Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed: retningslinjer

Printervenlig side


Forsyningsvirksomhed : retningslinjer

3.6.1 Spildevandsanlæg

Eksisterende arealudlæg til spildevandsanlæg opretholdes. 

3.6.2 Affaldsanlæg

Eventuelle nye deponeringsanlæg skal placeres under hensyn til miljø- og naturinteresser, herunder drikkevandsinteresser.

Mellemdeponering af affald, med henblik på senere forbrænding, skal ske på en sådan måde, at energiindholdet bedst muligt opretholdes.

Der må ikke etableres affaldsanlæg, der kan tiltrække fugle indenfor en afstand af 13 km fra en offentlig godkendt flyveplads. (Statens Luftfartsvæsen – bestemmelser om civil luftfart BL 3-16, udgave 4, 31. januar 2005).

3.6.3 Overskudsjord

Inden et bygge- eller anlægsprojekt påbegyndes, skal det ved en jordbalance-beregning sikres, at projektet producerer mindst muligt overskudsjord.

Overskudsjord fra andre bygge- og anlægsprojekter bør indgå i overvejelserne ved valg af råstoffer til anlægsprojekter.

Overskudsjord, som ikke kan genanvendes på opgravningsstedet, skal håndteres på en sådan måde, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord, og at jordpartier forurenet med forskellige stoffer ikke blandes sammen.

Jord, som genanvendes i områder med særlige drikkevandsinteresser skal være dokumenteret ren, men det kan efter en konkret vurdering undtagelsesvis fraviges.

3.6.4 Vandforsyningsområder

Eksisterende arealudlæg til vandforsyningsanlæg opretholdes.

3.6.5 Varmeforsyningsområder

Fastlæggelse af forsyningsområder til fjernvarmeforsyning, naturgasforsyning og individuel opvarmning sker i kommunens varmeplan.

Definitioner og vejledning

Beliggenheden af forsyningsvirksomhed, forsyningsanlæg, anlæg til affaldsbehandling og varmeforsyning fremgår af kortbilaget her.

Haderslev Kommune vil gennem målrettet tilsyn med virksomheder optimere affaldshåndteringen ved kilden.

Af hensyn til grundvandsinteresser er det muligt at placere anlæg til deponering kystnært, hvis der ikke findes andre områder. Placeringen må dog ikke tilsidesætte væsentlige hensyn til natur, landskab og miljø.

Anvendelse af sekundære råstoffer som flyveaske og slagger fra kulforbrænding og slagger fra affaldsforbrænding bør indgå i overvejelserne ved valg af råstoffer til større bygge- og anlægsprojekter.

Overskudsjord, som ikke umiddelbart kan genanvendes, bør tilføres et jordhotel med henblik på senere genanvendelse.

Deponeringsanlæg bør indrettes i afsnit, således at affaldstyper med samme egenskaber deponeres i samme afsnit.

Placering af affaldsbehandlingsanlæg forudsætter i visse tilfælde, at der gennemføres en VVM-procedure med vurderinger af anlæggets virkninger på miljøet.

Med hensyn til forebyggelse af de miljøkonflikter, der kan opstå i forbindelse med forsyningsanlæg, henvises der til afsnittet Forebyggelse af miljøkonflikter.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____