Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Fælles biogasanlæg Fælles biogasanlæg: retningslinjer

Printervenlig side


Fælles biogasanlæg: retningslinjer

3.7.1 Fælles biogasanlæg

Der reserveres et område til fælles biogasanlæg ved Hjartbro, Bevtoft.

Område ved Knokbjerg, Marstrup, der er eksisterende erhvervsområde til Klasse 6 virksomhed,  udpeges som interesseområde for fælles biogasanlæg.

Der skal for fælles biogasanlæg redegøres for næringsstoffernes udbringning på arealer. Der skal foreligge godkendte kontrakter for udbringning af afgasset biomasse på aftagearealer.

Der må max ske et tab på 4 % metan fra biogasanlæg.

Hvis biogasanlægget ikke længere anvendes, skal det fjernes, og arealet reetableres til jordbrugsformål. 

Områder til fælles biogasanlæg er vist på kortbilaget, der kan ses her.

Definitioner og vejledning

Biogasanlæg kan producere grøn energi ved at genanvende husdyrgødning, affald og anden biomasse.

Biogas består hovedsagelig af metan, kuldioxid samt svovlbrinte, og vanddamp og dannes af organiske stoffer under nedbrydning.

Fælles biogasanlæg er et større selvstændigt anlæg, der håndterer husdyrgødning og biomasse fra flere producenter.

I forbindelse med et fælles biogasanlæg anvendes husdyrgødning til produktion af biogas, og herefter udbringninges afgasset biomasse på landbrugsjorde.

Biogas skal opgraderes inden det kan afsættes til naturgasnettet.

Der skal som udgangspunkt udarbejdes lokalplan og VVM i forbindelse med etablering af fælles biogasanlæg. En konkret ansøgning om et fælles biogasanlæg skal – uanset placering også VVM-vurderes i forhold til en række brede natur- og miljøhensyn. Det betyder, at en placering også indenfor de udpegede områder, kan vise sig ved en nærmere vurdering ikke at være egnet til etablering af et biogasanlæg.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____