primært tages hensyn til beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag. Hertil kommer hensyn til natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttet landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej- og tilkørselsforhold og nabohensyn.

Lokalisering af arealer til større fælles biogasanlæg skal udarbejdes på grundlag af såvel de nyeste jordbrugsanalyser som kommunens udpegning af særligt værdifulde jordbrugsområder.

Til toppen

 Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Statslige interesser i kommuneplanlægningen