Forsyningsvirksomhed: mål

Det er Byrådets mål, at mest muligt affald skal genanvendes. Det affald, der ikke kan genanvendes skal så vidt muligt energiudnyttes ved forbrænding. Andelen af affald der deponeres ønskes reduceret mest mulig under hensyntagen til miljø og økonomi. Denne prioritering af affaldsbehandlingen bør som udgangspunkt følges, hvis ikke miljø- og samfundsøkonomiske analyser begrunder andet.

Det er endvidere Byrådets ønske, at energiudnyttelsen optimeres, og at kommunen i dialog med andre aktører/kommuner sikrer tilstrækkelig forbrændings- og deponeringskapacitet for kommunens affald.

Det er endvidere Byrådets ønske, at optimere energiudnyttelsen og mindske CO2 udledningen fra varmeforsyningen i det omfang, det er teknisk og økonomisk muligt.Status

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____