Logo
Forside Byrådets fokusområder Hovedstruktur og retningslinjer Rammer for lokalplanlægning Tillæg Søg i planen Høring

Hovedstruktur og retningslinjer Tekniske anlæg og forsyning Højspændings- og naturgasanlæg Højspændings- og naturgasanlæg: redegørelse

Printervenlig side


Højspændings- og naturgasanlæg: redegørelse

Eksisterende og planlagte forhold
Højspændingsanlæg

Energinet.dk er en selvstændig, offentlig virksomhed, der ejer det overordnede elnet i Danmark. Energinet.dk har orienteret kommunerne om, at der er i Folketinget er indgået aftale om principperne for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet i Danmark.

Aftalen indebærer derudover, at der ikke vil blive nye højspændingstraceer, og at der arbejdes med større kabellægningsarbejder på udvalgte strækninger.

Naturgasanlæg

Energinet.dk ejer transmissionsledningen, og DONG Gas Distribution A/S ejer de øvrige naturgasledninger i området.

Ud over det eksisterende naturgasanlæg er der ikke aktuelle planer om nye naturgasledninger eller -anlæg.

Der vil naturligvis blive foretaget udbygning af det eksisterende naturgasnet til naturgasforsyning af nye bolig- og erhvervsområder. Såfremt dette vil medføre behov for nye overordnede ledningsanlæg, skal der foretages særskilt planlægning herfor.

Ved eventuelle større anlæg med overordnet ledningsanlæg, eksempelvis ved udnyttelse af biogas, skal der foretages særskilt planlægning herfor.

Planstrategi

Det tværgående tema Sundhed fra Byrådets fokusområder indgår i forhold til emnet højspændingsanlæg ved udlæg af konsekvenszoner inden for hvilke, der ikke må udlægges arealer til miljøfølsom arealanvendelse.

Sammenhæng med nabokommuner

Der er ingen af de udlagte arealer i Haderslev Kommune, der får konsekvenser for nabokommunerne.

Flere højspændingsledninger og –kabler krydser naturligvis kommunegrænserne. Koordinering af kabellægning og udskiftning af ledninger på tværs af kommunegrænsen vil ske i forbindelse med ledningsejerens projektudarbejdelse.

Statslige interesser

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i  Oversigt over statlige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet, Naturstyrelsen. De statslige mål for og krav til den kommunale planlægning for højspændings- og naturgasanlæg fremgår af oversigtens kapitel 5.1 og 5.4 Forsyning, Trafikanlæg og andre tekniske anlæg. anlæg. 

Højspændingsanlæg

Det er et statsligt mål, at planmyndigheden samarbejder med den systemansvarlige virksomhed i dens arbejde med at udarbejde en samlet, langsigtet planlægning af højspændingsnettet til sikring af forsyningssikkerheden, sikring af velfungerende konkurrencemarkeder, indpasning af vedvarende energi samt beredskabsmæssige hensyn.

Det er samtidig et statsligt mål, at den samlede, langsigtede planlægning af højspændingsnettet sker på grundlag af de principper, der er fastlagt i rapporten »Principper for etablering og sanering af højspændingsanlæg« fra 1995 og suppleret med udmeldinger i regeringens Energistrategi 2025.

Naturgasanlæg

Det er et statsligt mål, at de eksisterende arealreservationer til etablering af naturgastransmissionsanlæg, naturgaslagre og regionale naturgasledninger opretholdes.

Det er samtidig et statsligt mål, at den fremtidige kommuneplanlægning fortsat åbner mulighed for arealreservationer til andre naturgastransmissionsanlæg og naturgaslagre mv.

Til toppenStatus

Byrådet vedtog kommuneplanen den 17. december 2013.

Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 20. februar 2014.

_____


Planloven

Regionplan Udviklingsplan

Statslige interesser i kommuneplanlægningen