Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed: redegørelse

Printervenlig side


Forsyningsvirksomhed: Redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold

Kommuneplanen omfatter eksisterende spildevandsanlæg og anlæg til affaldsbehandling og varmeforsyning.

Fra den 1. janaaur 2010 er de kommunale spildevands- og vandforsyningsanlæg overgået til det kommunalt ejede selskab Provas. Endvidere har Provas overtaget driften af de 3 kommunale genbrugspladser. Der er i Haderslev kommune 16 spildevandsanlæg, som behandler spildevand fra kloakerede områder. Anlæggene drives af Provas, Haderslev Spildevand a/s. Provas driver endvidere 3 vandværker, og dei hele kommunen er der 45 almene vandværker.

Haderslev Fjernvarme har i 2010 købt Haderslev Kraftvarmeværk A/S, der er et affaldsfyret kraftvarmeanlæg beliggene ved Marstrup, som varmeforsyner store dele af Haderslev by. Haderslev Fjernvarme har overtaget anlæget den 1. juni 2013.

Haderslev Kommune godkendte i 2010 et projekt for ombygning af anlægget, der også indbefatter nye bygninger og tekniske anlæg. Når ombygningen er gennemført i løbet af 2013/2014, vil der fra begyndelsen af 2015 blive anvendt biomasse i form af bl.a. træflis som brændsel i stedet for affald. Det nye biomassefyrede anlæg vil bidrage væsentlig til at reducere CO2 udledningen i forbindelse med Haderslev Fjernvarmes varmeproduktion.

Haderslev Fjernvarmes eksisterende kedel- og kraftvarmeanlæg anvendes fortsat i Haderslev fjernvarmeforsyning.

I Vojens og Gram er der kraftvarmebaserede fjernvarmeværker, der forsyner store dele af de to byer. I begge varmeværker er energikilden naturgas.

Gram Fjernvarme har i 2009 opført et solvarmeanlæg, der forventes at kunne dække 17 % af byens fjernvarmeforbrug. Det svarer til det årlige varmeforbrug i cirka 190 husstande. Gram Fjernvarme arbejder på at udvide solvarmeanlægget fra 10.000 m2 til 44.000 m2 i løbet af 2013/2014. Hvis projektet realiseres, vil Gram Fjernvarmes fjernvarmeproduktion være baseret på 90% vedvarende energi og dermed yderligere bidrage til en markant reducering af forsyningens CO2 udledning.

Vojens Fjernvarme har i 2012 opført et solvarmeanlæg på 17.500 m2, der forventes at kunne dække 17% af byens varmeforbrug.

I Haderslev Kommune er der derudover en række genanvendelsesvirksomheder for affald. Selvom disse virksomheder har en indflydelse på, om statens interesser på affaldsområdet opfyldes, er genanvendelsesvirksomhederne på grund af deres opbygning og karakter ikke medtaget i kommuneplanen.

Beliggenheden af eksisterende anlæg fremgår af kortbilaget, der kan ses her.

Der udlægges ikke nye arealer til forsyningsvirksomheder.

Hidtidig kommuneplanlægning

Der har i den hidtidige kommuneplanlægning været udlagt arealer til kommunale spildevandsanlæg og anlæg til affaldsbehandling og varmeforsyning. Disse arealudlæg er indarbejdet uændret i kommuneplanen.

Andre planer

Andre forhold vedrørende spildevand, vandforsyning, affald og varmeforsyning er bekrevet i de konkrete sektorplaner, spildevandsplan, vandforsyningsplan, affaldsplan og varmeforsyningsplan.

Se planerne her

Planstrategi

I henhold til planstrategi 2011 ønsker byrådet som udgangspunkt, at den hidtil gældende planlægning for forsyningsvirksomhed indarbejdes uændret i Kommuneplan 2013. Byrådet har derfor ikke vedtaget en strategi for lokalisering og arealudlæg til nye forsyningsanlæg.

Regional Udviklingsplan

Der er ingen initiativer i den regionale udviklingsplan 2012-2015, som vedrører forsyningsvirksomhed.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i  Oversigt over statlige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet 2011. De statslige mål for og krav til den kommunale planlægning for forsyningsvirksomhed fremgår af oversigtens kapitel 5. Forsyning, trafikanlæg og andre tekniske anlæg.

I henhold oversigt er de statslige mål for affaldsbehandlingsanlæg:

  • At mest muligt affald skal genanvendes, og det affald, der ikke kan genanvendes, så vidt muligt skal energiudnyttes ved forbrænding, mens andelen der deponeres, ønskes reduceret mest mulig under hensyntagen til miljø og økonomi. Det er derfor et mål, at energiudnyttelsen optimeres og der sikres tilstrækkelig forbrændingskapacitet.
  • Det er et mål, at der i kommuneplanen fastlægges retningslinjer for lokaliseringen af den nødvendige kapacitet for nye affaldsforbrændings- og deponeringsanlæg samt udvidelser af bestående anlæg. Kapacitetsbehovet fremgår af kommunens affaldsplan. Lokaliseringen må ikke være i konflikt med nationale miljø- og naturinteresser.
  • Ved lokalisering af nye deponeringsanlæg fastholdes den hidtidige praksis - jf. debn statslige retningslinje udmeldt i 1991 - som et mål, at nye deponeringsanlæg altid skal placeres kystnært, dvs hvor der er en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod et maritimt vandområde. Det er et vigtgit lokaliseringsprincip under hensyntagen til anden natur og sårbare overfladevandområder - for at beskytte grundvand mod forurening og forsyningen med rent drikkevand.

Ministeriet har på baggrund af målene opstillet en række krav til den kommunale planlægning. Kravene er lagt til grund for kommuneplanens retningslinjer for området.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regional Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen